Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 16
2208479 látogatás

Komárom - kiválasztott pályázat

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - Petőfi IskolaFelvitel dátuma:

Határidő:

Pályázat címe:


Részletes pályázati kiírás 2006. évre a helyi védelem alatt álló épületek felújítására
Komárom Város Önkormányzata 2005. évi 41. (XII. 15.) számú rendelete alapján

Komárom Város Önkormányzat Képvisel?-testülete a helyi építészeti örökség védelmér?l szóló 2005. évi 41. (XII. 15.) számú önkormányzati rendelet 11. § alapján pályázatot hirdet.

Helyi védelem alatt álló épületek felújítási támogatása

- homlokzati felújítások
- a mai igényeknek megfelel? bels? átalakítások az eredeti szerkezet és bels? értékek megtartásával
- épületkárosodások megel?zése, megsz?ntetése
- eredeti állapot helyreállítására irányuló felújítási munkák

Pályázati feltételek:

Helyi védelem alatt álló épületek felújítására önkormányzati támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha a védett értéket a tulajdonos megfelel? módon fenntartja (karbantartja), azt neki felróható módon nem károsítja, továbbá a karbantartással és az építéssel összefügg? hatósági el?írásokat és szabályokat maradéktalanul betartja.

Nem adható önkormányzati támogatás, ha a védett értékkel összefüggésben engedély nélkül vagy engedélyt?l eltér?en, illetve szabálytalanul végeztek építési munkát. Ebben az esetben a már megítélt támogatás visszafizetend?.

Egy épületre 10 éven belül csak egy alkalommal lehet támogatást kérni.

Pályázók köre:

A pályázatot a védett ingatlanok tulajdonosai nyújthatják be, a Képvisel?-testületnek címzetten, a polgármesterhez.

Támogatási forma:
vissza nem térítend? támogatás

Támogatási összeg:

2006. évben rendelkezésre álló keret bruttó 10.000 E Ft.

A támogatás a kiírás melléklete szerinti egyedi épületek felújítására igényelhet?, legfeljebb 2 millió Ft értékig, valamint a beruházás legalább 30 %-át öner?ként kell biztosítani.

Csak azok a beruházások részesülhetnek támogatásban, melyek a szakmai szempontoknak megfelelnek, valamint a határid?re benyújtott pályázati anyagok teljesek.

Helyi védelem alatt álló épületek felújítása építésügyi hatósági engedélyhez kötött, ezért a támogatás csak a hatósági engedély megléte vagy beszerzése után folyósítható a nyertes beruházásokra.

Pályázati követelmények:

A beadott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

- Hiánytalanul kitöltött pályázati ?rlap
- A munkák engedélyezési szint? tervdokumentációja, szükség szerinti részletrajzokkal, melyek a védett értékek meg?rzésének módjára vonatkoznak
- Fényképek az épületr?l
- Költségbecslés azon várható többletkiadásokról, melyek közvetlenül a védett értékek meg?rzését szolgálják
- A tulajdonjogot igazoló okirat

Formai követelmények: 1 példányban, A/4 formátumban, fénymásolható formában és min?ségben. A pályázati ?rlap további lapokkal is b?víthet?.
Lehet?ség szerint a pályázatokat elektronikus adathordozón is kérjük benyújtani, az így benyújtott pályázatok els?bbséget nem élveznek, az elbíráláshoz szükséges sokszorosítást könnyítik meg.

A pályázathoz szükséges ?rlapok a Polgármesteri Hivatalban, illetve a Sz?nyi Kirendeltségen 2006. március 27-t?l átvehet?k, illetve a város honlapjáról letölthet?k.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatban a Polgármesteri Hivatalban Molnár Erikánál lehet segítséget kérni (Tel: 34/541-312, e-mail: molnarerika@komarom.hu), a tervdokumentáció elkészítéséhez tervez?t kell bevonni.

A pályázatok benyújtása:

A pályázatokat Komárom Város Képvisel?-testületéhez címzetten, a polgármesterhez kell benyújtani. Postán beérkez? küldeménynél a borítékon fel kell t?ntetni a „Helyi védelem alatt álló épületek felújítási támogatása” feliratot.

A pályázatokat folyamatosan lehet benyújtani, elbírálásukra évente kétszer, márciusban és szeptemberben kerül sor. Els? ízben a 2006. augusztus 31-ig beérkezett pályázatok kerülnek elbírálásra.

A pályázatok megvalósításának módja:

A benyújtott pályázatokról a Városi Tervtanács szakmai állásfoglalást alkot, majd a pályázatokat Komárom Város Képvisel?-testülete M?szaki, Kommunális, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottsága és Pénzügyi Bizottsága értékeli, és javaslata alapján a Képvisel?-testület ítéli oda a támogatást. A nyertes pályázókkal támogatási szerz?dést kell kötni.

A támogatásban részesített pályázatok elszámoltatásának rendszere:

A pályázónak a támogatási összeg felhasználásáról, valamint a pályázatban foglaltak megvalósulásáról pénzügyi elszámolást kell készítenie, a fejlesztést fényképpel is be kell mutatni.

A támogatás odaítélése esetén a pályázó nyilatkozattal vállal kötelezettséget a támogatás rendeltetésszer? felhasználására, annak meghiúsulása esetén az összeg visszafizetend?.

A kötelezettségvállaló nyilatkozat aláírásától számított egy éven belül a munkát be kell fejezni. A munka terv szerinti elvégzését a Polgármesteri Hivatal ellen?rzi, és err?l a Képvisel?-testület M?szaki, Kommunális, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottsága felé jelentést készít.

Komárom, 2006. március 23.

Zatykó János
polgármester
Dr. Szöll?sy Ferenc
címzetes f?jegyz?

A 2006. évre a helyi védelem alatt álló épületek felújítására szóló pályázati kiírás melléklete

Pályázat nyújtható be az alábbi egyedi épületekre:

- sz?nyi református templom, 1878. Sz?ny, Kossuth L. utca 4698 hrsz.
- ún. Zichy-féle nagymagtár 1770. Sz?ny, Pet?fi u. 23. 4822 hrsz.
- a méntelep megmaradt épületei: Igmándi út 36. 31/1 hrsz.,
- Igmándi út 38. 30 hrsz.,
- Igmándi út 40. 31/36 hrsz.
- gabonamalom épülete Klapka Gy. út 40. 1785/5 hrsz.
- polgármesteri hivatal 1929. Szabadság tér 1. 1 hrsz.
- egykori járásbíróság 1935. Beöthy Zs. u. 26 633 hrsz.
- egykori fogdaépület Táncsics M. u. 26. 631 hrsz.
- régi rk. templom (1911-21 között) Szent István tér 1532 hrsz.
- Jézus Szíve Rk. Plébánia templom 1937. Szent László út 14/a. 1633 hrsz.
- Bajcsy-Zs. u. 9. 1557 hrsz.
- egykori plébánia Bajcsy Zs. u. 11. 1558 hrsz.
- egykori iskola Bajcsy Zs. u. 13. 1559 hrsz.
- egykori zárda-óvoda Bajcsy Zs. u. 15-17. 1559 hrsz.
- mozgóképszínház 1930. Táncsics M. u. 13. 714 hrsz.
- régi posta épülete Szent István tér 5. 1535 hrsz.
- posta épülete Szent István tér 2. 1501 hrsz.
- egykori pénzügy?r laktanya Kelemen L. u. 20. 1457 hrsz.
- rend?rségi palota 1930. Igmándi út 24. 693 hrsz.
- református templom, gyülekezeti ház és parókia 1927. Asztalos B. u. 1. 679 hrsz.
- egykori áll. polgári iskola 1927. (mai Pet?fi S. Ált. Iskola) Szabadság tér 2. 7 hrsz.
- Sport u. 32. 774 hrsz.
- könyvtár Táncsics M. u. 10. 723/1 hrsz.
- evangélikus imaház Mártírok ú. 10. 540 hrsz.
- egykori t?zoltó laktanya Beöthy Zs. u. 3. 545 hrsz.
- nyomda épülete Igmándi út 3. 1553/1 hrsz.
- volt Korzó étterem épülete Igmándi út 5. 1525/3 hrsz.
- Igmándi út 11. 1518/2 hrsz.
- Igmándi út 13. 1433 hrsz.
- Bajcsy Zs. u. 6. 1516 hrsz.
- szálloda Bajcsy Zs. u. 8. 1523 hrsz.
- Bajcsy Zs. u. 14. 1529/2 hrsz.
- József A. u. 2. 1455/1 hrsz.
- József A. u. 4. 1454/1 hrsz.
- József A. u. 8. 1452 hrsz.
- József A. u. 10. 1510 hrsz.
- József A. u. 12. 1509 hrsz.
- Kállai T. u. 13. 1547 hrsz.
- Klapka Gy. út 15. 1455/2 hrsz.
- Klapka Gy. út 17. 1456 hrsz.
- Klapka Gy. út 61. 1650/3 hrsz.
- Klapka Gy. út 65. 1655/5 hrsz.
- Szúnyogvár Koppányvezér út 313. 2672/2 hrsz.
- H?sök tere 3. 4807/4 hrsz.
- iskola Széchenyi u. 7/a. 4010 hrsz.
- katolikus imaház Aranyember u. 50. 2262 hrsz.
- Frigyes laktanya területén 3 lovarda épülete 1782/5, 1782/9 és 1782/94 hrsz.
- Sz?nyi vámház Mártírok ú. 131. 913 hrsz.
- Igmándi vámház Török I: u. 1. 1196 hrsz.
- Ácsi vámház Ácsi út 1926/2 hrsz.

Nyertesek listája letölthető dokumentumként:

2006_helyi_vedelem_nyertesek.doc


Vissza
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768