Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 16
2208465 látogatás

Komárom - kiválasztott pályázat

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - Református templomFelvitel dátuma:

Határidő:

Pályázat címe:


A Komárom Város Önkormányzata Képvisel?-testülete pályázatot hirdet nemzetközi kapcsolatok, idegenforgalom témában az alábbi feltételekkel és célok elérése érdekében:
Olyan pályázatok támogatása, melyek segítik és ösztönzik a komáromiak európai identitástudatának kialakulását, elmélyülését, idegen nyelv tanulását, illetve gyakorlását, informális, személyes kapcsolatok alakítását, er?sítését, a kultúra, m?vészetek képviseletét az Európai Unió országaiba. El?nyt élveznek a Komárom testvérvárosaiba irányuló utazások, melyek az ott lakók, az ott m?köd? intézmények, szervezetek mindennapi életének, illetve az adott ország kulturális sokszín?ségének megismerését, kulturális örökségének megtapasztalását célozzák.

Pályázati keretösszeg: 1 millió Ft

A támogatás formája: vissza nem térítend?

Pályázók köre:
Civil szervezetek, társadalmi szervezetek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok, civil közösségek, önszervez?d? közösségek, gazdasági társaságok és magánszemélyek.
Nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban a 2007. évi CLXXXI. törvény
6. §-ban, valamint 8. § -ban meghatározott személy.

Pályázati feltételek:
Egy pályázó egy témában egy pályázatot nyújthat be 2009. 05. 08. – 2009. 12. 31. között kizárólag Komárom Városban megvalósuló, valamint a városhoz köt?d? programokra/fejlesztésekre.
A pályázóknak a teljes projektköltség 50 %-át kell önrészként biztosítaniuk.


Pályázatok benyújtása:
A pályázatot egy példányban kell benyújtani zárt borítékban „Városi pályázat” jeligével, zárójelben a téma megjelölésével, ellátva a felhíváshoz mellékelt pályázati adatlap és a pályázat kötelez? mellékleteinek becsatolásával a Komárom Város Önkormányzat címére (2900 Komárom, Szabadság tér 1.)
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a mellékleteket az adatlap és nyilatkozatok mögé csatolja!

A pályázatok benyújtási határideje:
2009. 05. 21., illetve folyamatos

Pályázatok elbírálása:
A pályázatok támogatásáról az illetékes bizottságok a Képvisel?-testület a 2009. június 18-i ülésén dönt. A döntéshozót indoklási kötelezettség nem terheli.
A pályázat eredménye a www.komarom.hu/ weboldalon ill. írásbeli kiértesítéssel kerül kihirdetésre. A nyertes pályázókkal az Önkormányzat szerz?dést köt.

A pályázatokat hiánytalanul, a pályázati felhívásban és mellékleteiben meghatározott tartalommal és formában kell benyújtani. Hiánypótlásra a hiánypótlási felszólítás kézhezvételét követ?en postafordultával van lehet?ség.

A hiányos pályázatok esetében a bíráló bizottságok jegyz?könyvben rögzítik a hiányzó adatok tényét és a pályázatból való kizárás okát!

A támogatott pályázatok esetében a támogatási szerz?dést a döntési értesít? kézhezvételét?l számított 8 napon belül meg kell kötni, ennek lejártát követ?en (amennyiben a támogatott hibájából hiúsul meg) a támogatási döntés hatályát veszti. Vis maior esetekben egyedi döntést hoz az illetékes bizottság.
Amennyiben a döntéshozó a kért támogatásnál kevesebb támogatást ítél meg, a pályázónak a döntés kézhez vétele után 30 napon belül lehet?sége van a fejlesztés szakmai tartalmának és a vállalt kötelezettségének csökkentését kérni, a pályázati anyag megfelel? – átdolgozott – részeinek benyújtásával. Amennyiben a pályázó a szakmai tartalom csökkentésének lehet?ségével nem él, abban az esetben az eredeti pályázat szakmai tartalmát és kötelezettségeit kell megvalósítani.

Támogatás utalása:
F? szabályként a megítélt támogatás 70 %-a a támogatási szerz?dés megkötését követ?en 15 munkanapon belül kerül átutalásra, további 30 % az elszámolás után illeti meg a pályázót.

Támogatásról történ? elszámolás:
A program megvalósulását követ?en 60 napon belül a támogatási szerz?dés mellékletét képez? Elszámolási lap kitöltésével kell benyújtani az elszámolást, csatolva a részletes szakmai beszámolót és a hitelesített számlamásolatokat, melyen beazonosíthatóan szerepel a pályázati cél és a költségtételek (a hitelesítés formája: „az eredetivel mindenben megegyez? hiteles másolat” – aláírás, pecsét). Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatott program (jóváhagyott költségvetés szerint) teljes összegér?l szükséges elszámolást készíteni! Az elszámolást az Önkormányzat címére ( ..) „Pályázati elszámolás és a pályázati téma” megjelöléssel 2 példányban kérjük beküldeni.

Jelen pályázati felhívás, a pályázati adatlap, a pályázat kötelez? mellékleteinek jegyzéke díjmentesen átvehet?k a Komárom Város Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálatán (a hivatal nyitvatartási rendje szerinti id?pontokban) illetve letölthet?k az Önkormányzat honlapjáról.

Komárom, 2009. május 8.
Vissza
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768