Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 11
2208499 látogatás

Komárom - kiválasztott pályázat

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - SzökőkútFelvitel dátuma:

Határidő:

Pályázat címe:


"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Komárom Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttm?ködve
ezennel kiírja a 2010. évre
a Bursa Hungarica Fels?oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
fels?oktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára


A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkez?, hátrányos szociális helyzet? fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2009/2010. tanévben utolsó éves, érettségi el?tt álló középiskolások;
vagy
b) fels?fokú diplomával nem rendelkez?, fels?oktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2010/2011. tanévt?l kezd?d?en fels?oktatási intézmény keretében teljes idej? (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményez? alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy fels?fokú szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2010-ben el?ször nyernek felvételt fels?oktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2010/2011. tanévben ténylegesen megkezdik.

Figyelem!
- A 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet a fels?oktatásban részt vev? hallgatók juttatásairól és az általuk fizetend? egyes térítésekr?l 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a katonai illetve rendvédelmi fels?oktatási intézmények katonai illetve rendvédelmi képzésben részt vev? hallgatói.
- A középiskolai akkreditált iskolarendszer? fels?fokú szakképzésben részt vev? tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.

Az ösztöndíj id?tartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követ? tanulmányi félév.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2010/2011. tanév els? féléve, keresztféléves képzés esetén a 2010/2011. tanév második féléve.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2010/2011. tanév els? félévében illetve keresztféléves képzés esetén a 2010/2011. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott hallgatója a fels?oktatási intézménynek.

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növel? jövedelemnek számít. (Az adóterhet nem visel? járandóságokról lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 72. s) pontját).


A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a fels?oktatási intézménybe történ? felvételi vizsgája eredményér?l az Oktatási Hivatal az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezel? Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a fels?oktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezel? Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.

A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati ?rlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezel? Igazgatósága részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellen?rzése céljából – átadja illet?leg az ösztöndíj id?tartama alatt maga kezelje.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezel? Igazgatósága személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellen?rzése céljából – az ösztöndíj id?tartama alatt kezelje.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történ? kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint a támogatási jogosultság ellen?rzése céljából történ? továbbításához.

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhet? pályázati ?rlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.


A pályázat benyújtási határideje: 2009. október 30.


A pályázat kötelez? mellékletei:

1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban él?k egy f?re jutó havi nettó jövedelmér?l.

2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:
- . . .

A pályázati ?rlap csak a fent meghatározott kötelez? mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak min?sül.

Egy háztartásban él?k: a pályázó állandó lakcíme szerinti lakásban életvitelszer?en együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkez? személyek.

Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldr?l vagy külföldr?l származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is,
- az a bevétel, amely után az egyszer?sített vállalkozói adóról, illetve az egyszer?sített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek min?sül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszer?sített vállalkozói adó vagy egyszer?sített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthet? a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek min?sül? igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mez?gazdasági ?stermel? adóévi ?stermelésb?l származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthet? az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelel? összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illet?leg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelel? összeggel.
Befizetési kötelezettségnek min?sül a személyi jövedelemadó, az egyszer?sített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhel? egyszer?sített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem min?sül jövedelemnek
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevel?szül?k számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetend? személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történ? foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaid?ben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelez? legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;

A települési önkormányzat 2009. november 23-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat:
- a települési önkormányzat a határid?n túl benyújtott, vagy formailag nem megfelel? pályázatokat a bírálatból kizárja;
- az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményét?l függetlenül történik.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

A települési önkormányzat döntésér?l és annak indokáról 2009. december 4-ig írásban értesíti a pályázókat.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezel? Igazgatósága 2010. március 16-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegér?l és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

A pályázó a felvételi értesít? másolatának megküldésével köteles írásban 2010. szeptember 1-jéig az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezel? Igazgatósága részére bejelenteni, hogy a 2010/2011. tanévben melyik fels?oktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2010-es felvételi évet megel?z?en nyert-e felvételt fels?oktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következ? évi fordulójából kizárható.

Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesül? ösztöndíjas a támogatás id?tartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.

Az ösztöndíjban részesül? hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának id?szaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érint? változásról haladéktalanul (de legkés?bb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító fels?oktatási intézményt, és az OKM Támogatáskezel?t (1244 Budapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
- tanulmányok halasztása;
- tanulmányok helyének megváltozása (az új fels?oktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma megadásával);
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása;
- személyes adatainak (születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakcímének) változása.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító fels?oktatási intézmény részére visszafizetni

A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttm?ködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának megsz?ntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követ? tanulmányi félévt?l ható hatállyal hozható meg.

A fels?oktatási intézménybe jelentkez?k számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területér?l. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követ? tanulmányi félévt?l ható hatállyal hozható meg.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelel? adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyerésér?l szóló tájékoztatást már kézhez vette.

A Bursa Hungarica Fels?oktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a fels?oktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény valamint a fels?oktatásban részt vev? hallgatók juttatásairól és az általuk fizetend? egyes térítésekr?l szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szolgál.


Vissza
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768