Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 19
2208468 látogatás

Komárom - kiválasztott pályázat

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - Református templomFelvitel dátuma:

Határidő:

Pályázat címe:


Komárom Város Önkormányzata környezetvédelmi témában pályázatot hirdet, melyben olyan elképzeléseket, környezetvédelmi program javaslatokat várunk, melyek 2010. év május- december közötti id?szakban megvalósíthatók lennének.
A környezetvédelem rokon területeit, azaz a természetvédelemi, a növényvédelemi (pl. parlagf? elleni védekezés) és állatvédelemi (pl. felel?s állattartás) kampányokat is támogatjuk, azonban ezen pályázaton belül nem célunk a turisztikai, egészséges táplálkozás, mozgáskultúra népszer?sítés vagy m?emlékvédelmi célú programok támogatása.

Pályázatot benyújthat minden olyan oktatási intézmény, egyesület, akik a pályázatban leírt környezetvédelmi tevékenységüket Komárom város területén tervezik. Minden oktatási intézmény, egyesület egy pályázatot nyújthat be.

A programok célcsoportja: Komárom város oktatási intézményei, tanulói, Komárom város lakossága.

A program célja a társadalom környezettel kapcsolatos ismereteinek b?vítése, értékrendjének a fenntartható fejl?dés szempontjainak megfelel? formálása, környezetkultúrájának fejlesztése, az életmin?ség javítását szolgáló magatartásforma kialakításához való hozzájárulás.

Célunk, hogy a tervezett programok
• a tanulókban, lakosságban hajlandóságot ébresszenek az aktív részvételre a környezetvédelem terén, fejlesszék ki az eredményes aktivitást és jó együttm?ködést
• adjanak lehet?séget új ismeretek megszerzésére (biológiai sokféleség, fenntartható fejl?dés)
• rendszerezzék, mélyítsék el a már meglév? ismereteket
• ösztönözzenek a környezetbarát életmód elsajátítására
• mutassanak követend? mintákat
• ösztönözzenek felel?sségteljes cselekvésekre (tárják fel, hogy mit tehet a tanuló/lakó egyéni életében a környezeti problémák megoldása, megel?zése érdekében)
• figyelemfelhívóak legyenek, folyamatosan tájékoztassák a nyilvánosságot
• jeles napok ünnepléséhez is kapcsolhatók

Pályázat az alábbi célokra nyújtható be:

1. Tanulmányi versenyek, pályázati kiírások, el?adások, el?adássorozatok szervezése, környezetvédelmi kampányok szervezése

2. A környezetvédelem jeles napjai - A természet-környezetvédelem jeles napjairól külön programokat szervezve emlékezhetünk meg és tudatosíthatjuk a jelent?ségüket. A nap jellegének megfelel? vetélked?, akció szervezhet?, amelyek felhívják a lakóhelyünk közösségének figyelmét egy-egy helyi vagy globális környezeti problémára.

3. Kiállítások – Rendezhet?k nyitott, a nagyközönség által is látogatható környezetvédelmi kiállításokat (pl. szemétszobrászat, természeti értékeket bemutató kiállítás).

4. Zöld médiumok – Az iskolai könyvtárban, egyéb közösségi helyen létesíthet? külön polc/sarok a környezeti témakörökkel foglalkozó könyveknek, videofilmeknek, CD-lemezeknek.

5. Komposztálás, szelektív hulladékgy?jtés megvalósítása egy – egy intézményben

6. Tanulmányi kirándulás – nem szervezhet? önállóan, csak valamely fenti programmal összevonva. Például a versenyen legjobb eredményt elér? tanulók jutalom kirándulása már támogatható. A tanulmányi kirándulás környezetvédelmi témában szervezhet?: tanösvények, nemzeti parkokba, természetvédelmi területekre, vadasparkokba, botanikus kertekbe, stb.
Tehát nem egy-egy osztálykirándulást kívánunk támogatni, hanem olyan tanulók/lakók kirándulását, akik a pályázati támogatással megszervezett programokon, pl. környezetvédelmi vetélked?n jól szerepeltek, vagy a programban aktívan részt vállaltak.

Egy pályázaton belül több cél is megjelölhet?.

A pályázat tartalmi követelményei:

A céljelleggel nyújtott önkormányzati pénzügyi támogatások rendjér?l szóló 2009. évi 2. számú (I. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. sz. mellékletben található pályázati ?rlapon kell benyújtani.

A program részletes leírását max. 3 oldalas terjedelemben kell benyújtani, mely tartalmazza:
 A feladatok megvalósulási ütemtervét
 Mely csoportokat kívánnak a programba bevonni, hány f?t érint
 Szakmaiság biztosítását is.

A rendelet 10. § (2) bekezdésében lév? mellékleteket is csatolni kell.

Formai követelmények: 1 példányban, A/4-es formátumban, fénymásolható formában és min?ségben.

A pályázat benyújtási határideje: 2010. április 8. 16:00

Rendelkezésre álló forrás: 800 000 Ft
Csak abban az esetben szeretnénk programokat támogatni, amennyiben megfelel? tartalmú, támogatható pályázatok érkeznek be.

Elnyerhet? támogatás mértéke: max. 150.000 Ft-ig.
Öner? biztosítása nem feltétel, de a bírálatnál el?ny.
Csak a pályázati kiírásnak megfelel?, a meghatározott célokat és a Bíráló Bizottság elképzeléseit teljesít? pályázatok kerülnek támogatásra. Az elbírálásnál el?nyben részesülnek a nagyobb létszámot megmozgató programok, illetve az öner?vel rendelkez?k.
A Bíráló Bizottságnak lehet?sége van az igényelt támogatásnál kevesebb támogatás megítélésére, a szakmai tartalom csökkentésére.

A pályázatokat képvisel? testület a kiválasztott tagjaiból és a Hivatal szakembereib?l összeálló Bizottság bírálja el.

A nyertes pályázókkal támogatási szerz?dést kötünk, illetve önkormányzati oktatási intézmények esetén m?ködéshez nyújtunk támogatást.
A támogatással való pénzügyi elszámolás számlákkal történik.

A pályázattal kapcsolatban érdekl?dni Havran – Tóth Bernadett környezetvédelmi ügyintéz?nél.

Mellékelve: Környezetvédelmi jeles napok


Komárom, 2010. február 26.


Zatykó János Dr. Szöll?sy Ferenc
polgármester címzetes f?jegyz?Jeles napok

Február 2. Vizes Él?helyek
Március 6. Nemzetközi Energiahatékonyság Nap
Március 22. Víz Világnapja
Március 23. Meteorológiai Világnap
Április 3. Csillagászati Világnap
Április 4. Laboratóriumi Állatok Napja
Április 7. Egészségügyi Világnap
Április 22. Föld Napja
Április 24. Kísérleti Állatok Védelmének Napja
Május 8. Nemzetközi Vöröskereszt Napja
Május 10. Madarak és Fák Napja
Május 15. Állat- és növényszeretet napja (Magyarországon)
Május 15. Nemzetközi Klímaváltozási Akciónap
Május 18. Múzeumi Világnap
Május 24. Európai Nemzeti Parkok Napja
Május 31. Dohányzásmentes Világnap
Június 5. Környezetvédelmi Világnap
Június 8. Óceánok Világnapja
Június 17. Világnap az Elsivatagosodás Ellen
Június 21. A Nap Napja
Június 25. Barlangok Világnapja
Július 11. Népesedési Világnap
Augusztus 9. Állatkertek Napja
Szeptember 16. Ózon Világnapja
Szeptember 22. Autómentes Nap
Szeptember 23. Takarítási Világnap
Október 1. Habitat Világnap
Október 4. Állatok Világnapja
Október 8. Madárfigyel? Világnap
Október 8. Természeti Katasztrófák Elleni Védekezés Világnapja
Október 10. Lelki Egészség Napja
Október 15. Nemzeti Gyaloglónap
Október 16. Élelmezési Világnap
Október 21. Földünkért Világnap
Október 31. Takarékossági Világnap
November 17. Füstmentes Nap
November 27. Fogyasztásszüneteltetési Nap
December 1. AIDS elleni világnap
December 29. Biodiverzitás Védelmének Napja

Vissza
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768