Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 18
2208438 látogatás

Komárom - kiválasztott pályázat

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - Református templomFelvitel dátuma:

Határidő:

Pályázat címe:


A Komárom Város Önkormányzata (Koppánymonostori Részönkormányzata) pályázatot hirdet
a Monostori városrész fejlesztésre, környezet- és természetvédelem, nemzetközi kapcsolatok, idegenforgalom, nemzetiségi, kulturális (közm?vel?dés, színház, m?vészetek, tudományos tevékenység), oktatási, sport, egészségügyi és szociális, környezetvédelem, állatvédelem, közrend, közbiztonság, vagyonvédelem témákban az alábbi feltételekkel.

Pályázati keretösszeg 3,5 millió Ft, a támogatás mértéke támogatási célonként változó.

A támogatás formája: vissza nem térítend? támogatás

Pályázók köre:
Civil szervezetek, társadalmi szervezetek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok, civil közösségek, önszervez?d? közösségek, gazdasági társaságok és magánszemélyek

Pályázati feltételek:
Egy pályázó egy témában egy pályázatot nyújthat be, kizárólag a Koppánymonostori városrészben megvalósuló, valamint a városrészhez köt?d? programokra/nem beruházási jelleg? fejlesztésekre.

Pályázatok benyújtása:
A pályázatot két példányban kell benyújtani zárt borítékban „Monostori Részönkormányzati pályázat” jeligével –, ellátva a felhíváshoz mellékelt pályázati adatlap és a pályázat kötelez? mellékleteinek becsatolásával a Komárom Város Önkormányzat címére (2900 Komárom, Szabadság tér 1. Jegyz?i Iroda) valamint elektronikus formában a czitajanos@t-online.hu email címre.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a mellékleteket az adatlap és nyilatkozatok mögé csatolja!

A pályázatok benyújtási határideje:

2010. április 2. napja 12.00 óra

Pályázatok elbírálása:
A pályázatok támogatásáról a részönkormányzat tesz javaslatot a beérkezési határid?t követ? 8 napon belül a Képvisel?-testület számára. A Testület a pályázatokról a 2010. áprilisi ülésén dönt. A döntéshozót indoklási kötelezettség nem terheli.
A pályázat eredménye a www.komarom.hu weboldalon, ill. írásbeli kiértesítéssel kerül kihirdetésre. A nyertes pályázókkal az Önkormányzat szerz?dést köt.

A pályázatokat hiánytalanul, a pályázati felhívásban és mellékleteiben meghatározott tartalommal és formában kell benyújtani. Hiánypótlásra a hiánypótlási felszólítás kézhezvételét követ?en 3 munkanapon belül van lehet?ség.

A hiányos pályázatok esetében a bíráló bizottságok jegyz?könyvben rögzítik a hiányzó adatok tényét és a pályázatból való kizárás okát!

A támogatott pályázatok esetében a támogatási szerz?dést a döntési értesít? kézhezvételét?l számított 8 napon belül meg kell kötni, ennek lejártát követ?en (amennyiben a támogatott hibájából hiúsul meg) a támogatási döntés hatályát veszti. Vis maior esetekben egyedi döntést hoz az illetékes bizottság.
Amennyiben a döntéshozó a kért támogatásnál kevesebb támogatást ítél meg, a pályázónak a döntés kézhez vétele után 8 napon belül lehet?sége van a fejlesztés szakmai tartalmának és a vállalt kötelezettségének csökkentését kérni, a pályázati anyag megfelel? átdolgozott részeinek benyújtásával. Amennyiben a pályázó a szakmai tartalom csökkentésének lehet?ségével nem él, abban az esetben az eredeti pályázat szakmai tartalmát és kötelezettségeit kell megvalósítani.

Támogatás utalása:
F? szabályként a megítélt támogatás 70 %-a a támogatási szerz?dés megkötését követ?en 15 napon belül kerül átutalásra, további 30 % az elszámolás után illeti meg a pályázót. Az erre vonatkozó külön szabályokat a témákhoz kapcsolódó egyéb pályázati feltételek tartalmazzák.

Támogatásról történ? elszámolás:
A program megvalósulását követ? 60 napon belül a támogatási szerz?dés 3. sz. mellékletét képez? elszámolási lapon, csatolva a részletes szakmai beszámolót és a hitelesített számlamásolatokat, melyen beazonosíthatóan szerepel a pályázati cél és a költségtételek (a hitelesítés formája: az eredetivel mindenben megegyez? hiteles másolat, aláírás, pecsét). Felhívjuk figyelmét, hogy kizárólag a támogatott összegr?l szükséges elszámolást készíteni! Az elszámolást az Önkormányzat címére (Komárom, Szabadság tér 1. Közgazdasági és Pénzügyi Osztály) „Pályázati elszámolás és a pályázati téma” megjelöléssel 2 példányban kérjük beküldeni.

Jelen pályázati felhívás, a pályázati adatlap, a pályázat kötelez? mellékleteinek jegyzéke letölthet?k az Önkormányzat honlapjáról.

Komárom, 2010. március 23.


Czita János sk.
Koppánymonostori Részönkormányzat ElnökeVissza
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768