Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 15
2208444 látogatás

Komárom - kiválasztott pályázat

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - SzökőkútFelvitel dátuma:

Határidő:

Pályázat címe:


Komárom Város Önkormányzata Sz?nyi Részönkormányzata pályázatot hirdet környezet,- természet- és állatvédelem, környezet szépítés, nemzetközi kapcsolatok, idegenforgalom, nemzetiségi, kulturális ( közm?vel?dés, színház, m?vészetek, tudományos tevékenység) oktatási, sport, egészségügyi és szociális, közrend,- közbiztonság- és vagyonvédelem témákban az alábbi feltételekkel.

A pályázati keretösszeg 5 M Ft, a támogatás mértéke támogatási célonként változó.

A támogatás formája: vissza nem térítend?.

Pályázók köre: civil- és társadalmi szervezetek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok, civil- és önszervez?d? közösségek, gazdasági társaságok és magánszemélyek, egyházak.

Pályázati feltételek: Egy pályázó egy témában, egy pályázatot nyújthat be 2010.évben, kizárólag Komárom sz?nyi városrészében megvalósuló, valamint a városrészhez köt?d? programokra, fejlesztésekre.

Pályázatok benyújtása: A pályázatot egy példányban kell benyújtani, zárt borítékban "Sz?nyi városrészi pályázat" jeligével, zárójelben a fent felsorolt témák közül, a téma megjelölésével a Polgármesteri Hivatal Sz?nyi Kirendeltségére ( 2921 Komárom, H?sök tere 1. ) a pályázati felhíváshoz mellékelt pályázati ?rlapon a kötelez? mellékletek becsatolásával. Kérjük a mellékleteket az ?rlap és nyilatkozatok mögé csatolni.

A pályázatok benyújtási határideje: 2010. április 30.

Pályázatok elbírálása:

A pályázatok támogatásáról a Sz?nyi Részönkormányzat a 2010. április, vagy a május havi ülésén dönt.

A döntéshozót indokolási kötelezettség nem terheli.

A pályázat eredménye a www.komarom.hu/ weboldalon illetve írásbeli kiértesítéssel kerül kihirdetésre. A nyertes pályázókkal a részönkormányzat szerz?dést köt.

A pályázatokat hiánytalanul, a pályázati felhívásban és mellékleteiben meghatározott tartalommal és formában kell benyújtani.

Nem adhat be támogatás iránti kérelmet, aki az el?z? évi támogatásáról határid?ben nem számolt el.

Önkormányzati intézmény kizárólag olyan program, rendezvény, projekt megvalósítására pályázhat, ami nem tartozik az alapító okiratában foglalt alaptevékenységébe.

A hiányos pályázatok esetében a részönkormányzat jegyz?könyvben rögzíti a hiányzó adatok tényét és a pályázatból való kizárás okát!

A támogatott pályázatok esetében a támogatási szerz?dést a döntési értesít? kézhezvételét?l számított 10 napon belül meg kell kötni, ennek lejártát követ?en -amennyiben a támogatott hibájából hiúsul meg – a támogatási döntés hatályát veszti. Vis maior esetekben egyedi döntést hoz az illetékes bizottság.

Amennyiben a döntéshozó a kért támogatásnál kevesebb támogatást ítél meg, a pályázónak a döntés kézhez vétele után 5 napon belül lehet?sége van a fejlesztés szakmai tartalmának és a vállalt kötelezettségének csökkentését kérni, a pályázati anyag megfelel? - átdolgozott- részeinek benyújtásával. Amennyiben a pályázó a szakmai tartalom csökkentésének lehet?ségével nem él, abban az esetben az eredeti pályázat szakmai tartalmát és kötelezettségeit kell megvalósítani.

Támogatás utalása: F? szabályként a megítélt támogatás 70 %-a a támogatási szerz?dés megkötését követ?en 15 munkanapon belül kerül átutalásra, a további 30 % az elszámolás után illeti meg a pályázót.

Támogatásról történ? elszámolás:

A program megvalósulását követ?en , 10 napon belül a támogatási szerz?dés 1. sz. mellékletét képez? elszámolási lapon , csatolva a részletes szakmai beszámolót és a hitelesített számlamásolatokat, melyen beazonosíthatóan szerepel a pályázati cél és a költségtételek ( a hitelesítés formája: „ az eredetivel mindenben megegyez? hiteles másolat” – aláírás pecsét).

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatott program ( jóváhagyott költségvetés szerint) teljes összegér?l szükséges elszámolást készíteni !

Az elszámolást a Sz?nyi Részönkormányzat címére ( 2921 Komárom, H?sök tere 1. ) „Pályázati elszámolás és a pályázati téma” megjelöléssel 2 példányban kérjük beküldeni.

Jelen pályázati felhívás, a pályázati ?rlap, a pályázat kötelez? mellékleteinek jegyzéke díjmentesen átvehet?k a Komáromi Polgármesteri Hivatal Sz?nyi Kirendeltségén ( hétf?n és szerdán 8- 16 óra , pénteken 8-12 óra között ) illetve letölthet?k a Komáromi Önkormányzat honlapjáról.

Komárom, 2010. március 31.Vissza
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768