Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 17
2208483 látogatás

Komárom - kiválasztott pályázat

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - SzökőkútFelvitel dátuma:

Határidő:

Pályázat címe:


A Komárom Város Önkormányzata (Egészségügyi és Szociális Bizottsága) pályázatot hirdet egészségügyi prevenció témában az alábbi feltételekkel és célok elérése érdekében: Az egészségügyi prevenciós tevékenységek – egészséges táplálkozás, káros szenvedélyek elleni küzdelem: alkohol és drogmegel?zés, a dohányzás elleni küzdelem, aktív testmozgás, környezet egészségügy; AIDS és STD betegségek megel?zése, családi életre nevelés; baleset-megel?zés, els?segélynyújtás terén végzett felvilágosító munka; szív- és érrendszeri betegségek megel?zése; daganatos megbetegedések megel?zése; tudományos oktatói tevékenység – támogatása.

Pályázati keretösszeg: 6.380.000 Ft

A támogatás formája: vissza nem térítend?

Pályázók köre:
Civil szervezetek, társadalmi szervezetek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok, civil közösségek, önszervez?d? közösségek, gazdasági társaságok és magánszemélyek. Nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban a 2007. évi CLXXXI. törvény 6 §-ban, valamint 8 §-ban meghatározott személy.

Pályázati feltételek:
Egy pályázó egy témában egy pályázatot nyújthat be, kizárólag Komárom városában megvalósuló, valamint a városhoz köt?d? programokra. A pályázónak a teljes projektköltség 5 %-át kell önrészként biztosítani. A pályázat megvalósításának határideje 2010. 12. 31.
Kötelez?en csatolandó mellékleteket a céljelleggel nyújtott önkormányzati pénzügyi támogatások rendjér?l szóló 2009. évi 2. számú (I.29.) önkormányzati rendelet 10. §-a tartalmazza.

Pályázatok benyújtása:
A pályázatot egy példányban kell benyújtani zárt borítékban "Prevenciós pályázat" jeligével ellátva.
A pályázatokat hiánytalanul, a pályázati felhívásban és mellékleteiben meghatározott tartalommal és formában kell benyújtani, Komárom Város Polgármesteri Hivatala, Intézményfelügyeleti Osztályára (2900 Komárom, Szabadság tér 1.).
Hiánypótlásra a hiánypótlási felszólítás kézhezvételét követ? 5. munkanapon belül van lehet?ség.

A pályázatok benyújtási határideje: 2010. május 7. (péntek)

Pályázatok elbírálása:
A pályázatok támogatásáról az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslata alapján a Képvisel? - testület dönt. A döntéshozót indoklási kötelezettség nem terheli.
A pályázat eredménye a www.komarom.hu/ weboldalon ill. írásbeli kiértesítéssel kerül kihirdetésre.
A nyertes pályázókkal az Önkormányzat szerz?dést köt.
A támogatott pályázatok esetében a támogatási szerz?dést a döntési értesít? kézhezvételét?l számított 15 napon belül meg kell kötni, ennek lejártát követ?en (amennyiben a támogatott hibájából hiúsul meg) a támogatási döntés hatályát veszti. Vis maior esetekben egyedi döntést hoz az illetékes bizottság.
Amennyiben a döntéshozó a kért támogatásnál kevesebb támogatást ítél meg, a pályázónak a döntés kézhez vétele után 8 napon belül lehet?sége van a pályázat szakmai tartalmának és a pályázó vállalt kötelezettségének csökkentését kérni, a pályázati anyag megfelel? – átdolgozott – részeinek benyújtásával. Amennyiben a pályázó a szakmai tartalom csökkentésének lehet?ségével nem él, abban az esetben az eredeti pályázat szakmai tartalmát és kötelezettségeit kell megvalósítani.

Támogatás utalása:
F? szabályként a megítélt támogatás 70 %-a a támogatási szerz?dés megkötését követ?en 15 munkanapon belül kerül átutalásra, további 30 % az elszámolás után illeti meg a pályázót.

Támogatásról történ? elszámolás:
A program megvalósulását követ?en, 60 napon belül, de legkés?bb 2011. január 15-ig, a támogatási szerz?dés mellékletét képez? elszámolási lap kitöltésével kell benyújtani az elszámolást, csatolva a részletes szakmai beszámolót és a hitelesített számlamásolatokat, melyen beazonosíthatóan szerepel a pályázati cél és a költségtételek (a hitelesítés formája: "az eredetivel mindenben megegyez? hiteles másolat" – aláírás, pecsét). Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatott program (jóváhagyott költségvetés szerint) teljes összegér?l (igényelt támogatás, saját forrás, egyéb forrás) szükséges elszámolást készíteni! Az elszámolást az Önkormányzat címére (2900 Komárom, Szabadság tér 1.) "Pályázati elszámolás és a pályázati téma" megjelöléssel 2 példányban kérjük beküldeni.

Jelen pályázati felhívás, a pályázati adatlap, a pályázat kötelez? mellékleteinek jegyzéke díjmentesen átvehet?k a Komárom Város Polgármesteri Hivatala ügyfélszolgálatán a hivatal munkarendje szerinti id?pontban illetve letölthet?k az Önkormányzat honlapjáról.

Komárom, 2010. április 1.
Nyertesek listája letölthető dokumentumként:

2010_prevencios_palyazat_eredmeny.doc


Vissza
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768