Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 10
2208496 látogatás

Komárom - kiválasztott pályázat

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - Református templomFelvitel dátuma:

Határidő:

Pályázat címe:


A Komárom Város Önkormányzata Képvisel?-testülete pályázatot hirdet nemzetközi kapcsolatok, idegenforgalom témában az alábbi feltételekkel és célok elérése érdekében:
olyan turisztikai programok támogatása, melyek színesítik, változatosabbá teszik Komárom város idegenforgalmát

Pályázati keretösszeg: 1 millió Ft

A támogatás formája: vissza nem térítend?

Pályázók köre:
Civil szervezetek, társadalmi szervezetek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok, civil közösségek, önszervez?d? közösségek, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók és magánszemélyek

Pályázati feltételek:
Egy pályázó egy témában egy pályázatot nyújthat be 2010. 04. 06. – 2010. 12. 31. között kizárólag Komárom Városban megvalósuló, valamint a városhoz köt?d? programokra/fejlesztésekre.
A pályázóknak a teljes projektköltség 50 %-át kell önrészként biztosítaniuk.

Pályázatok benyújtása:
A pályázatot egy példányban kell benyújtani zárt borítékban „Városi pályázat” jeligével, zárójelben a téma megjelölésével, ellátva a felhíváshoz mellékelt pályázati adatlap és a pályázat kötelez? mellékleteinek becsatolásával a Komárom Város Önkormányzat címére (2900 Komárom, Szabadság tér 1.)

Kötelez?en csatolandó mellékletek:
Társadalmi szervezetek esetén:
1.A szervezet hatályos alapszabályának a szervezet képvisel?je által hitelesített másolata
2.A bírósági nyilvántartásba vételr?l szóló határozat másolata
3.A szervezet döntéshozó szerve ülésér? készült azon jegyz?könyv vagy határozati kivonat másolata, amely a pályázat benyújtására vonatkozó döntést és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza
4.A szervezet el?z? évi tevékenységér?l szóló tájékoztató, különös tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre
5.Amennyiben a támogatott program önkormányzat által további támogatásban is részesült, az err?l szóló határozat másolata
6.A szervezet által pályázott összeg és az öner? felhasználásának tervezete, a várható költségek szerint részletezve
7.A pályázat benyújtását megel?z? évr?l szóló egyszer?sített éves beszámoló jelentése, illetve ennek hiányában azonos adattartalmú dokumentáció
8.A pályázó számlavezet? bakjának megnevezése és bankszámlaszáma
9.A pályázó 2. sz. melléklet szerinti „Nyilatkozat”-a
10.A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem esik a közpénzekb?l nyújtott támogatások áláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 6.§-ban foglalt korlátozás alá, a nyilatkozat tartalmára a tv. 14. §-a az irányadó

Gazdasági társaság esetén:
1.A társasági szerz?désnek vagy az alapszabálynak a szervezet képvisel?je által hitelesített másolata
2.Gazdasági társaság (nem hiteles) cégkivonata
3.A szervezet döntéshozó szerve ülésér? készült azon jegyz?könyv vagy határozati kivonat másolata, amely a pályázat benyújtására vonatkozó döntést és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza
4.A szervezet el?z? évi tevékenységér?l szóló tájékoztató, különös tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre
5.Amennyiben a támogatott program önkormányzat által további támogatásban is részesült, az err?l szóló határozat másolata
6.A szervezet által pályázott összeg és az öner? felhasználásának tervezete, a várható költségek szerint részletezve
7.A pályázat benyújtását megel?z? évr?l szóló egyszer?sített éves beszámoló jelentése, illetve ennek hiányában azonos adattartalmú dokumentáció
8.A pályázó számlavezet? bakjának megnevezése és bankszámlaszáma
9.A pályázó 2. sz. melléklet szerinti „Nyilatkozat”-a
10.A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem esik a közpénzekb?l nyújtott támogatások áláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 6.§-ban foglalt korlátozás alá, a nyilatkozat tartalmára a tv. 14. §-a az irányadó

Más jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkez? szervezet esetén (Kkt., Bt.):
11.A társasági szerz?désnek vagy az alapszabálynak a szervezet képvisel?je által hitelesített másolata
12.A szervezet (nem hiteles) cégkivonata
13.A szervezet döntéshozó szerve ülésér? készült azon jegyz?könyv vagy határozati kivonat másolata, amely a pályázat benyújtására vonatkozó döntést és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza
14.A szervezet el?z? évi tevékenységér?l szóló tájékoztató, különös tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre
15.Amennyiben a támogatott program önkormányzat által további támogatásban is részesült, az err?l szóló határozat másolata
16.A szervezet által pályázott összeg és az öner? felhasználásának tervezete, a várható költségek szerint részletezve
17.A pályázat benyújtását megel?z? évr?l szóló egyszer?sített éves beszámoló jelentése, illetve ennek hiányában azonos adattartalmú dokumentáció
18.A pályázó számlavezet? bakjának megnevezése és bankszámlaszáma
19.A pályázó 2. sz. melléklet szerinti „Nyilatkozat”-a
20.A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem esik a közpénzekb?l nyújtott támogatások áláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 6.§-ban foglalt korlátozás alá, a nyilatkozat tartalmára a tv. 14. §-a az irányadó

Egyéni vállalkozó esetén:
1.Az egyéni vállalkozói igazolványról kiállított hatósági bizonyítvány
2.Az egyéni vállalkozó el?z? évi tevékenységér?l szóló tájékoztató, különös tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre
3.Amennyiben a támogatott program önkormányzat által további támogatásban is részesült, az err?l szóló határozat másolata
4.Az egyéni vállalkozó által pályázott összeg és az öner? felhasználásának tervezete, a várható költségek szerint részletezve
5A pályázó számlavezet? bakjának megnevezése és bankszámlaszáma
6.A pályázó 2. sz. melléklet szerinti „Nyilatkozat”-a
7.A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem esik a közpénzekb?l nyújtott támogatások áláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 6.§-ban foglalt korlátozás alá, a nyilatkozat tartalmára a tv. 14. §-a az irányadó

Magánszemélyek esetén:
1.A magánszemély személyigazolványának fénymásolati példánya
2.Amennyiben a támogatott program önkormányzat által további támogatásban is részesült, az err?l szóló határozat másolata
3.A magánszemély által pályázott összeg és az öner? felhasználásának tervezete, a várható költségek szerint részletezve
4.A pályázó számlavezet? bakjának megnevezése és bankszámlaszáma
5.A pályázó 2. sz. melléklet szerinti „Nyilatkozat”-a
6.A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem esik a közpénzekb?l nyújtott támogatások áláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 6.§-ban foglalt korlátozás alá, a nyilatkozat tartalmára a tv. 14. §-a az irányadó

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a mellékleteket az adatlap és nyilatkozatok mögé csatolja!

A pályázatok benyújtási határideje:
2010. 04. 06., illetve folyamatos

Pályázatok elbírálása:
Folyamatos.
A döntéshozót indoklási kötelezettség nem terheli.
A pályázat eredménye a www.komarom.hu/ weboldalon ill. írásbeli kiértesítéssel kerül kihirdetésre. A nyertes pályázókkal az Önkormányzat szerz?dést köt.

A pályázatokat hiánytalanul, a pályázati felhívásban és mellékleteiben meghatározott tartalommal és formában kell benyújtani. Mind formai, mind tartalmi hiánypótlásra a hiánypótlási felszólítás kézhezvételét követ?en postafordultával van lehet?ség.

A hiányos pályázatok esetében a bíráló bizottságok jegyz?könyvben rögzítik a hiányzó adatok tényét és a pályázatból való kizárás okát!

A támogatott pályázatok esetében a támogatási szerz?dést a döntési értesít? kézhezvételét?l számított 8 napon belül meg kell kötni, ennek lejártát követ?en (amennyiben a támogatott hibájából hiúsul meg) a támogatási döntés hatályát veszti. Vis maior esetekben egyedi döntést hoz az illetékes bizottság.
Amennyiben a döntéshozó a kért támogatásnál kevesebb támogatást ítél meg, a pályázónak a döntés kézhez vétele után 30 napon belül lehet?sége van a fejlesztés szakmai tartalmának és a vállalt kötelezettségének csökkentését kérni, a pályázati anyag megfelel? – átdolgozott – részeinek benyújtásával. Amennyiben a pályázó a szakmai tartalom csökkentésének lehet?ségével nem él, abban az esetben az eredeti pályázat szakmai tartalmát és kötelezettségeit kell megvalósítani. Egyéb esetben nem lehetséges a benyújtott pályázat módosítása.

Támogatás utalása:
F? szabályként a megítélt támogatás 70 %-a a támogatási szerz?dés megkötését követ?en 15 munkanapon belül kerül átutalásra, további 30 % az elszámolás után illeti meg a pályázót.

Támogatásról történ? elszámolás:
A program megvalósulását követ?en 60 napon belül a támogatási szerz?dés mellékletét képez? Elszámolási lap kitöltésével kell benyújtani az elszámolást, csatolva a részletes szakmai beszámolót és a hitelesített számlamásolatokat, melyen beazonosíthatóan szerepel a pályázati cél és a költségtételek (a hitelesítés formája: „az eredetivel mindenben megegyez? hiteles másolat” – aláírás, pecsét). Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatott program (jóváhagyott költségvetés szerint) teljes összegér?l szükséges elszámolást készíteni! Az elszámolást az Önkormányzat címére (2900 Komárom, Szabadság tér 1.) „Pályázati elszámolás és a pályázati téma” megjelöléssel 2 példányban, illetve az alábbi e-mail címre: szelesv@komarom.hu elektronikus formában kérjük beküldeni.

Jelen pályázati felhívás, a pályázati adatlap, a pályázat kötelez? mellékleteinek jegyzéke díjmentesen átvehet?k a Komárom Város Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálatán (a hivatal nyitvatartási rendje szerinti id?pontokban) illetve letölthet?k az Önkormányzat honlapjáról.

Komárom, 2010. április 6.


Vissza
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768