Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 17
2208464 látogatás

Komárom - kiválasztott pályázat

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - A szőnyi római katolikus templom belső tereFelvitel dátuma:

Határidő:

Pályázat címe:


A Komárom Város Önkormányzata Képvisel?-testülete pályázatot hirdet nemzetközi kapcsolatok, idegenforgalom témában az alábbi feltételekkel és célok elérése érdekében:
Olyan pályázatok támogatása, melyek segítik és ösztönzik a komáromiak európai identitástudatának kialakulását, elmélyülését, idegen nyelv tanulását, illetve gyakorlását, informális, személyes kapcsolatok alakítását, er?sítését, a kultúra, m?vészetek képviseletét az Európai Unió országaiba. El?nyt élveznek a Komárom testvérvárosaiba irányuló utazások, melyek az ott lakók, az ott m?köd? intézmények, szervezetek mindennapi életének, illetve az adott ország kulturális sokszín?ségének megismerését, kulturális örökségének megtapasztalását célozzák.

Pályázati keretösszeg: 1 millió Ft

A pályázaton elnyerhet? maximális összeg: 300 E Ft

A támogatás formája: vissza nem térítend?

Pályázók köre:
Civil szervezetek, társadalmi szervezetek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok, civil közösségek, önszervez?d? közösségek, gazdasági társaságok, egyéni vállakozók és magánszemélyek

Pályázati feltételek:
Egy pályázó egy témában egy pályázatot nyújthat be 2010. 04. 06. – 2010. 12. 31. között kizárólag Komárom Városban megvalósuló, valamint a városhoz köt?d? programokra/fejlesztésekre.
A pályázóknak a teljes projektköltség 50 %-át kell önrészként biztosítaniuk.


Pályázatok benyújtása:
A pályázatot egy példányban kell benyújtani zárt borítékban „Városi pályázat” jeligével, zárójelben a téma megjelölésével, ellátva a felhíváshoz mellékelt pályázati adatlap és a pályázat kötelez? mellékleteinek becsatolásával a Komárom Város Önkormányzat címére (2900 Komárom, Szabadság tér 1.)

Kötelez?en csatolandó mellékletek:
Társadalmi szervezetek esetén:
11.A szervezet hatályos alapszabályának a szervezet képvisel?je által hitelesített másolata
12.A bírósági nyilvántartásba vételr?l szóló határozat másolata
13.A szervezet döntéshozó szerve ülésér? készült azon jegyz?könyv vagy határozati kivonat másolata, amely a pályázat benyújtására vonatkozó döntést és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza
14.A szervezet el?z? évi tevékenységér?l szóló tájékoztató, különös tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre
15.Amennyiben a támogatott program önkormányzat által további támogatásban is részesült, az err?l szóló határozat másolata
16.A szervezet által pályázott összeg és az öner? felhasználásának tervezete, a várható költségek szerint részletezve
17.A pályázat benyújtását megel?z? évr?l szóló egyszer?sített éves beszámoló jelentése, illetve ennek hiányában azonos adattartalmú dokumentáció
18.A pályázó számlavezet? bakjának megnevezése és bankszámlaszáma
19.A pályázó 2. sz. melléklet szerinti „Nyilatkozat”-a
20.A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem esik a közpénzekb?l nyújtott támogatások áláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 6.§-ban foglalt korlátozás alá, a nyilatkozat tartalmára a tv. 14. §-a az irányadó
Gazdasági társaság esetén:
21.A társasági szerz?désnek vagy az alapszabálynak a szervezet képvisel?je által hitelesített másolata
22.Gazdasági társaság (nem hiteles) cégkivonata
23.A szervezet döntéshozó szerve ülésér? készült azon jegyz?könyv vagy határozati kivonat másolata, amely a pályázat benyújtására vonatkozó döntést és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza
24.A szervezet el?z? évi tevékenységér?l szóló tájékoztató, különös tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre
25.Amennyiben a támogatott program önkormányzat által további támogatásban is részesült, az err?l szóló határozat másolata
26.A szervezet által pályázott összeg és az öner? felhasználásának tervezete, a várható költségek szerint részletezve
27.A pályázat benyújtását megel?z? évr?l szóló egyszer?sített éves beszámoló jelentése, illetve ennek hiányában azonos adattartalmú dokumentáció
28.A pályázó számlavezet? bakjának megnevezése és bankszámlaszáma
29.A pályázó 2. sz. melléklet szerinti „Nyilatkozat”-a
30.A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem esik a közpénzekb?l nyújtott támogatások áláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 6.§-ban foglalt korlátozás alá, a nyilatkozat tartalmára a tv. 14. §-a az irányadó

Más jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkez? szervezet esetén (Kkt., Bt.):
31.A társasági szerz?désnek vagy az alapszabálynak a szervezet képvisel?je által hitelesített másolata
32.A szervezet (nem hiteles) cégkivonata
33.A szervezet döntéshozó szerve ülésér? készült azon jegyz?könyv vagy határozati kivonat másolata, amely a pályázat benyújtására vonatkozó döntést és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza
34.A szervezet el?z? évi tevékenységér?l szóló tájékoztató, különös tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre
35.Amennyiben a támogatott program önkormányzat által további támogatásban is részesült, az err?l szóló határozat másolata
36.A szervezet által pályázott összeg és az öner? felhasználásának tervezete, a várható költségek szerint részletezve
37.A pályázat benyújtását megel?z? évr?l szóló egyszer?sített éves beszámoló jelentése, illetve ennek hiányában azonos adattartalmú dokumentáció
38.A pályázó számlavezet? bakjának megnevezése és bankszámlaszáma
39.A pályázó 2. sz. melléklet szerinti „Nyilatkozat”-a
40.A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem esik a közpénzekb?l nyújtott támogatások áláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 6.§-ban foglalt korlátozás alá, a nyilatkozat tartalmára a tv. 14. §-a az irányadó
Egyéni vállalkozó esetén:
8.Az egyéni vállalkozói igazolványról kiállított hatósági bizonyítvány
9.Az egyéni vállalkozó el?z? évi tevékenységér?l szóló tájékoztató, különös tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre
10.Amennyiben a támogatott program önkormányzat által további támogatásban is részesült, az err?l szóló határozat másolata
11.Az egyéni vállalkozó által pályázott összeg és az öner? felhasználásának tervezete, a várható költségek szerint részletezve
12.A pályázó számlavezet? bakjának megnevezése és bankszámlaszáma
13.A pályázó 2. sz. melléklet szerinti „Nyilatkozat”-a
14.A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem esik a közpénzekb?l nyújtott támogatások áláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 6.§-ban foglalt korlátozás alá, a nyilatkozat tartalmára a tv. 14. §-a az irányadó

Magánszemélyek esetén:
7.A magánszemély személyigazolványának fénymásolati példánya
8.Amennyiben a támogatott program önkormányzat által további támogatásban is részesült, az err?l szóló határozat másolata
9.A magánszemély által pályázott összeg és az öner? felhasználásának tervezete, a várható költségek szerint részletezve
10.A pályázó számlavezet? bakjának megnevezése és bankszámlaszáma
11.A pályázó 2. sz. melléklet szerinti „Nyilatkozat”-a
12.A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem esik a közpénzekb?l nyújtott támogatások áláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 6.§-ban foglalt korlátozás alá, a nyilatkozat tartalmára a tv. 14. §-a az irányadó

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a mellékleteket az adatlap és nyilatkozatok mögé csatolja!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a mellékleteket az adatlap és nyilatkozatok mögé csatolja!

A pályázatok benyújtási határideje:
2010. 04. 06., illetve folyamatos

Pályázatok elbírálása:
Folyamatos
A döntéshozót indoklási kötelezettség nem terheli.
A pályázat eredménye a www.komarom.hu/ weboldalon ill. írásbeli kiértesítéssel kerül kihirdetésre. A nyertes pályázókkal az Önkormányzat szerz?dést köt.

A pályázatokat hiánytalanul, a pályázati felhívásban és mellékleteiben meghatározott tartalommal és formában kell benyújtani. Mind formai, mind tartalmi hiánypótlásra a hiánypótlási felszólítás kézhezvételét követ?en postafordultával van lehet?ség.

A hiányos pályázatok esetében a bíráló bizottságok jegyz?könyvben rögzítik a hiányzó adatok tényét és a pályázatból való kizárás okát!A támogatott pályázatok esetében a támogatási szerz?dést a döntési értesít? kézhezvételét?l számított 8 napon belül meg kell kötni, ennek lejártát követ?en (amennyiben a támogatott hibájából hiúsul meg) a támogatási döntés hatályát veszti. Vis maior esetekben egyedi döntést hoz az illetékes bizottság.
Amennyiben a döntéshozó a kért támogatásnál kevesebb támogatást ítél meg, a pályázónak a döntés kézhez vétele után 30 napon belül lehet?sége van a fejlesztés szakmai tartalmának és a vállalt kötelezettségének csökkentését kérni, a pályázati anyag megfelel? – átdolgozott – részeinek benyújtásával. Amennyiben a pályázó a szakmai tartalom csökkentésének lehet?ségével nem él, abban az esetben az eredeti pályázat szakmai tartalmát és kötelezettségeit kell megvalósítani. Egyéb esetben nem lehetséges a benyújtott pályázat módosítása.

Támogatás utalása:
F? szabályként a megítélt támogatás 70 %-a a támogatási szerz?dés megkötését követ?en 15 munkanapon belül kerül átutalásra, további 30 % az elszámolás után illeti meg a pályázót.

Támogatásról történ? elszámolás:
A program megvalósulását követ?en 60 napon belül a támogatási szerz?dés mellékletét képez? Elszámolási lap kitöltésével kell benyújtani az elszámolást, csatolva a részletes szakmai beszámolót és a hitelesített számlamásolatokat, melyen beazonosíthatóan szerepel a pályázati cél és a költségtételek (a hitelesítés formája: „az eredetivel mindenben megegyez? hiteles másolat” – aláírás, pecsét). Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatott program (jóváhagyott költségvetés szerint) teljes összegér?l szükséges elszámolást készíteni! Az elszámolást az Önkormányzat címére (2900 Komárom, Szabadság tér 1.) „Pályázati elszámolás és a pályázati téma” megjelöléssel 2 példányban, illetve az alábbi e-mail címre: szelesv@komarom.hu elektronikus formában kérjük beküldeni.

Jelen pályázati felhívás, a pályázati adatlap, a pályázat kötelez? mellékleteinek jegyzéke díjmentesen átvehet?k a Komárom Város Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálatán (a hivatal nyitvatartási rendje szerinti id?pontokban) illetve letölthet?k az Önkormányzat honlapjáról.

Komárom, 2010. április 06.

Az alábbi pályázatok már támogatást nyertek:

Pannon Kincstár Tanoda Alapítvány - 300 E Ft
Vissza
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768