Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 14
2208431 látogatás

Komárom - kiválasztott pályázat

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - A szőnyi római katolikus templom belső tereFelvitel dátuma:

Határidő:

Pályázat címe:


Komárom Város Képvisel?-testülete Közm?vel?dési és Sport Bizottsága A céljelleggel nyújtott önkormányzati pénzügyi támogatások rendjér?l szóló 2009. évi 2, sz. (I.29.) rendelet alapján pályázatot hirdet kulturális és sport célú tevékenység támogatására, az alábbi feltételekkel.

Pályázati keretösszeg : 35millió Ft,

A támogatás formája: vissza nem térítend? támogatás

Pályázók köre:
Civil szervezetek, társadalmi szervezetek, jogi személyek, civil közösségek, önszervez?d? közösségek

Pályázati feltételek:
Egy pályázó egy témában egy pályázatot nyújthat be, kizárólag Komáromban megvalósuló, valamint a városhoz köt?d? m?ködésre/ programokra/fejlesztésekre.
Személyi kifizetések (bér és járulékai, megbízási díj és járulékai) legfeljebb a m?ködésre adott támogatás összegének 20%- áig számolhatóak el.

Pályázatok benyújtása:

A pályázatot egy példányban kell benyújtani zárt borítékban "Városi pályázat" jeligével, zárójelben a téma megjelölésével (kulturális, sport), a felhíváshoz mellékelt Pályázati ?rlap, Pályázati adatlap és Nyilatkozat valamint a pályázat hivatkozott rendelet szerinti kötelez? mellékleteinek becsatolásával Komárom Város Polgármesteri Hivatala címére (2900 Komárom, Szabadság tér 1.)
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a mellékleteket az adatlap és nyilatkozatok mögé csatolja!

Határid?: 2010. május 3.


Pályázatok elbírálása:
A pályázatok támogatásáról az illetékes bizottságok javaslatai alapján a képvisel?-testület dönt. A döntéshozót indoklási kötelezettség nem terheli.
A pályázat eredménye a www.komarom.hu/ weboldalon ill. írásbeli kiértesítéssel kerül kihirdetésre. A nyertes pályázókkal az Önkormányzat szerz?dést köt.

A pályázatokat hiánytalanul, a pályázati felhívásban és mellékleteiben meghatározott tartalommal és formában kell benyújtani. Hiánypótlásra a hiánypótlási felszólítást követ?en 4. munkanapon belül van lehet?ség.

A támogatott pályázatok esetében a támogatási szerz?dést a döntési értesít? kézhezvételét?l számított 15 napon belül meg kell kötni, ennek lejártát követ?en (amennyiben a támogatott hibájából hiúsul meg) a támogatási döntés hatályát veszti. Vis maior esetekben egyedi döntést hoz a bizottság.
Amennyiben a döntéshozó a kért támogatásnál kevesebb támogatást ítél meg, a pályázónak a döntés kézhez vétele után 8 napon belül lehet?sége van a pályázat szakmai tartalmának és a pályázó vállalt kötelezettségének csökkentését kérni, a pályázati anyag megfelel? – átdolgozott – részeinek benyújtásával. Amennyiben a pályázó a szakmai tartalom csökkentésének lehet?ségével nem él, abban az esetben az eredeti pályázat szakmai tartalmát és kötelezettségeit kell megvalósítani.

Támogatás utalása:
F? szabályként a megítélt támogatás 70 %-a a támogatási szerz?dés megkötését követ?en 15 munkanapon belül kerül átutalásra, további 30 % az elszámolás után illeti meg a pályázót.

Támogatásról történ? elszámolás:
A program megvalósulását követ?en. 15 napon belül a támogatási szerz?dés 3 sz. mellékletét képez? elszámolási lapon, csatolva a részletes szakmai beszámolót és a hitelesített számlamásolatokat, melyen beazonosíthatóan szerepel a pályázati cél és a költségtételek (a hitelesítés formája: „az eredetivel mindenben megegyez? hiteles másolat” – aláírás, pecsét). Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatott program (jóváhagyott költségvetés szerint) teljes összegér?l szükséges elszámolást készíteni! Az elszámolást az Önkormányzat címére ( ..) "Pályázati elszámolás és a pályázati téma" megjelöléssel 2 példányban kérjük beküldeni.

Jelen pályázati felhívás, a pályázati adatlap, a pályázat kötelez? mellékleteinek jegyzéke díjmentesen átvehet?k a Komárom Város Polgármesteri Hivatalában, az Intézményfelügyeleti Osztályon, vagy a kulturális-és sajtóreferens helyiségében (munkanapokon 8-16.00 óra között) illetve letölthet?k az Önkormányzat honlapjáról.


Vissza
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768