Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 18
2208476 látogatás

Komárom - kiválasztott pályázat

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - SzökőkútFelvitel dátuma:

Határidő:

Pályázat címe:


"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Komárom Város Önkormányzata a Nemzeti Er?forrás Minisztériummal együttm?ködve
ezennel kiírja a 2011. évre
a Bursa Hungarica Fels?oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
fels?oktatási hallgatók számára
a 2010/2011. tanév második és a 2011/2012. tanév els? félévére vonatkozóan


A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkez?, hátrányos szociális helyzet? fels?oktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretid?n belül, teljes idej? (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményez? alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményez? mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy fels?fokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Figyelem!
- Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet a fels?oktatásban részt vev? hallgatók juttatásairól és az általuk fizetend? egyes térítésekr?l 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a katonai illetve rendvédelmi fels?oktatási intézmények katonai illetve rendvédelmi képzésben részt vev? hallgatói.
- A középiskolai akkreditált iskolarendszer? fels?fokú szakképzésben részt vev? tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
- Doktori (PhD) képzésben résztvev?k nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek.
- Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2010. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezd? hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2011. ?szén már nem áll fenn, úgy a 2011/2012. tanév els? félévére es? ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a fels?oktatási intézményben a pályázás id?pontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2010/2011. tanév második félévére már beiratkozzon a fels?oktatási intézménybe.

Az ösztöndíj id?tartama 10 hónap, azaz két egymást követ? tanulmányi félév (2010/2011. tanév második, illetve a 2011/2012. tanév els? féléve).

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2011. március.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2010/2011. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott hallgatója a fels?oktatási intézménynek.

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növel? jövedelemnek számít. (Az adóterhet nem visel? járandóságokról lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 72. s) pontját).

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a fels?oktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról az OKM Támogatáskezel? Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati ?rlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és az OKM Támogatáskezel? Igazgatósága részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellen?rzése céljából – átadja illet?leg az ösztöndíj id?tartama alatt maga kezelje.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az OKM Támogatáskezel? Igazgatósága személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellen?rzése céljából – az ösztöndíj id?tartama alatt kezelje.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történ? kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint a támogatási jogosultság ellen?rzése céljából történ? továbbításához.

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhet? pályázati ?rlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: 2010. október 29.


A pályázat kötelez? mellékletei:

1. A fels?oktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.

Amennyiben a pályázó egy id?ben több fels?oktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a fels?oktatási intézményt kell megneveznie, amellyel els?ként létesített hallgatói jogviszonyt. A fels?oktatási intézmények szerz?dése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – két szakos képzés esetében a hallgató az állami fels?oktatási intézményt köteles megnevezni.

2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban él?k egy f?re jutó havi nettó jövedelmér?l.

3. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:
- . . .

A pályázati ?rlap csak a fent meghatározott kötelez? mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak min?sül.

Egy háztartásban él?k: a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszer?en együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkez? személyek.

Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldr?l vagy külföldr?l származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is,
- az a bevétel, amely után az egyszer?sített vállalkozói adóról, illetve az egyszer?sített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek min?sül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszer?sített vállalkozói adó vagy egyszer?sített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthet? a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek min?sül? igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mez?gazdasági ?stermel? adóévi ?stermelésb?l származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthet? az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelel? összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illet?leg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelel? összeggel.
Befizetési kötelezettségnek min?sül a személyi jövedelemadó, az egyszer?sített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhel? egyszer?sített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem min?sül jövedelemnek
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevel?szül?k számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetend? személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történ? foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaid?ben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelez? legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;

A települési önkormányzat 2010. november 23-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat:
a.) a határid?n túl benyújtott, vagy formailag nem megfelel? pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
b.) minden határid?n belül benyújtott, formailag megfelel? pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
c) csak az illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkez? pályázókat részesítheti támogatásban;
d.) az elbírálás során korra, fajra, nemre, b?rszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.


A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

A települési önkormányzat döntésér?l és annak indokáról 2010. december 6-ig írásban értesíti a pályázókat.

Az OKM Támogatáskezel? Igazgatósága 2011. március 16-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegér?l és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

Az ösztöndíjban részesül? hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának id?szaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érint? változásról haladéktalanul (de legkés?bb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító fels?oktatási intézményt, és az OKM Támogatáskezel?t (1244 Budapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
- tanulmányok halasztása;
- tanulmányok helyének megváltozása (az új fels?oktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma megadásával);
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása;
- személyes adatainak (születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakóhelye) változása.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító fels?oktatási intézmény részére visszafizetni.
A fels?oktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területér?l. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követ? tanulmányi félévt?l ható hatállyal hozható meg.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelel? adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyerésér?l szóló tájékoztatást már kézhez vette.

A Bursa Hungarica Fels?oktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a fels?oktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény valamint a fels?oktatásban részt vev? hallgatók juttatásairól és az általuk fizetend? egyes térítésekr?l szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szolgál.
Vissza
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768