Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 19
2208472 látogatás

Komárom - kiválasztott pályázat

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - Református templomFelvitel dátuma:

Határidő:

Pályázat címe:


Komárom Város Önkormányzata pályázatot hirdet egészségügyi prevenciós témakörben, melynek keretében olyan programokat kíván támogatni, melyek az alábbi kiemelt célok valamelyikét célozzák meg:

•egészséges táplálkozás, aktív testmozgás népszer?sítése,
•káros szenvedélyek elleni küzdelem: drog, dohányzás, alkohol elleni küzdelem
•AIDS és STD betegségek megel?zése, felvilágosító munka
•családi életre nevelés
•baleset megel?zés
•els?segélynyújtás terén végzett felvilágosító munka,
•szív és érrendszeri betegségek, daganatos megbetegedések megel?zése,
•sz?r?vizsgálatok megszervezése.

Rendelkezésre álló forrás: 6.000.000 Ft

A támogatás formája: Vissza nem térítend?.

A megpályázható összeg: min.: 20.000 Ft max.: 1.000.000 Ft

Önrész: A teljes projektköltség 5 %-a.

Pályázók köre: Komáromban m?köd? civil szervezetek, társadalmi szervezetek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok, civil közösségek, önszervez?d? közösségek, gazdasági társaságok, egészségügyi, oktatási és szociális intézmények. Nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban a 2007. évi CLXXXI. törvény 6 §-ban, valamint 8 §-ban meghatározott személy.

A pályázati feltételek: A pályázatot „ A céljelleggel nyújtott önkormányzati pénzügyi támogatások rendjér?l” szóló 2009. évi 2. számú (I.29.) önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletét képez? pályázati ?rlapon kell benyújtani, a pályázathoz csatolni kell a rendelet 10. § (2) bekezdésében lév? dokumentumokat valamint a rendelet 2. sz. mellékletét képez? nyilatkozatot.
A program részletes leírásánál ismertetni kell a program megvalósulási ütemtervét, a programba bevonni kívánt célcsoportot, a részletes költségvetést.
A pályázaton elnyert összeg felhasználható a program megvalósításához szükséges m?ködési kiadásokra (személyi- és dologi) és a megvalósításhoz szükséges kis érték? tárgyi eszközök megvásárlására (100.000 Ft egyedi érték alatt). Kizárólag eszközvásárlást a
Egy pályázó egy témában egy pályázatot nyújthat be 2011. május 1. és 2011. december 31. között kizárólag Komárom Városban megvalósuló egészségügyi prevenciós programokra.


A pályázat benyújtása: A pályázatot egy példányban zárt borítékban „Egészségügyi prevenciós pályázat” jeligével ellátva Komárom Város Önkormányzat címére (2900 Komárom, Szabadság tér 1.) kell eljuttatni.

A pályázatok benyújtási határideje: 2011. június 15.

Pályázatok elbírálása:

A pályázatok támogatásáról a Képvisel? - testület dönt. A döntéshozót indoklási kötelezettség nem terheli. A pályázat eredménye a www.komarom.hu weboldalon ill. írásbeli kiértesítéssel kerül kihirdetésre. A nyertes pályázókkal az Önkormányzat szerz?dést köt. A támogatott pályázatok esetében a támogatási szerz?dést a döntési értesít? kézhezvételét?l számított 15 napon belül meg kell kötni, ennek lejártát követ?en (amennyiben a támogatott hibájából hiúsul meg) a támogatási döntés hatályát veszti. Amennyiben a döntéshozó a kért támogatásnál kevesebb támogatást ítél meg, a pályázónak a döntés kézhez vétele után 8 napon belül lehet?sége van a pályázat szakmai tartalmának és a pályázó vállalt kötelezettségének csökkentését kérni, a pályázati anyag megfelel? – átdolgozott – részeinek benyújtásával. Amennyiben a pályázó a szakmai tartalom csökkentésének lehet?ségével nem él, abban az esetben az eredeti pályázat szakmai tartalmát és kötelezettségeit kell megvalósítani.

Támogatás utalása:
F? szabályként a megítélt támogatás 70 %-a a támogatási szerz?dés megkötését követ?en 15 munkanapon belül kerül átutalásra, további 30 % az elszámolás után illeti meg a pályázót.

Támogatásról történ? elszámolás:
A program megvalósulását követ?en, 60 napon belül, de legkés?bb 2012. január 15-ig, a támogatási szerz?dés mellékletét képez? elszámolási lap kitöltésével kell benyújtani az elszámolást, csatolva a részletes szakmai beszámolót és a hitelesített számlamásolatokat, melyen beazonosíthatóan szerepel a pályázati cél és a költségtételek (a hitelesítés formája: „az eredetivel mindenben megegyez? hiteles másolat” – aláírás, pecsét). Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatott program (jóváhagyott költségvetés szerint) teljes összegér?l (igényelt támogatás, saját forrás, egyéb forrás) szükséges elszámolást készíteni! Az elszámolást Komárom Város Polgármesteri Hivatala címére (2900 Komárom, Szabadság tér 1.) „Pályázati elszámolás, egészségügyi prevenciós program” megjelöléssel 2 példányban kérjük beküldeni.

Jelen pályázati felhívás, a pályázati adatlap, a pályázat kötelez? mellékleteinek jegyzéke díjmentesen átvehet?k Komárom Város Polgármesteri Hivatalában (hétf?n 8:00 - 16:30 óra, kedd-csütörtök 7:30 – 16:00, péntek 7:30-12:00) illetve letölthet?k a www.komarom.hu honlapról. A pályázattal kapcsolatban érdekl?dni Rákos Annamária egészségügyi és szociális referensnél lehet a 541-352-es telefonon vagy a rakos.annamaria@komarom.hu e-mail címen.Vissza
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768