Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 20
2208473 látogatás

Komárom - kiválasztott pályázat

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - Református templomFelvitel dátuma:

Határidő:

Pályázat címe:


Ácsi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztvisel?kr?l szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet
Ácsi Polgármesteri Hivatal
közterület-felügyel?
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony id?tartama:
határozatlan idej? közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaid?
A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2941 Ács, Gyár utca 23.
Ellátandó feladatok:
Közterületek jogszer? használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezel?i hozzájáruláshoz kötött tevékenységek szabályszer?ségének ellen?rzése. Közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó, jogszabály által tiltott tevékenység megel?zése, megakadályozása, megszüntetése illetve szankcionálása. Közrem?ködés a b?nmegel?zési feladatok megvalósításában a település közbiztonsága és közrendjének védelmében. Közrem?ködik az állami és önkormányzati vagyon védelmében, védi az épített és természeti környezetet. Közrem?ködik a település köztisztaságról szóló önkormányzati rendelet végrehajtásának ellen?rzésében. Közrem?ködik az állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában. Figyelemmel kíséri az állattartás szabályairól szóló el?írások megszegését. Az önkormányzat által telepített kamera rendszer-üzemeltetésének, kezelésének felügyelete jogszabály szerint. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 61. § (3) bekezdésére tekintettel hatósági eljárást folytat le az illegálisan elhelyezett hulladék felszámolására.
A munkakörhöz tartozó f?bb tevékenységi körök: Az 1999. évi LXIII. a közterület-felügyeletr?l szóló törvény 1. § (4) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott közterület-felügyeleti feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztvisel?kr?l szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) 2/2021. (11.16) önkormányzati rendeletében és az Ácsi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati szabályzatában foglaltak az irányadók.
Pályázati feltételek:
° Magyar állampolgárság,
° Cselekv?képesség,
• Büntetlen el?élet,
• Középiskola/gimnázium, Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyel?i vizsga,
• szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
• B kategóriás jogosítvány,
° Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Felhasználói szint? MS Office (irodai alkalmazások.
A pályázat elbírálásánál el?nyt jelent:
• F?iskola, Fels?oktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség; vagy fels?oktatásban szerzett szakképzettség közszolgálati másodfokú szakképesítés.,
Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szint? kommunikációs és konfliktuskezel? képesség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletet szerinti fényképpel ellátott önéletrajz.
• Iskolai végzettséget,szakképzettséget igazoló okiratok másolata
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez, valamint az elbírálásban résztvev? személyek a pályázat teljes anyagát megismerhetik
• Nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén eleget tesz a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségnek
A munkakör betölthet?ségének id?pontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követ?en azonnal betölthet?.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Soós Piroska nyújt, a 0634/385- 121 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Ácsi Polgármesteri Hivatal címére történ? megküldésével (2941 Ács, Gyár utca 23. .). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szerepl? azonosító számot: ACS/664/2021 , valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyel?.
• Személyesen: Soós Piroska, Komárom-Esztergom megye, 2941 Ács, Gyár utca 23 ..
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatot benyújtók közül a jegyz? a polgármester egyetértésével választja ki a nyertes pályázatot. Érvényes az a pályázat, amely tartalmilag és formailag megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak. Kinevezni azt a pályázót lehet, aki a 78/1999. (XII.29.) EüM-BM együttes rendelet a közterület-felügyel?k egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiben foglaltaknak maradéktalanul megfelel és err?l orvosi igazolással rendelkezik.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.acsvaros.hu - 2021. március 31.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Kinevezés esetén hat hónap próbaid? kerül kikötésre. A pályázat benyújtásának határideje alatt a pályázat beérkezésének id?pontját kell érteni. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.


Letölthető adatlap:palyazat.doc

Vissza
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768