Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 11
2039722 látogatás

Almásfüzitő - intézmények

Almásfüzitő kezdőoldala
www.almasfuzito.hu

Köszöntő
Látnivalók


Alapadatok


Képviselő-testület


Intézmények
Egészségügy

Almásfüzit? - Teleház


Fekete István Általános Iskola
Könyvtár
Sün Balázs Óvoda
Almásfüzitői Teleház

Fekete István Általános Iskola

Településünkön 1904-ig nem folyt iskolai oktatás. A tanulók Dunaalmásra jártak iskolába. Az akkori gyermeklétszám 10-12 fő volt. A tanítás Kiskolónián kezdődött 30 diákkal. 1944 augusztusában bombatalálat érte az épületet. Minden megsemmisült. 1945-től egy felvonulási barakk épületben talált "otthonra" az iskola. Az 1950-51-es tanévben a tanulók létszáma elérte a 120 főt. A felső tagozatosok számára Nagykolónián épült 4 tantermes intézményben elkezdődött a szakos tanítás. 1958-ban egy új épületszárnnyal, 10 tanteremmel, modern gépekkel felszerelt konyhával bővült épületünk. A feltételek egyre kedvezőbbé váltak, a fejlődés a mai napig tart, és bízunk benne, hogy folytatódik is.

Iskolánk fejlődése csak úgy lehetséges, ha olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyek vonzzák a gyerekeket és szüleiket, jó hírnevet, elismerést szerez környezetében. Iskolánk típusa: általános iskola, a képzési idő nyolc év, a képzésben tanköteles korosztályhoz tartozó gyermekek vesznek részt.

Az ötven esztendős épületben a nevelés-oktatás feltételei adottak, de a takarékosabb működtetés érdekében felújításra, rekonstrukcióra van szükség. Tizenkét tanteremben tanítunk. melyek közül nyolc helyiségben szaktantermi oktatás folyik. Tantermeink bútorzatát: a tanulói asztalokat, székeket, szekrényeket folyamatosan cseréljük vagy felújítatjuk. A taneszközök rendelkezésre állnak, minőségi cserére, korszerűsítésre ezen a területen is szükség van. A technikai felszereltség javítása elengedhetetlen feladat.

1995-től jól felszerelt számítógépparkkal rendelkezünk. A számítástechnika rohamos fejlődésével bár nem tudunk folyamatosan haladni, de igyekszünk fejleszteni ezen a területen is. Gépállományunk gazdagodott pályázaton nyert számítógépekkel, nyomtatókkal, szkennerekkel. Ingyenes Internet hozzáféréssel rendelkezünk. Tíz Pentium I. típusú gépet vásároltunk. A 2003/2004-es tanévben az intézmény összes számítógépét gyűrűrendszerű hálózati rendszerbe köttettük. Számítástechnika termünket korszerűbb helyiségbe költöztettük. Új lehetőséggel bővül ezáltal a számítástechnikai rendszerünk. Felfrissül, gyorsabb, fejlettebb lesz az informatika, a matematika és az idegen nyelvi programunk. Tanulóink megismerkedhetnek a világháló használatával az Internet hozzáférés bővítésének segítségével. Az elektronikus levelezés elvét nemcsak elméletben sajátíthatják el, hanem a gyakorlatban is alkalmazhatják. Tanulmányaikhoz lehetőség lesz a böngésző használatára is. Könyvtári Szirén programunkat használhatják keresésre, beléphetnek az Internetes könyvtárak állományaiba is. Annál is fontosabb volt számítástechnikai rendszerünk fejlesztése, mert 2004 szeptemberétől minden intézmény hozzájuthat a Sulinet Digitális Tudásbázishoz. Ez komplett, a műveltségi területeket, minden közoktatási évfolyamot felölelő elektronikus tananyag-adatbázisa. Nagy segítség tanárnak és diáknak. Tanár számára előre elkészített, egyedileg fejlesztett tartalmak állnak rendelkezésre tanóra felhasználás céljából, és kooperatív munkához ad segítséget a tanórán projektfeladatokkal. A diák számára az egyéni tanuláshoz, felkészüléshez kooperatív tanuláshoz biztosít támogatást.

Iskolai könyvtárunk állománya 6.500 darabos, mely könyveket, kazettákat, videokazettákat biztosít diákjaink és nevelőtestületünk számára. A könyvtári korszerűsítés során is igyekeztünk pályázaton pénzhez jutni.

Tornatermünk ugyan nincsen, de a település korszerűen felújított sportlétesítménye délelőtt-délután gyermekeink rendelkezésére áll. Udvarunkon aszfalttal borított nem szabvány méretű kézilabdapálya, kosárlabdapálya található.

Iskolánk épületében az aula, befogadó képességét tekintve, nem alkalmas ünnepélyek, rendezvények megtartására, ezért a helyi művelődési házban tartjuk megemlékezéseinket.

Ebédlőnkben egyszerre 72 tanuló étkeztetését tudjuk megoldani, ahol a helyben működő Intézmények Konyhája biztosít étkezési lehetőséget.

Iskolánk nevelő-oktató munkáját 2004. szeptemberétől a felülvizsgált Pedagógiai Program alapján folytatja

Alsó tagozatos osztályainkban egytanítónős rendszerben folyik az oktatás. Alaposabban történik így a tanulók megismerése, a tantárgyak közötti komplexitás, melyet a NAT által meghatározott kereszttantervek oktatása még fokozottabban igényel. A tanulók napi és heti terhelése egyenletes. A felzárkóztató órák hatékonyabban tervezhetők így a tanórák után. A tanulócsoport átadása megtörténik az osztálytanító és a napközis nevelő között.

Tudatosan tervezett beiskolázás folyik intézményünkben. Ennek az a célja, hogy a leendő első osztályosok szeptemberben felszabadultan, gátlásoktól mentesen kezdjék a tanévet, ne legyen ismeretlen számukra a környezet. A beiratkozást óvodai szülői értekezlet előzi meg, melynek címe: Sulihivogató. A beiratkozás alkalmával a gyerekek megismerhetik leendő tanítójukat, ismerkedhetnek a tanteremmel. A beiratkozást követően májusban Ismerkedés az iskolával címmel foglalkozásokon vehetnek részt, meglátogatják az elsőosztályosokat a tanítási óra keretében.

A tanítónők munkáját szakképzett logopédus és fejlesztőpedagógus segíti. Idegen nyelv tanulására a második osztálytól van lehetőség. Angol nyelvet vagy német nyelvet tanulhatnak diákjaink. Alsó tagozatban kötelező tanórán kívüli foglalkozás keretében, negyedik osztálytól pedig kötelező órakeretben folyik a nyelvoktatás.

Az alsós munkaközösség a tanítók munkáját fogja össze. Az osztályfőnöki munkaközösségbe a felsős osztályfőnökök és szaktanárok tartoznak. El kell érnünk, hogy a munkaközösségek és az iskolavezetés munkáját jó szakmai felkészültség, problémaérzékenység, megoldóképesség és kultúrált vitaszellem jellemezze. Kis létszámú iskola révén igyekszünk az alkalmazásban lévő pedagógusainkat képeztetni, ösztönözni őket arra, hogy több szakirányú végzettséghez jutva tevékenykedjenek iskolánkban.

A napközi otthon programja szerves része iskolánk szakmai programjának. Az iskola által szervezett tanórán kívüli foglalkozások egyike a napközis foglalkozás, amely a gyermek számára a felzárkóztatás mellett kultúrált tanulási feltételeket és szabadidős programokat nyújt. A szülők igényeit kielégítve tervezzük meg minden tanév elején a napközis, a felső tagozatban pedig a tanulószobai csoportok kialakítását. A foglalkozásokat a délelőtti oktatásra használatos tantermekben tartják. A napközi otthonos diákoknak háromszori étkezést biztosítunk. Jelenleg három alsós napközis csoport működik.

A szociális hátrányokkal, tanulási nehézségekkel küzdő diákjainkat felzárkóztató tevékenységgel, foglalkozásokkal segítjük. Különösen az alsó tagozatban, de a felső tagozatban is a választható órák között korrepetálási órákat terveztünk.

A felzárkóztató tevékenységgel párhuzamosan történik a tehetséggondozás. A szabadon választott foglalkozásokon lehetőség nyílik a különböző versenyekre való felkészítésre. A körzeti, a megyei és országos megmérettetéseken diákjaink szép eredményeket értek el, melyek öregbítették iskolánk hírnevét.

Végzős diákjaink továbbtanulásával az osztályfőnökök mellett magam is rendszeresen foglalkozom. Ha az első helyen megjelölt iskolába bejutni nem is sikerül, azért a továbbtanulásról az elmúlt években egyetlen diáknak sem kellett lemondania. A legnagyobb százalékban szakiskolákban folytatják tanulmányaikat tanulóink, a második helyen a szakközépiskola áll, s csak a kiváló képességekkel rendelkezők jelentkeznek gimnáziumba.

Mérés-értékelés

Iskolánkban már három éve folyik az országos szinten szervezett Kompetenciamérés, melynek keretein belül a szövegértés és a matematikai készség felmérésére kerül sor.
Az elmúlt öt évben elemi igénnyé vált, hogy az iskolába bekerülő kisdiákokról az iskolaérettségen túl rendelkezzünk olyan megfelelő információcsomaggal, amelyre az általános iskolában eltöltendő nyolc év folyamán építhetünk. A tanulási képesség vizsgálatát szeptemberben végzi el fejlesztőpedagógusunk az osztályban tanító nevelővel. A vizsgálat elemzése során miden elsős tanulóról rendelkezésre áll egy meglehetősen objektív kép, amely azt mutatja, honnan indul a tanuló iskolakészültségi és szociokulturális hátterét illetően.
Tantárgyi mérésekre kerül sor a negyedik, hatodik és nyolcadik évfolyamokon magyar nyelv és irodalom, matematika és idegen nyelv tantárgyakból. Felmérjük a tanulók tudásszintjét ezekből a tantárgyakból. A szintfelmérést május második felében végezzük. Az alsó tagozat miden osztályában olvasás és matematika mérésre kerül sor a az első félév és a tanév végén. A mérések pontos időpontját intézményünk Minőségirányítási Programjának záradéka tartalmazza.

Az egészséges életmód

Az egészséges életmódra nevelés fontos része a testi nevelés. A kötelező tanórákon kívül tömegsportórákon és sportkörökön zajlanak. Minden esztendőben második évfolyamosaink számára tíz alkalomból álló úszásoktatást szervezünk. A téli idényben a komáromi Diáksport Bizottság szervezésében egyhetes sítáborozásra van lehetőségük diákjainknak, mellyel élnek is. Rendszeres belgyógyászati és fogorvosi vizsgálaton vesznek részt tanítványaink. A védőnői és családgondozói kapcsolattartás egész tanévben folyamatos, rendszeres.

Szabadidő

Tanulóinknak szabadidős elfoglaltságokat is biztosítunk. Opera és színházlátogatást szervezünk. Tanulmányi kirándulásokra kerül sor minden tanév végén. Nyári táborozásokkal igyekszünk gazdagabbá tenni diákjaink vakációját (Pat, Visegrád, Szőce, almásfüzitői Horgásztanya). A munkára nevelés és a környezetvédelem ápolása keretében gereblyézést, szemétszedést szervezünk. Tanévenként két alkalommal hulladékgyűjtésre is sor kerül.

Diákönkormányzat

1997 márciusától működik a diákság szabadidős tevékenységének megszervezésével foglalkozó, és a tanulóközösségek jogait képviselő Diákönkormányzat. Minden tanévben diákközgyűlésre is kerül sor, ahol minden témában feltehetik kérdéseiket a tanulók az iskola igazgatója számára. Megnyugtató nekik, hogy őszinte választ, megoldást kapnak felmerülő problémáikra.

Kapcsolatok - Szülők

Szülői értekezletek, fogadóórák, nyílt napok, családlátogatások alkalmával lehetőség van a szülőkkel való találkozásra, beszélgetésekre, a gyermekek fejlődését elősegítő tapasztalatcserére. A szülőkkel való kapcsolatot a szülői munkaközösség és az iskolaszék munkája segíti.

Kapcsolatok - Fenntartó

Iskolánk fenntartójával a legtermészetesebb kapcsolatunk. Annak ellenére, hogy ezt a viszonyt kettős kötődés jellemzi (partneri, függőségi), a kapcsolat kölcsönös, kétoldalú. Az iskola fenntartója és igazgatója szoros együttműködésben és egyetértésben munkálkodik a helyi oktatásügy érdekeit képviselve.

Kapcsolatok - Település intézményei

A településen működő intézményekkel kapcsolataink jónak mondhatók. A művelődési ház által szervezett programokra mozgósítjuk gyermekeinket. A község sportháza a kötelező tanórákon kívüli programok szervezéséhez mindig biztosít helyet (Fekete István Hét, Gyermeknap). Az óvodákkal szinte napi munkakapcsolatunk van. Az Idősek Klubjában diákjaink rendszeresen műsorral kedveskednek a tagoknak. A kis lélekszámú település előnye az intézmények közötti közvetlen kapcsolat, melynek megtartására, erősítésére a továbbiakban is törekszünk.

Alapítvány

A Gyermekekért Alapítvány létrehozásával sikerült megteremtenünk, hogy az oktatás fejlesztéséhez, a nyári táborozáshoz, diákjaink jutalmazásához külső támogatásban is részesül intézményünk. Minden évben szigorú szempontrendszer szerint a kuratórium dönt a nevelőtestület véleményezése alapján, hogy a búcsúzó 8. évfolyamosok közül ki méltó a Fekete István Díjra (emlékplakett + 10.000,- Ft-os könyvutalvány). A községi Harmonikus Életért Közalapítvány is rendszeres támogatója diákjainknak.

Tömegkommunikáció

Iskolai rendezvényeinkről a település rendszeresen értesül a helyi Fókusz TV jóvoltából.

Hagyományok

Hagyományaink közül a Fekete István Hét megszervezésére fordítjuk legtöbb energiánkat. Ápoljuk kapcsolatainkat a környék iskoláival, nagy örömünkre szolgált, hogy 2004-ben testvértelepülésünk diákjai is képviseltették magukat a rajzpályázaton és a prózamondó versenyen. Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése, bővítése, valamint jó hírnevének megőrzése az iskolaközösség miden tagjának kötelessége.

Gazdálkodás

Intézményük részben önállóan gazdálkodó szerv. A naptári év októberében költségvetési tervezet készül a következő év működésének megfelelően. A nevelőtestület tagjai és az iskolatitkár alkotó segítséggel áll a teljes tervezet elkészítéséhez. Negyedévenként ellenőrzésre kerül a költségvetés előirányzatainak teljesítése annak érdekében, hogy túlköltés vagy alulköltés esetén az okokat feltárva, megfelelő intézkedéseket hozhassunk.

Könyvtár

Almásfüzitő község könyvtára a Petőfi Művelődési Házban található. A könyvtári állomány 17.000 kötet. Beiratkozási díj: 600 Ft/év, a 70 év felettieknek ingyenes. Egyszerre 6 db könyvet lehet 30 napra kölcsönözni. Könyvtárunk nyilvános közművelődési könyvtár, s mint ilyen, minden művelődni vágyó embert szeretettel vár! Nyitva tartás: Kedd és péntek: 15 - 19 óráig Szerda és csütörtök: 14 - 19 óráig Cím: Almásfüzitő, Petőfi tér 6. Telefon: 06-34/348-749 E-mail: petofiafto@freemail.hu


Sün Balázs Óvoda

" Körbejárnak, körbe,
leülnek a földre.
Visszafelé elindulnak
Felállnak a földről
kiállnak a körből
kiabálnak, ki - bejárnak
Megfordulnak, visszaállnak..."

(Takács Zsuzsa: Óvodások )

Óvodánk Almásfüzitő központjában a Petőfi Sándor utcában található. 1949-ben alapította a Timföldgyár. Azóta folyamatosan üzemel. Az alapítás 50. évfordulóján vette fel a népszerű mesefigura nevét s így lett Sün Balázs Óvoda. Az óvodánkat látogató gyermekekről ( 2 csoport van jelenleg ) 4 óvodapedagógus és 3 óvodapedagógiai munkát segítő óvodai alkalmazott gondoskodik.

Óvodapedagógusaink: Kerek Etelka, óvodavezető és a gyermekvédelemért felelős óvodapedagógus

Szilágyi Andrásné, gyermektorna vezetői végzettséggel rendelkezik, ő tartja és szervezi a gyermekek számára a differenciált testnevelés foglalkozásokat.

Takács Ferencné, az óvodánk Minőségirányítási Programjáért felelős intézményünkben

Takács Józsefné, a népi gyermekjátékok, gyermektáncok és a népi hagyományok ápolását a zenei nevelést szervezi és fogja össze. A pedagógiai munkát segítő alkalmazottak: Halavuk Györgyné, Hegedűs Mária, Hujberné Deli Tünde

Kevés kis település büszkélkedhet ilyen jó tárgyi felszereltségű gyermekintézménnyel. Van saját tornatermünk és tornaudvarunk mozgásfejlesztő gazdag eszköztárral. Óvodakertünk zárt, tágas, zöld területtel járul hozzá gyermekeink mozgásigényének kielégítéséhez. Sok az örökzöld, ezek díszítik szépítik egész évben, tavasztól őszig pedig a virágládákba és kőedényekbe kiültetett tarka virágok színesítik környezetünket. Az óvodások korának megfelelő a mai kor esztétikáját szolgáló játékok fából fémből és műanyagból készültek. Nagy büszkeségünk az óvodánk "kreszparkja", amely a gyermekeknek lehetőséget nyújt a biztonságos közlekedés alapjainak elsajátításához. Udvarunk lehetőséget ad, betonozott és fedett felülettel rossz idő esetén is a levegőzésre.

Csoportszobáink világosak barátságosak és tükrözik az itt dolgozók szorgos kezét és ötletességét. Bútorzatára az egyszerűség, biztonságosság és a könnyen variálhatóság a jellemző. Játékszereink könnyen tisztíthatóak, melyek szolgálják a manipulációs és az értelmi készség fejlesztésének széles skáláját. Nagy hangsúlyt fektetünk a kommunikációs készségek és képességek fejlesztésére. Ennek egyik természetes eszköze az óvodában a mese és a vers. Gyermekeink ezekkel szép és hangulatos olvasósarokban ismerkedhetnek, melynek készlete változatos és rendkívül gazdag. Folyamatos pótlását mindig szem előtt tartjuk.

Az óvodásaink étkeztetése a községben lévő központi konyháról történik, mely jó és gazdaságos. Az étrend összeállításánál elsődleges szempont a gyermekek életkorának megfelelő és változatos ételek biztosítása.

Óvodánkban természetes és egyben speciális szolgáltatásként szerepel, a logopédiai és a gyógytornász működése. Mindezt óvodai időben szervezzük és oldjuk meg, a szülő számára nem jelent külön elfoglaltságot. Részt veszünk (már négy éve) az "Országos Bozsik Programban" is, mely az óvodásokkal a labdarúgás alapjainak megtanítását és a labdajáték megszerettetését, valamint az utánpótlás nevelését tűzte ki célul.

Rendszeres kapcsolatunk van továbbá, az óvoda orvosával, a fogorvossal és a védőnővel, akik a gyermekek egészséges fejlődését követik nyomon.

Épületünk nyújt helyet a községben működő gyermekjóléti szolgálatnak is. A fizikai közelség is segíti a jó együtt működést.

Ez a mi békés és otthonos óvodánk, s bízunk benne, hogy sokáig az is marad. Mi tudjuk és valljuk, hogy a gyermekek nevelésében fejlődésük szempontjából a szeretet a legfontosabb, de alapos ismeretük nélkül tudatosan nem tervezhetjük fejlesztésüket. A szeretet olyan fontos számukra, mint biológiai létükhöz a levegő. Nekünk alkotóképes, kiegyensúlyozott, értelmes gyermekeket kell nevelnünk, aki ha felnő, vállalja önmagát, nemzetét és tiszteli mások emberi jogait. Ehhez kérjük segítségül a szülőket és a fenntartót, mert a nevelésben egyformán társak vagyunk.

Az óvoda fenntartója Almásfüzitő Község Önkormányzata.

A Sün Balázs Óvoda
Nevelőtestülete


Almásfüzitői Teleház

Cím: 2931 Almásfüzitő, Fő út 20.
Telefon: 34/348-215
E-mail: telehaza@pickup.hu
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 12 - 20 óra között

Bemutatkozás

Segít naprakész információval ellátni a település lakóit, kulturális csomópont, kiállítóhely. 2003-ban nyitotta meg kapuit.
Többfunkciós, közösségi élettér, információs pont, informatikai, oktatási, szociális és kulturális funkciókat lát el.

Fenntartója: az Almásfüzitői Önkormányzat

Célja: a helyi közösség szolgálata naprakész tájékoztatás útján, kulturális és művészeti programok szervezése, a civil kezdeményezések felkarolása és támogatása.

Néhány példa a tevékenységéből:

Képzések (nyugdíjasoknak számítógép-kezelői tanfolyam, kosárfonó és szövőtanfolyam)
Gerinctorna
Ping-pong
Gyermekfoglalkozások

eMagyarország pont

Állandó Internet kapcsolat a teljes nyitvatartási idő alatt.

Szolgáltatások:

Szkennelés
Fénymásolás

Olvasótermünkben napilapok és magazinok állnak az érdeklődők rendelkezésére.

Bérelhető termek (alaptechnika):

Írásvetítő
Diavetítő

Az intézmény vállalja 20-70 főig tanácskozások, konferenciák szervezését.

 

 

| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768