Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 3
2319861 látogatás

Komárom - hírek

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - Petőfi Iskola


2011. 05. 23.
Átvizsgálva

Az október 3-i választások Komáromban is változást hoztak. Az alakuló ülést követ?en azonnal megkezd?dött az önkormányzat által korábban kötött szerz?déses állomány teljes átvizsgálása. Ugyanígy megindult az önkormányzati cégek pénzügyi, gazdasági átvilágítása, valamint ezen társaságok szerz?déses állományának felülvizsgálata is.

A vizsgálat több olyan folyamatban lév?, el?nytelen szerz?dés létére is rávilágított, amelyeken változtatni kellett, vagy fel kellett ?ket mondani. A szerz?dések újratárgyalása, felmondása a lehet?ségeknek megfelel?en megtörtént.

A vizsgálat során megállapításra került, hogy az önkormányzatnak egységes, ellen?rzött, megfelel? szerz?déses rendszere nem volt. A szerz?dések formája, tartalma ad-hoc jelleg? volt. Számos esetben szerz?désmegkötésre nem is került sor, csak szóbeli megbeszélés, illetve egyedi megrendelés alapján történt a teljesítés. Sok esetben többszöri, több millió forintos munkákra sem kötöttek szerz?dést. Az ilyen megrendelések egyes partnereknél megközelítik a 10.000.000 Ft-ot. A megkötött szerz?dések sem egységes rendszerben készültek. Általánosságban elmondható, hogy a szerz?dések a piaci árak fels? kategóriájában mozogtak. Nem voltak egységes szabályok a szerz?dések tartalmi elemeire vonatkozóan sem.

Az Önkormányzatnál a választásokig hatékonyan és megfelel?en nem m?ködött olyan kontrolling, ellen?rzési folyamat, amely biztosította volna a szerz?déskötések és az ezek alapján történ? teljesítések és kifizetések megalapozottságának jogszabályban el?írt ellen?rzési kötelezettségét. Nem voltak megfelel?en ellen?rizve a beszállítók.

A szerz?dések irattározása sem volt megfelel?. Gyakorlatilag azt, hogy az adott céggel egy adott múltban milyen szerz?dések álltak fenn, az irattárból nem volt kinyerhet?.

Az önkormányzat beszállítói körének több, mint fele nem a helyi vállalkozók közül került ki. Ez megállapítható egyrészt a folyamatosan felmerül? kisebb munkák, feladatok körében, de az eseti nagy projektek vonatkozásában is.

Az önkormányzat munkája során egyértelm?en nem volt tisztázott, hogy mely feladatokat lát el a polgármesteri hivatal adott dolgozója útján, és melyek azok a feladatok, amelyekre vonatkozóan küls?s vállalkozókat alkalmaz az önkormányzat. Az önkormányzati dolgozók, illetve a dolgozók hozzátartozói több esetben beszállítói voltak a hivatalnak. A küls?s megbízások kiosztása túlhatalmat hozott létre. Az érintett ügyintéz?k „élet-halál urai„ lettek Komárom városában a beszállítók között.

A munkák megszervezésének hatékonysága sem volt megfelel? a korábbi id?szakban. Évr?l évre a különféle nagy beruházások kivitelezési munkálatai nem akkor zajlottak, amikor az a komáromi polgárok érdekeit szolgálta volna.

Az átvilágítás tehát csaknem valamennyi területen megtörtént, befejez?dött és eredményt hozott. Több ügyben büntet?feljelentés is született.

Takács József a pénzügyi és városfejlesztési bizottság FIDESZ-es elnöke a következ? ügyekben tett feljelentést.

1. A hazai közbeszerzési jogszabályok megszegése és egyéb vétségek miatt.

Részletek:

A VÁTI Nonprofit Kft. 2010. szeptember 30-án helyszíni ellen?rzést tartott Komárom Város Önkormányzatánál. A jegyz?könyv a közbeszerzési szabályok betartását kifogásolja. 2010. május 6-án Komárom Város Önkormányzata vállalkozási szerz?dést kötött a kivitelez?vel. A szerz?dést az Önkormányzat nevében a polgármester kötötte, ugyanakkor a Polgármesteri Hivatal bélyegz?jét használták, mely nem azonos az Önkormányzattal. A szerz?dés formai hibás, érvényessége kérd?jeles. A szerz?dések magyar és szlovák nyelven is elkészültek.

A partnerségi megállapodást 2009. december 14-én módosították. A módosítás iktatása kérd?jeles, a szerz?désen iktatásra utaló jel nem található. A szerz?déssel érintett beruházás közbeszerzési eljárás lefolytatását indokolta, melyre azonban nem Magyarországon, hanem Szlovákiában került sor. A szlovák partner folytatta le az eljárást közös megállapodás alapján. Az ügyben a magyar közbeszerzési törvény szabályai nem kerültek betartásra, ezért Komárom Város Önkormányzata tisztségvisel?inek tevékenységével összefüggésben felmerül a Btk. 225. §-ában szabályozott hivatali visszaélés b?ncselekményének alapos gyanúja.

2. H?tlen kezelés és egyéb b?ncselekmények okán, Komárom Város Önkormányzata telefonközpont rendszer telepítése ügyében.

Részletek:

A cég 6.275.250.-Ft-ért mintegy 80 db asztali telefont és berendezést telepített a hivatalba, továbbá 60.000 Ft / hó rendszerfenntartási díjat számolt fel. Az önkormányzat a telefonokat és a hozzájuk tartozó berendezéseket azonban nem megvásárolta, hanem 36 hónapra rendkívül magas kamat mellett lízingeli az UniCredit Hungary Nyrt. Banktól. Ennek keretében az önkormányzat 172.336.-Ft-ot fizet havonta, melyb?l 69.967.-Ft kamat. A hivatal ezen kívül el?fizet?i szerz?dést is kötött, melynek alapdíja 69.000.-Ft, az alapdíjon felül percdíjat is fizet az önkormányzat.

Ugyanakkor megállapítható, hogy a rendszert a hivatal nem használja és a tájékoztatások szerint nem is m?ködik az intézményeknél. A beruházás nemcsak szükségtelen és értelmetlen volt, hanem komoly károkat is okozott, illetve okoz az önkormányzatnak, mivel csak kamat jogcímén évente 800.000 - 900.000.-Ft közötti összeget köteles kifizetni. A szerz?désekben 24 havi kötbér van kikötve, így a lízingszerz?dés felmondása újabb kárt okozna az önkormányzatnak.

3.

Feljelentés született egy helyi egyéni vállalkozó ügyében a Korona u. 4., a Péczeli, a Juhász Gyula utcai, a Koppánymonostor, Horgász közi csapadékvíz elvezetésének munkálatai, továbbá az Ifjúsági és a Babits utcák belvíz levezet? csatorna építésének munkálatai ügyében. A feljelentés részét képezik továbbá a Laktanya közi csapadékvíz elvezetés-, a koppánymonostori szikkasztó kutak helyreállítása, tisztítása, a Laktanya köz, és a Frigyes laktanya bemosódás utáni helyreállítása, valamint a koppánymonostori csapadékvíz elvezetési munkálatokkal összefügg? kérdéses jogi hátter? megrendelések és kifizetések is.

4.

H?tlen kezelés és egyéb b?ncselekmények alapos gyanúja, továbbá a számviteli fegyelem megsértése, jogszer?tlen m?ködés és egyéb b?ncselekmények miatt feljelentés született az azóta már megszüntetésre került Önkormányzati Intézmények Gazdasági Hivatala (továbbiakban GH) ügyében.

Részletek:

A vizsgálatok szerint a GH számviteli, pénzügyi nyilvántartásai hiányosak voltak, azok kötelez? vezetését el sem rendelték.

A GH tavaly 17.714.645 Ft-ot fizetett ki készpénzben, mellyel szemben csupán 13.633.953 Ft-ot használtak fel. A feleslegesen felvett összeg: 4.080.692 Ft. Áttekintve Komárom Város Önkormányzati költségvetésének 2010. I–III. negyedévi teljesítésér?l elfogadott képvisel? testületi határozatot, megállapítható, hogy a GH kezelésében lév? pénzeszköz felhasználás során megvalósították a fedezet nélküli kötelezettségvállalást és kifizetést több tétel vonatkozásában is. A GH-nál gyakorlatnak volt tekinthet?, hogy jelent?sen meghaladva az el?irányzatokat, fedezet nélküli kötelezettségeket vállaltak, azokat pénzügyileg is kiegyenlítették.

A számlákhoz szerz?dések és megrendelések több esetben nem kapcsolódtak. A teljesítésigazolásokat nem jelenlév?ként megjelölt személyek írták alá. A teljesítést igazoló dokumentumok teljesen hiányoztak.

Két gazdasági társaság esetében a szerz?dések és kifizetések a Kbt-t súlyosan megszegve jöttek létre.

A nevezett cég 15 éve, évente 80- 90 millió forint értékben szállít közbeszerzési eljárás, és más egyéb ajánlatkérés nélkül.

Jogérvényes szabályzattal a GH és az intézmények legalább 7 éve nem rendelkeznek. A 2004-ben meghatározott utalványozási és ellenjegyzési gyakorlat teljesen ellentétes a 217/1998.(XII.30.) kormányrendelettel. Jogszabálysért? módon a GH vezet?je volt a GH és a teljes intézményrendszer utalványozója és ellenjegyz?je egy személyben.


2011. 05. 23.
Kihívás napja a Tóparti Óvodában

A Kihívás Napja 1982-ben indult Kanadából, ahol két szomszédos város vezet?i elhatározták, hogy egy egész napos versenyen döntik el, melyikük városa a sportosabb. A kezdeményezéshez idén a komáromi Tóparti Óvoda is csatlakozott. A rendezvény helyszíne a Czibor Zoltán Sporttelep volt. Az eseményen részt vett Dr. Molnár Attila polgármester is.

A Kihívás Napja hamar meghonosodott szerte Európában és a nagyvilágban, majd 1991-ben Magyarországra is megérkezett. Hazánkban eddig összesen csaknem 1600 település vett részt a vetélkedésben. Tavaly a versenyben részt vett falvak és városok lakói egyetlen nap alatt több mint 8 millió negyedórás testmozgást végeztek.

A Kihívás Napjának célja az, hogy kedvet teremtsen a mozgáshoz, az egészséges életmódhoz - ezért támogatják olimpikonjaink, sportkiválóságaink is személyes részvételükkel ezt az országos eseményt. Az intézmény az óvodás korú gyermekek életkori sajátosságainak megfelel? mozgásos feladatokat állított össze erre az alkalomra. A közel száz ovis nagy lelkesedéssel vett részt a feladatokban, legnépszer?bb persze ezúttal is a fogócska volt.

A helyszínt a Komáromi Sport- és Szabadid? Nonprofit Kft. biztosította.


2011. 05. 23.
Gyermeklánc a Parlament körül

Május 20-én, pénteken a f?városba látogatott Gesztenyés Óvoda maci csoportja. Dr. Molnár Attila polgármester támogatásának köszönhet?en a kicsik busszal tehették meg az utat, céljuk az ország háza, a Parlament épülete volt.

Nemcsak azért mentek, hogy megcsodálják a gyönyör? épületet, hanem azért is, hogy részesei lehessenek egy nagyszabású rendezvénynek. Dr. Schmitt Pál köztársasági elnök felhívására az ország iskolásai, és óvodásai él? gyermekláncot alkottak a Parlament körül. A ragyogó napsütésben több ezer gyermek között keresték helyüket a Gesztenyés ovisok is, büszkén viselve óvodájuk pólóját és lengetve a gesztenyés ovi, valamint a maci csoport zászlóit.

A nagy gyermekláncban az Országház Duna fel?li oldalán kaptak helyet. A rendezvény a 13 európai országot érint? "Világharmónia futás" elnevezés? program része volt, melynek idei jelszava a következ? volt: „Tégy egy lépést a békéért!” A világ legnagyobb váltófutásában országról országra viszik a béke lángot, melyet a maci csoport jelenlegi és korábbi ovisai is büszkén tartottak a Parlament el?tt.

Az ovisok egy szalagot is vittek magukkal az ország fájára, melyen a következ? idézet volt olvasható:
„ Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni”.


2011. 05. 22.
TeSZEDD Komáromban

Május 21-én, szombaton országosan, több mint százezren vettek részt a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a Vidékfejlesztési Minisztérium valamint az Önkéntes Központ Alapítvány által közösen meghirdetett TeSZEDD – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióban. A program nagykövetei között olyanokat találunk, mint Hámori Gabriella színészn?, Töttös Györgyi és Vastag Csaba énekes. Az országos nagytakarításhoz Komárom is csatlakozott.

A város elöljárói, az önkormányzat és cégeinek munkatársai, valamint helyiek ezúttal a Laktanya köz területét, valamint a Kultsár István Szakközépiskola környékét takarították. A lakóövezetben folytatott szemétszedés mellett sor került egy illegális hulladéklerakóhely felszámolására is. Az akcióban így több tucat zsák szemét gy?lt össze.

A városban mindezzel együtt már évek óta eredményesen fut a „Van mit tisztáznunk” elnevezés? várostakarítási program, melyben évr?l évre a település intézményei, iskolái és diákjai vesznek részt. A legközelebbi szemétszedési akcióra szeptember 21-én kerül sor.


2011. 05. 21.
A Sz?nyi Palánkdönget?ké a Magyar Kupa

A Sz?nyi Palánkdönget?k Köre feln?tt férfi floorballcsapata három év után ismét elhódította a Magyar Kupát, írja mai cikkében a kemma.hu A házigazda Sz?nyi Palánkdönget?k Köre szervez?i ismét megadták a módját a Magyar Kupa dönt?jének. Beszerezték a mobil lelátókat, kicsinosították a komáromi sportcsarnokot, s 600 szurkoló várta a pályára kifutó csapatokat.

A serleget 2008-ban már elhódító narancssárgák fogadkoztak, hogy bármi áron is, de legy?zik nagy vetélytársukat. Volt is miért visszavágniuk, hiszen három héttel ezel?tt, a Dunai Krokodilok otthonában, az utolsó másodpercekben kapott góllal úszott el az SZPK bajnoki aranyérme.

Illés László edz? tanítványai alaposan belehúztak, s az els? harmad végére háromgólos el?nyt szereztek. A második felvonásban szépítettek a vendégek, de a hazaiak két találattal válaszoltak rá. Az utolsó 20 percben, paprikás hangulatban, mindkét oldalon két-két gól született, így maradt a négygólos különbség. Ebbe a játékrészbe belefért még az is, hogy a sz?nyi csapat elpuskázzon egy büntet?t is.

A találkozót követ?en ifj. Galambos Tamás, az SZPK elnöke ajándékkal köszönte a pályafutását befejez? László Péter és Vizeli Csaba játékát, valamint az edz?i feladatokról lemondó Illés László munkáját.

A Magyar Kupát Turi Bálint, Komárom sportért felel?s alpolgármesterét?l vehette át Mészáros Szabolcs csapatkapitány. Volt pezsg?fürd?, konfetti ágyú, s minden, ami ilyenkor jár az aranyérmesnek.

– Igazából csak akkor nyugodtam meg, amikor a serleget a magasba emeltük. Nagyon jó ellenfelet fektettünk két vállra. Sikerünket annak köszönhetjük, hogy most igaz, nagybet?s CSAPAT a pályán, szervezetten, fegyelmezetten játszottak a fiúk – értékelt a leköszön? tréner, Illés László, majd így folytatta: – A bajnoki ezüstérmet és a kupagy?zelmet szép eredménynek tartom, nem kell szégyenkeznünk. Büszke vagyok az együttesre, s arra, hogy ebben a városban sportolunk, ebben a megyében élünk. Köszönöm ezt a csodálatos négy évet a csapat, a sok-sok gondoskodást, amelyet a város és a klub adott. Sok sikert kívánok az egyesületnek a jöv?ben.

A Sz?nyi Palánkdönget?k Köre Magyar Kupát nyert csapatának tagjai: Bagi Martin Imre, Balogh Bence, Benkei László, Bognár Gerg?, Darai Bence, Darai Máté, Haris Tibor, Horváth Péter, Huszárovics Ádám, Kautcner Zsolt, László Péter, Mészáros Szabolcs, Molnár András, Móricz Dávid, Müller János, Nádor Krisztián, Németh Richárd, Pfneiszli Péter, Szabó Tibor, Sztojanov Olivér, Vadócz Bence, Váradi Tamás, Viczena Attila, Vizeli Csaba. Edz?: Illés László. Technikai vezet?: Váradi György.További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768