Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 5
2299075 látogatás

Komárom - hírek

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - Református templom


2017. 04. 27.
Átadták az idei elismeréseket

Április 26-án Észak- és Dél Komárom Képvisel?-testületeinek közös ünnepi ülésével kezdetét vette a 26. Komáromi Napok. Az észak-komáromi Tiszti Pavilon dísztermében rendezett ülésen került sor az idei Díszpolgári kitüntet? címek, valamint a Pro Urbe (Komárom Városért Emlékérem) és a Polgármesteri Díjak átadására.

Az ünnepi ülésen dr. Molnár Attila Dél-, és Stubendek László Észak-Komárom polgármesterének köszönt? szavai után Komárom város jegyz?je, dr. Baksa-Ströcker Renáta ismertette a Díszpolgári kitüntet? címre, valamint a Pro Urbe-díjakra és a Polgármesteri Díjra vonatkozó határozatokat.

Komárom Város Önkormányzat Képvisel?-testülete Komárom Város Díszpolgára címet adományozott Máté László református esperes részére. Komárom Városért Emlékérmet vehetett át Barassó Péter, Ifj. Galambos Tamás, Horváth Gyula, Oláh Kálmán, valamint P?cze László. Az idei esztend?ben Polgármesteri Díjban részesült dr. Kökény Béla és felesége, dr. Kökény Béláné Gáspárovics Erzsébet, a Tolma-Baranta Egyesület és Kiss Attila.

Észak-Komárom díszpolgárává avatták Nemes Andrásnét, a felvidéki kitelepítettek és deportáltak ügyét felkaroló dél-komáromi Kecskés László Társaság kuratóriumi elnökét. Pro Urbe-díjat vett át Vl?ek Erik olimpikon kajakozó és Fazekas László református püspök. Polgármesteri-díjban részesült Bandor Éva színm?vészn?, Holczhei Árpád, a Marianum Egyházi Iskolaközpont Nagyok Kórusa és Orsovics Yvette, Ivan Kubala, a Komáromi Animátorok csoport, a Kassai Lovasíjász Egyesület Sereghy törzse, Paszternák Tamás és Paszternák András, a Helios fotóklub, Ryšavý Boldizsár valamint Daniela Kapitá? ová.

Komárom Város Díszpolgára kitüntet? cím

Máté László, református esperes

Lelkészcsaládba született, Ercsiben nevelkedett. A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában érettségizett, majd lelkészi oklevelet kapott 1988-ban. Négy gyermek édesapja.

1995-ben érkezett a komáromi református gyülekezetbe. Az azóta eltelt több, mint 20 évben felújították a templomot és a harangtornyot. Tevékenysége nyomán azonban nemcsak a fizikai keretek újultak meg, hanem a református gyülekezet közössége is, hiszen elkötelezettségének hála az egyházközség lélekszáma az utóbbi esztend?kben jelent?sen emelkedett.

Közösségformáló tevékenysége a templom falain belül és kívül is megmutatkozik. Az istentiszteletek, a gyülekezeti hittan órák, a bibliaórák mellett rendszeresen tart istentiszteletet a város szociális intézményeiben is. A rászorulók is számíthatnak segítségére, legyen szó lelki vagy fizikai segítségnyújtásról.

Szívesen szervez a református gyülekezet számára szervezett kirándulásokon, vesz részt az egyházmegyei konferenciákon, találkozókon, szívesen ad helyet koncerteknek, ünnepi m?soroknak.

A Jószolgálat Alapítvány elnöke, mely alapítvány célja többek között a krízishelyzetbe jutottak megsegítése, a kulturális értékek megóvása, továbbadása. Emellett a Kecskés László Társaság Alapítvány munkájának állandó segít?je is.

Lelkészi hivatását teljes elkötelezettséggel, odaadással, magas színvonalon végzi. Ennek eredményeképpen a Tatai Egyházmegyében el?ször f?jegyz?vé, majd esperessé választották. Tagja továbbá a Dunántúli Egyházkerület vezet?ségének és a Magyarországi Református Egyház Zsinatának is.

Pro Urbe Díj

Barassó Péter


Már gyermekkorától érdekelte a természet, a körülötte lév? él?világ. Ezért érettségi után a Magyar Vadászok Országos Szövetsége koppánymonostori vadgazdaságának fácántelepén lett vadász-vadtenyészt? gyakornok. Gyerekkori álmát valósította meg, amikor a vadgazdaságban közvetlen kapcsolatba került az erd?vel és annak állat – és növényvilágával.

Elvégezte a Soproni Erdészeti Egyetem fels?fokú vadgazdálkodási szakát, és vadgazda mérnökként folytatta szakmai tevékenységét. Az élet azonban úgy hozta, hogy t?zoltó lett a komáromi t?zoltóságon. Több évtizedes t?zoltó munka után ? lett Koppánymonostor els? falugondnoka. Fontos feladatának tekintette a városrész tisztaságának meg?rzését ugyanúgy, mint azt, hogy a természet csodálatos értékeit meg?rizzük, vigyázzunk azokra. Emellett nagy figyelmet fordított arra is, hogy minél szélesebb körben megismertesse az itt él?kkel a természet értékeit, látnivalóit, s felhívja figyelmüket azok fokozott védelmére.

Nevéhez köt?dik a Posta rét rendbetétele, ahol saját kez?leg fából készült erdei játszóteret alakított ki, focipályával, szalonnasüt?vel, pihen?kkel. Barrassó Péter nevéhez köthet? az els? tanösvény kialakítása, a Rukken-tó partján.

Kés?bb újra eredeti szakmájában helyezkedett el: Bábolnán hivatásos vadász szolgálatot vállalt. Egy sajnálatos baleset miatt új fordulatot vett az élete. A hosszas gyógyulás alatt tollat ragadott és két lírai ihletés? könyvet írt Monostori vadászemlékek, valamint Vad?r voltam, vad?r lettem újra címen. Természetrajz és egyben életérzés jelenik meg ezekben az írásokban, melyekben saját élményein keresztül írta le és mutatta be a természet szépségeit, annak törvényeit.

Kés?bb - még nyugdíjba vonulása el?tt -, újra vad?rnek állt Koppánymonostoron a Dunapart Vadásztársaságnál.

Szakmai munkásságáért az Magyar Vadászkamara kitüntette a Hubertusz Kereszt arany fokozatával.

Ifj. Galambos Tamás, a Bozsik József Általános Iskola tanára

Sz?nyben született, pedagógus család gyermekeként. A Komáromi Jókai Mór Gimnázium testnevelés tagozatának elvégzése után a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképz? F?iskola testnevelés- földrajz szakán szerzett tanári és edz?i diplomákat. Pedagógiai pályafutását volt iskolájában kezdte, s azóta is ott dolgozik, immár 22. éve.

Tevékeny szerepet vállalt abban, hogy iskolája sport iránti elkötelezettségét er?sítse, és hogy felvegye az intézmény az olimpiai bajnok, Bozsik József nevét.

Kezdeményezésére, és aktív közrem?ködésével elindították a Bozsik Kupát, melyre 20 éve várják az országból a futball – és kézilabda csapatokat.

Édesapja, Galambos Tamás, és egykori kollégái, Balaton Sándor és Kovács László kezdeményezéseit is tovább vitte: így a Sz?nyi Pentatlon, a Városi Olimpiai vetélked? is hagyományossá vált az iskolában.

11 szezon alatt vállalt futball edz?i feladatokat a helyi egyesület utánpótlás korosztályainál. Ezen id?szak alatt számos sikert értek el, köztük kétszer megyei bajnoki címig jutottak csapataival.

1997-ben kezdte népszer?síteni diákjai és barátai körében a szinte még ismeretlen új sportágat, a floorballt. A népszer?sítés olyan jól sikerült, hogy egy év múlva megalapították a Sz?nyi Palánkdönget?k Körét, amelynek azóta is az elnöke. Az eltelt évek alatt több százan próbálták ki, és játszották hosszabb-rövidebb ideig ezt a nagyszer? játékot. A csapat eddigi rövid története alatt szinte minden jelent?sebb hazai trófeát begy?jtött: Magyar Kupa gy?zelmek, bajnoki aranyak, Szuperkupa siker, de a csapat nemzetközi tornákon is letette a névjegyét, öregbítve városunk hírnevét.

Ifj. Galambos Tamás az elnöki, sportvezet?i feladatai mellett a klub korosztályos csapatainál edz?i munkát is folytat. Tanítványaival 22 országos bajnoki címet tudhatnak magukénak.

Horváth Gyula

Komáromban született, tanulmányait a Klapka György Általános Iskolában, az Ipari Szakmunkásképz? iskolában és a Textil Technikumban végezte. Közel 50 éve él feleségével, Edittel. Két fiúk és három unokájuk van.

Kisgyermek korától kezdve élete része volt a sport, az általános iskolában Laklóth Teréz irányításával gyakorolta els?sorban a labdajátékokat. Az Észak-Komáromban született pedagógus nemcsak a sport szeretetét, de a magyar nyelv és irodalom iránti elkötelezettségét is megalapozta.

Középfokú tanulmányai közben, 17 évesen a labdarúgó nemzeti bajnokság feln?tt csapatának játékosa volt. A sportolás mellett feler?södött sportot támogató tevékenysége is. Barátságba került Czibor Zoltánnal is, akivel szívügyüknek tekintették a komáromi labdarúgás támogatását.

A sport mellett mindig is érdekelték a közösség ügyei. 2006-ban önkormányzati képvisel?nek választották. E tisztséget 2014-ig látta el. Mandátuma alatt körzetében számtalan beruházás, csatornázás, útépítés történt.

A képvisel?i, a Közm?vel?dési és Sport Bizottság elnöki, majd a sport-tanácsnoki tisztséget felhasználva fáradhatatlanul és nagy ambícióval dolgozott és dolgozik azért, hogy a sport jelent?ségére felhívja a figyelmet és, hogy a városban zajló sportélet minél magasabb színvonalú legyen. Fontos feladatának tekinti a tömeg –és diáksport támogatását. A megyei labdarúgó Szövetség elnökségi tagjaként minden fórumot felhasznál a sport, a mozgás népszer?sítésére.

Oláh Kálmán, az Alapy Gáspár Szakközépiskola tanára

Pitvaroson született, ahol Felvidékr?l kitelepített családban nevelkedett. A hódmez?vásárhelyi Bethlen Gábor Gimnáziumban - történelemtanára segítségével - 1987 – ben kezdte el gy?jteni a kitelepítésekr?l szóló visszaemlékezéseket, így nem volt kérdés, hogy történelem – magyar szakos tanár lesz. Szegeden végzett, majd megszerezte a magyar szakos középiskolai tanári és a pénzügy szakos szakközgazda végzettséget is.

Életében és munkájában az irodalom és a történelem iránti szeretet összefonódik. Az Országos Tudományos Diák Kör I. díjas dolgozata két részben jelent meg: a „ Kis-Dunától a Viharsarokig”, és a „ Miért kellett ezt fiam?” címmel. Társszerz?je a 2016-ban megjelent helytörténeti tankönyvnek is.
Oláh Kálmán indult versmondó versenyeken – ahol különdíjakat kapott -, de ennél sokkal büszkébb azokra a tanítványaira, akik országos versenyeken I. díjakat vagy Kazinczy–érmet nyerve találták meg önmagukat és helyüket az életben, vagy hatására végezték el az egyetemet vagy a f?iskolát.

Tanítványaival részt vesz a város fontos rendezvényein, megemlékezésein, de örömmel tesz eleget olyan felkéréseknek is, melyek egy – egy rendezvény levezetésére, m?sorban való közrem?ködésre vagy ünnepi beszéd megtartására vonatkoznak. A versmondás mellett közel került a költészethez is: versei megjelentek pl. a komáromi Rügyek hasábjain, illetve a Komáromi Antológiában is. Rendszeresen jelentek meg írásai a Komárom – Esztergom Megyei Hírlapban.

P?cze László Tamás, a Garabonciás Folklór Egyesület m?vészeti vezet?je

Komáromban született, és itt is tanult a Pet?fi Sándor Általános Iskola sporttagozatán. Ezt követ?en a tatai Eötvös József Gimnáziumban érettségizett, majd a Magyar Testnevelési Egyetemen testnevel? tanári diplomát, a Táncm?vészeti F?iskolán pedig táncpedagógusi diplomát szerzett. Jelenleg a Jókai gimnázium tanára, két gyermek édesapja.

A néptánc iránti elkötelez?dése még a 80’-as évek elején kezd?dött, amikor édesanyja felkészítette a helyi „Ki mit tud?”-ra, majd ennek hatására néptánc szakkört is indított.

P?cze László tanulmányai során mindvégig h? maradt a néptánchoz, aktív szerepet vállalt a néptánc-mozgalomban: Tatán a Pötörke Népm?vészeti Egyesületben, Budapesten a Bartók Táncegyüttesben táncolt.

A komáromi néptánc oktatásban 2002-t?l vállal szerepet a Garabonciás Folklór Egyesület keretein belül, ahol tanít, koreográfiát készít és táncol is. M?vészeti tevékenysége és elhivatottsága révén az egyesület m?vészeti vezet?je, koreográfusa, a közelmúlttól pedig elnöke is.

Szelíd, jó humorú, kitartó, szeretetteljes egyéniség, s ezen pozitív tulajdonságai érzékelhet?k el?adásmódjában és pedagógusi munkájában egyaránt. Életeleme a tánc, a hagyományok átörökítése.

Elhivatottságát, tehetségét több elismerés is méltatja:

• 1989-ben az 1. országos gyerek szólótáncversenyén a zs?ri különdíját kapta,
• 1993-ban a Feln?tt szóló táncversenyen, mint a legfiatalabb versenyz? a dönt?be került,
• 1998-ban a 2. Martin György Nemzetközi Legényes versenyen a közönségdíjat szerezte meg.
• 2013-ban megkapta Komárom Város Kultúrájáért Díjat.

Polgármesteri Díj

Dr. Kökény Béla és felesége, dr. Kökény Béláné Gáspárovics Erzsébet,
a Kapocs Klub vezet?i

A Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom Megyei Egyesületének hét kulturális klubja m?ködik, köztük a komáromi KAPOCS KLUB. A 25 éve alakult klub a Komárom és térségében él? mozgáskorlátozottak támogatására jött létre.

A klubot dr. Kökény Béla és felesége, Erzsike vezeti, akik hetente várják tagjaikat és az érdekl?d?ket a Városháza épületében.

Tevékenységüket példamutató odaadással, lelkesedéssel végzik, legyen szó ügyes-bajos problémák megoldásáról vagy összejövetelek szervezésér?l. Munkájuk során ugyanúgy segítenek sorstársaiknak a különféle jogszabályok értelmezésében, mint például abban, hogy milyen kedvezményeket vehetnek igénybe.

Fontosnak tartják és kiemelt figyelmet fordítanak a klub által szervezett programokra, hiszen tisztában vannak azok jelent?ségével. Ezek az alkalmak lehet?ségeket nyújtanak arra, hogy egy kicsit feledésbe merüljenek napi gondok, problémák és fontosak a közösségépítés szempontjából is.

A Kökény házaspár az eltelt negyed évszázad alatt hihetetlen kedvességgel, megértéssel, empátiával képviseli a fogyatékkal él?k ügyeit, érdekeit. Gyakran saját igényeiket, gondjaikat háttérbe szorítva tör?dnek a hozzájuk fordulókkal. Munkájuk óriási jelent?séggel bír a megváltozott életvitelt él?k számára, akik általuk hasznos és fontos információkat, segítséget kapnak.

Tolma-Baranta Egyesület

A komáromi Tolma Baranta Egyesület 2008-ban alakult. Els? edz?jük és a csapat alakulásának támogatója Kopecsni Gábor, a dunaszerdahelyi Hadik András baranta csapat vezet?je volt.
A régi magyaroknál a törzsközösség tagjainak harci el?készítése, a baranta társadalmi alapfeladat volt. A legtöbb mozgásos elemet a harci és eszközös táncok ?rizték meg.

Az egyesületet arról az Apatolmáról nevezték el, aki a 10. században földvárat épített itt, a mai Komárom területén.

Az egyesület hivatalos megalakulásának dátuma 2010., az alapító tagok: Tóth Gábor, Herczeg István és Bugár György

Az egyesület célja a barantával, vagyis a hagyományos magyar harcm?vészettel foglalkozó csapat létrehozása és fenntartása. További céljuk, hogy a sport és kulturális tevékenységükön keresztül a magyar nemzeti önazonosság meg?rzését és továbbadását támogassák. E célok érdekében szorosan együttm?ködnek hasonló civil szervezetekkel.

Az egyesület tagjai 2010 óta vesznek részt baranta versenyeken és fokozat vizsgákon, ahol sikerül helytállniuk, így öregbítve Komárom hírnevét. Hatodik éve pedig már házigazdaként is szerveznek versenyeket városunkban.

Az egyesület részese a Komáromi Napok alatt a Felvidéki Tavaszi Emlékhadjáratnak. Rendszeresen tartanak bemutatókat a Harcm?vészeti Gálán a révkomáromi Tiszti Pavilonban, a Hon-Napon, az Erzsébet-híd fesztiválon. Adtak már dísz?rséget és láthatók voltak színházi szerepben is, pl. a komáromi Magyar Lovas Színházban.

Aktívan részt vesznek egyéb társadalmi programban is. Részt vettek az 1919-es komáromi áttörés emlékm?vének rendbehozatalában, megtisztították a Csillag-er?d egy részét és ott voltak a Dunánál, amikor az árvíz fenyegette a várost.

Kiss Attila

Dunaalmáson született, az általános iskolát is itt végezte, majd Gy?rben hegeszt?nek tanult, és 10 évig dolgozott a vagongyárban. Onnan az olajiparba került, 30 évet dolgozott a Molajban m?köd? gyárban. Azóta él Komáromban, egy fia van és két unokája.

A régészet szenvedélye négy évtizede az olajipari tartályparkban talált rá, ahol régi pénzeket és egyéb használati tárgyakat talált. 30 éve m?ködik együtt a helyi múzeummal, ott van minden vásártéri ásatáson, és minden olyan feltárásnál, ahol a régészeknek segíthet. Történelem iránti szenvedélye, érdekl?dése, támogató tevékenysége nagy segítséget nyújt a múzeum munkájában. Rengeteg lelet került az ? segítségével a városi múzeumhoz, de a Nemzeti Múzeumhoz is.

A legérdekesebb és legértékesebb, ami az ? közrem?ködésével került el?, Philippus Császár Törvénytáblája, mely azóta is a múzeum egyik büszkesége.

Azonban nemcsak a történelem, hanem a sport is közel áll a szívéhez. 20 éve foglalkozik lövész-sporttal, különböz? pisztolyos számokban méreti meg magát. De ebben a tevékenységben is fontosnak tartja közösségért való tenni akarást, így rengeteget segít a KVSE Sportlöv? Szakosztályának, gyakran tart szabadid?s lövészeknek edzéseket.


2017. 04. 26.
Ismét komáromi csapatgy?zelem az úszósuli körversenyen

Az április 22-én Pápán rendezett Veszprém Megyei Úszósuli körverseny harmadik fordulóján a csapatok közötti versenyt ismét a Komáromi Úszóklub SE. versenyz?i nyerték meg. A négyfordulós sorozatban a komáromiak eddig két fordulóban végeztek az éremtábla els?, egy alkalommal pedig a második helyén.

Aranyérmesek:

Bartalos Anna (2010) 25 m gyorsúszás, 25 m átúszás és 25 m mellúszás; Debreceny Dalma (2006) 50 m gyorsúszás; Galambos Pál (2007) 50 m gyorsúszás és 50 m hátúszás; Grúber Eszter (2007) 50 m mellúszás; Nagy Szonja (2006) 50 m gyorsúszás, 50 m hátúszás, 50 m mellúszás és 100 m vegyesúszás; Rózsavölgyi Déna (2009) 50 m hátúszás és 50 m mellúszás; Tapolcsányi Áron (2009) 50 m gyorsúszás; Vallo Nataly (2004) 50 m gyorsúszás, 50 m hátúszás és 50 m mellúszás; Zseni Dóra (2007) 50 m gyorsúszás és 50 m hátúszás.

Ezüstérmesek:

Debreceny Dalma (2006) 50 m mellúszás és 100 m vegyesúszás; Hörömpöli Kata (2009) 50 m gyorsúszás; KÚKSE 4×50 m mix gyorsváltó Máté Lili (2011) 25 m gyorsúszás; Szabados Bence (2009) 50 m hátúszás; Tapolcsányi Áron (2009) 50 m mellúszás; Tapolcsányi Zalán (2007) 50 m mellúszás; Zseni Réka (2010) 25 m gyorsúszás, 25 m hátúszás és 25 m mellúszás.

Bronzérmesek:

Debreceny Dalma (2006) 50 m hátúszás; Grúber Eszter (2007) 50 m gyorsúszás; Kocsis Nóra (2010) 25 m hátúszás és 25 m mellúszás; Kovács-Oláh Nóra (2007) 50 m hátúszás; Máté Lili (2011) 25 m hátúszás; Pálinkás Dorottya (2008) 50 m hátúszás; Rózsavölgyi Déna (2009) 50 m gyorsúszás; Sajben Lara Bianka (2006) 50 m gyorsúszás; Szabados Bence (2009) 50 m gyorsúszás; Zseni Dóra (2007) 50 m mellúszás.


2017. 04. 25.
Mesterségek dicsérete

Régi mesterségeket mutat be az a helytörténeti tárlat, amely április 21-én nyílt Koppánymonostoron, a Dózsa György M?vel?dési Házban. A kiállítás anyagai között fellelhet?ek ?skori és bronzkori eszközök, de megemlékeznek a komáromi csatáról, a monostori révr?l vagy a két világháborúban harcolt katonákról is.

- A tavalyi falunap alkalmával régi mesterségeket bemutató id?szaki kiállítás berendezésére kaptam felkérést. Már akkor felmerült az állandó tárlat kiépítésének igénye, mely mintaszer? összefogás eredményeként jött létre. Czita János alpolgármester úr saját költségén finanszírozta a vitrinek legyártását, Felner Tibor barátom a sok tárgy fuvarozásában segített, a Klapka György Múzeum pedig a tablók és feliratok elkészítését vállalta. Külön köszönet ezért Számadó Emese múzeum igazgatónak. A szervezéssel kapcsolatos feladatokat K?rösi Flórián vállalta magára - mondta el a kiállítás létrehozója Legát István.

A régi mesterségeket bemutató tárlat gerincét azok az értékes és immár Komárom városának ajándékozott eszközök jelentik, melyek az ?si halászat és vadászat mikéntjét mutatják be a látogatóknak. Ezek közt találni gyönyör? kifúrt medvekarmot, mely eredetileg egy vadász nyakéket díszített. A kiállítás emellett foglalkozik a sz?lészettel, a borászattal, a gabonatermesztéssel, a méhészettel, a kádár és a bognár mesterséggel, de bemutat relikviákat az 1849. július 2-ai ütközetb?l, az er?d 19. századi kiköt?jér?l, a monostori révr?l, az els? és a második világháborúban harcoló katonákról.

- A kiállításban a saját tárgyaimat helyeztem el, melyek többségét Koppánymonostoron gy?jtöttem. Emellett Ágoston Géza számos eszközt ajándékozott nekem, melyek felújítva szintén bekerültek a kiállításba. Akadnak szép számmal olyan darabok is, melyek Szászországból, a híres Przemysl er?djéb?l, valamint a történelmi Magyarország városaiból érkeztek - tudtuk meg Legát Istvántól, akinek ez már a harmadik tárlata volt.

Korábban a Monostori er?d Dunai bástyájában mutatták be a hajóács-asztalos és a cigány kovács mesterségeket, illetve ugyancsak a régi mesterségek kerültek el?térbe a dunaalmási lovardában is.

Legát István jelenleg is több kiállítás összeállításán dolgozik, készül a Hon-napra, illetve nyáron a felvidéki Zsigárdra, ahol csizmadia-cipész állandó tárlat összeállítására kérték fel, annak apropóján, hogy ükapja, zsigárdi Katona István csizmadia mester innen származott.

A tárlat rendez?je az idén 20 éves Monostori Kulturális Egyesület, védnöke dr. Molnár Attila polgármester volt.


2017. 04. 24.
Faültetések a Föld napján

A hétvégén a Föld napjához kapcsolódva több helyszínen is zajlott faültetés a városban. A Komáromi Er?dök Barátainak Egyesülete (KEBEL) hagyományosan a Monostori er?dbe várta a komáromi családokat.

A faültetésen dr. Molnár Attila polgármester is részt vett.

A programsorozathoz kapcsolódóan megrendezésre került továbbá az elmúlt években is nagy népszer?ségnek örvend? Zöld Kéz elnevezés? faültetési akció a Rüdiger tó partján lév? Kecskés László parkban.

A faültetésre jelentkez?k által megvásárolt növények szakemberek segítségével kerültek elültetése, a fákat névre szóló táblákkal látták el. A kezdeményezésen több mint százan vettek részt, így szül?k, akik a gyermekük részére ültettek, párok, akik kapcsolatuknak állítottak emléket, valamint az Egyesített Szociális Intézet lakói, a Komáromi Tóparti Óvoda óvodásai, a One Bit Pizzéria munkatársai, a Kozenkow Kúria illetve a VG Komárom Kft. aki f?zfasor telepítésével járult hozzá a város szépítéséhez.

A délel?tt folyamán átadásra kerültek a Komárom Város Önkormányzata által szervezett víz világnapi rajzpályázat nyerteseinek díjai is. A pályázatra leny?göz?, kreatív, szép pályamunkák érkeztek.

A díjazottak: Laposa Kitti (3. oszt.), Diós Elina (1. oszt.), Csöppüs Lola (3. oszt.), Holczer Szonja (3. oszt.) és Korpás Csenge (6. oszt.).

A Föld napja alkalmából a kórházkertben túrát tartott az önkormányzat, a Sz?Cske és a Kemencés Egyesület. A túravezet?k bemutatták a sz?nyi óvodásoknak, általános iskolásoknak és a Máltai Szeretetszolgálat csoportjának a kert egyedülálló növényvilágát, a legid?sebb és legkülönlegesebb fákat, valamint a terület állatvilágát is.

A kert legid?sebb fája a japán akác, melyet több mint 200 évesnek tartanak, a legmagasabb fák pedig a feketefeny?k és a tölgyfák. A látogatók megcsodálhatták a kert 86 éves páfrányfeny?jét, amely az egyik leg?sibb növényfaj, él? kövület, aminek nincsenek közeli rokonai. A túra idején virágzott a medvehagyma és az országosan is ritka, sárga virágú vad tulipán is.

A séta végén a résztvev?k környezetvédelmi keresztrejtvényt fejtettek, valamint megkapták a Zöld Lovag gy?jt?füzetükbe járó pecsétet a túra teljesítéséért. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a résztvev?knek, az iskola tanítóinak, a túravezet?knek, Mészáros Károlyné Mártinak, Argai Sándornak, Janka Ferencnek és Juhász Mártonnak.


2017. 04. 24.
Gregor és Kácser nyerte a 10 kilométeres távot

Csaknem kilencszáz futó vágott neki összesen, a két távnak – a nevez?k ugyanis 5,5, illetve 10 kilométeren mérhették le er?nlétüket és ezzel tettek egészségükért is – a 43. Komárom-Komárno Nemzetközi utcai futóversenyen.

A futók között szerepelt a 10000 méteres futás férfi és n?i magyar bajnoka, Gregor László és Kácser Zita is, akik végig vezetve meg is nyerték a 10 kilométeres távot. Gregor László 29,46-os, míg Kácser Zita 34,49-es id?vel ért célba.

A részletes eredménylista itt:
http://kefekomarom.hu/2017/04/43-komarom-komarno-eredmenyek-kepek/

(Forrás: N.T. / kemma.hu)További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768