Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 9
2301762 látogatás

Komárom - hírek

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - A szőnyi római katolikus templom belső tere


2013. 02. 28.
Kihelyezett ülést tartott a HÖK

Február végén a Városházán tartotta kihelyezett ülését az észak-komáromi Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata. Dr. Molnár Attila polgármester köszönt?jében elmondta, a kapcsolat nem új-kelet? hiszen a felvidéki intézmény HÖK elnöksége még tavaly kereste meg az önkormányzatot azzal a szándékkal, hogy még él?bbé tegye a kapcsolatot a szlovákiai és a magyarországi városrészek között.

- Úgy szoktam fogalmazni, hogy Komárom egy város, ami történelmi okokból két országban, a Duna két partját terül el, így nagy öröm számomra, ha Észak-Komárom fels?oktatási intézményének HÖK bizottsága magáénak érzi a dél-komáromi városrészt is. Üdvözlöm azt a kezdeményezést, amely az egyetem diákhetének programjait a helyi fiatalok között is népszer?síteni igyekszik, bemutatva nekik az intézményt, annak karait, oktatási területeit. Az a korábbi elképzelés miszerint a magyarországi oldalon m?ködne az egyetem egyik kara egyel?re jogi akadályokba ütközik, de reményeim szerint középtávon megoldást találhatunk erre a kérdésre is.

A városvezet? röviden ismertette Komárom nevezetességeit, így beszélt az er?dökr?l, és az országosan is egyedülálló gyógyvízkészletünkr?l. Beszédének zárásaként kitért az ipari parki elhelyezkedési lehet?ségekre is, és reményét fejezte ki, hogy ez a mostani találkozó egy hosszútávú együttm?ködés kezdetét jelenti.


2013. 02. 28.
Stabil alapokon az idei büdzsé

Komárom Város Képvisel?-testülete február 27-én, szerdán tartotta soron következ? rendes ülését. A képvisel?k tárgyalták és elfogadták az idei költségvetést. Dr. Molnár Attila polgármester elmondta a büdzsét hiány nélkül sikerült megtervezni. - Városunk ott van aközött a hazai 26 település között, amelynek nincs hitele, sem tartozása – fogalmazott a polgármester.

Komárom az önkormányzati finanszírozási rendszer átalakításával többletforrásokhoz juthat, így összességében elmondható, hogy a költségvetés stabil alapokon nyugszik.

A büdzsé végleges elfogadás el?tti több napos társadalmi egyeztetésen a Képvisel?- testület tagjai, az intézmények vezet?i, a szakmai kollégiumok tagjai, a helyi id?sügyi tanács küldöttei, a szakszervezetek, a városi tulajdonú cégek vezet?i, valamint a hivatal szakmai apparátusa vett részt, valamint közmeghallgatás keretében a komáromiak is elmondhatták a véleményüket.

Az ülés további részében a városvezetés tárgyalt a kizárólagos vagy többségi tulajdonú gazdasági társaságok fennálló kötelezettségeir?l, és likviditási helyzetér?l. A testület elrendelte a min?sített többségi tulajdonú gazdasági társaságoktól az intézkedési terv szerinti beszámoló megtételét minden negyedévben, a negyedév utolsó napi állapota szerinti fordulónappal. A következ?kben a testület elfogadta az önkormányzat idei munkatervét.

Megtörtént a Jókai Mór Könyvtár vezet?i álláshelyének meghirdetése, valamint a Klapka György Múzeum alapító okiratának módosítása.

A képvisel?k döntöttek az iskolatej program folytatásáról is, kiemelve azt, hogy ott, ahol a fenntartó nem tudja biztosítani, az önkormányzat ezt megteszi, így elmondható, hogy Komáromban nem lesz olyan általános iskolás, aki ne jutna iskolatejhez.


2013. 02. 26.
Százmilliók halála egy eszme miatt

A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapját minden év február 25-én rendezik hazánkban, annak emlékére, hogy Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt f?titkárát 1947-ben ezen a napon jogellenesen letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták.

Az emléknaphoz kapcsolódva Komárom Város Önkormányzata a Komáromi Kulturális, Sport és Szabadid? Kft-vel közösen február 25-én egész napos programsorozatot rendezett az általános iskolák fels? tagozatosai és a városi középiskolások számára.

A Jókai moziban Drága besúgott barátaim cím? alkotás került bemutatásra. A megemlékezés 18.30 órakor a Lengyár udvarán felállított kopjafánál csendes gyertyagyújtással ért véget, ahol Himnusz és a Székely Himnusz közös eléneklése után a jelenlév?k elhelyezték a megemlékezés koszorúit.

Meg kell, hogy értsük, hogy a kommunizmus nem csupán százmilliók értelmetlen halálát okozta, de ez az ordas eszme közvetlenül vezetett el a trianoni nemzettragédiához.

Tormay Cécile neves kötete a Bujdosó könyv így írja le a Tanácsköztársaság kommunistáit, azokat, akik a vörös gróf, Károly Mihály miniszterelnök hathatós és hazaáruló közrem?ködésével az internacionálé jegyében hirdettek „tartós békét” és fosztották ki az országot, semmizték ki a nemzetet, vették el el?ször tárgyi javait, majd a lelkét is, hogy végül a nemzetközivé lett elvtársaikkal próbálják meg végképp eltörölni a múltat.

"… Kun Béla, kommunista agitátor volt Oroszországban. Több társával ?t is Trockij küldte haza, hogy neki dolgozzék Magyarországon. És ezek az emberek állítólag pénzt is hoztak magukkal. Sok orosz pénzt. Azt mondják, összeköttetésben voltak az októberi eseményekkel. Károlyi tud róla, mégis átereszti ?ket a határon. Trockij, Liebknecht, Luxemburg Róza és ezek... Szálak szöv?dnek a távolságok felett, alagutak kúsznak a föld alatt…"

"...Este még beszéltünk volt róla Anyámmal. ? is hallott arról az emberr?l, akit Kun Bélának neveznek. Az igazi neve Berele Kohn. Az apja Galíciából származott és batyuval jött át a határon. ? már újságíró és szocialista párttitkár volt Kolozsvárott. Aztán a munkásbiztosító pénztárhoz került. Ott lopott. A háború mentette meg a büntetést?l. Behívták katonának. Az orosz frontra vitték, rövidesen megadta magát. Internacionális faji összeköttetései révén került el Moszkvába. Trockijjal lépett érintkezésbe és ett?l kezdve hadifoglyaink között agitált. Vezet?jük lett a magyarországi kommunistáknak odakinn és szerkeszt?je a "Szocialista Forradalom" cím? magyar lapnak, s?t állítólag valamelyik kisebb orosz városban egy bolsevista direktóriumnak az élére is került és kegyetlenkedett…"

"…Károlyi állítólag összeköttetést tart fenn Diener-Dénes és Landler révén Trockijjal…"

"...A Rákóczi úton egy házra tegnap vörös zászlót t?ztek ki. A küls? Váci úton, kis kocsmákban kommunisták találkoznak és az utcákon csoportba ver?dött emberek el?tt ganajos ládákon, gyalogkocsik tetején idegenarcú férfiak szónokolnak. Széles mozdulatokkal lármázva kiáltják: "Minden a tietek! Vegyetek el mindent!"… Ezek a szavak ott vannak ma az egész városban. És Károlyi kormánya is ezt mondja szüntelen valamennyi nyilatkozatában. "Minden a tietek", - mondja szocialistáknak, kommunistáknak, radikálisoknak, cseheknek, oláhoknak, szerbeknek... Az oláhok után Jászi most a tótokkal tárgyal. És mialatt a cseh csapatok ellenállás nélkül sétálnak lefelé a Vág völgyén és megszállják Galgóczot, Lipótvárt és zúgó topolyái alatt Pöstyén kincses forrásait, Jászi, Diener-Dénes és egy Braun Róbert nevezet? egyén feladja velük szemben a honfoglalás óta él? ?si jogainkat. Jászi a maga részér?l öt magyar vármegyét már odaajándékozott a tót megbízottaknak, tízben pedig impériumot kínál fel nekik. Alkuszik, megalázkodik és rossznak bélyegzi el?ttük az ezeréves magyar uralmat…"

"...Karl Marxnak, eredeti nevén: Mardochajnak kommunista kiáltványa pedig az idegen világuralom programja. Ha megvalósul, elpusztul Magyarország és utána az emberiség kultúrája…"

"…De a kormány leplezve a kommunisták kezére játszik. Mostanában történt, hogy a nyíregyházai katonai ügyészség megkeresésére, gyilkosság b?ntette miatt a budapesti rend?rség egy Samuelly Tibor nev? kommunista agitátort letartóztatott. Röviddel ezel?tt egy hadifogságból megtért alezredes tanúskodott róla, hogy ez az ember, aki mint hadifogoly Oroszországban Trockij bizalmasa volt, Moszkvában százötven magyar, tisztet kivégeztetett, mert nem akarták a vörös gárdához csatlakozni. A kommunista Samuelly most három napot se töltött a fogházban, Károlyi Mihály közbenjárására beszüntették kihallgatását és szabadon eresztették."

"…Vágó rekedten kiabálta: A kommunistáknak nem kell szólásszabadság, nem kell demokrácia, fegyverezzék fel azonnal a proletárokat, fegyverezzék le a burzsoáziát, kiáltsák ki a tanácsköztársaságot!..."

Minden itt kezd?dött el. A többi történelem, máig ható tragikus história.


2013. 02. 26.
VÁRJUK A JAVASLATOKAT!

Komárom Város Képvisel?-testülete a város érdekében kiemelked? tevékenységet végz?, vagy maradandót nyújtó közösségek, személyek munkája elismerésére kitüntet? címek – „Komárom Város díszpolgára” kitüntet? cím, „Pro Urbe Komárom” emlékérem – adományozására ad lehet?séget.

Az adományozásra ajánlásokat tehetnek:

  • pártok, társadalmi és gazdasági szervezetek, civil közösségek, valamint
  • Komárom város legalább 50 polgára által aláírt javaslattal.

Az írásos ajánlatok tartalma:

  • az ajánlott közösség, vagy személy tevékenységének, m?ködésének, munkásságának részletes ismertetése,
  • az elismerés alapját képez? m?, alkotás, tevékenység leírása, bemutatása, dokumentációja, valamint azok városi, társadalmi és közösségi hasznosulásának bemutatása.

Az írásos ajánlásokat Komárom város polgármesterének címezve kell elküldeni 2013. március 18-ig.

Az adományozásra 2013. április 26-án Komárom város napján tartandó ünnepi testületi ülésen kerül sor.


2013. 02. 26.
A továbbél? reneszánsz

Negyedik alkalommal tartottak reneszánsz napot a sz?nyi Pet?fi Sándor M?vel?dési Házban. A program bizonyította, hogy a reneszánsz mindig jelen van az életünkben, hiszen nélküle nem lenne megújulás, nem lehetne az embereknek jöv?képük. Az egész napos rendezvény egyfajta téltemet?nek, tavaszköszönt?nek is tekinthet?.

A Komárom-Esztergom Megyei Népm?vészeti Egyesület és a Magyar Csipkekészít?k Egyesületének tagjai jóvoltából szemet gyönyörködtet? kézm?ves portékákat állítottak ki, a gyerekek és a vállalkozó kedv? feln?ttek pedig bepillantást nyerhettek a hagyományos mesterségek fortélyaiba.

- A kézm?vesek évr?l-évre visszatérnek hozzánk, de mindig b?vül is a kör. Vannak sz?ttesek, fa-, csuhé- és csipkemunkák. A résztvev?k tudják, hogy hová jönnek, így aztán van bátorságuk is ahhoz, hogy megtapasztalják az alkotás örömét - mondta el a m?vel?dési ház szakmai vezet?je, Nyilkus Anna.

A gyerekeket így játszóházzal várták, a színpadon pedig a Los Andinos két tagja muzsikált. A nagy siker? zenekar a dél-amerikai Andok-hegység zenei világát hozza közelebb a hallgatósághoz, de megszólaltatják a pentaton dallamú magyar zenét is.

A program kihagyhatatlan része a népi gasztronómia továbbvitele. A m?vel?dési ház udvarán álló kemencéket ezúttal is bef?tötték, és Baltás Zsuzsanna pékfejedelem asszonnyal kalácsot süthettek kicsik és nagyok.


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768