Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 4
2299279 látogatás

Komárom - hírek

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - Református templom


2012. 01. 17.
Létszámleépítés a hivatalban

Az idei esztend? Komárom városában is a hatékonyabb gazdálkodásról, az ésszer?sítésr?l és a takarékoskodásról szól. Dr.Molnár Attila polgármester elmondta: ahhoz, hogy a várost fenntartható pályára állítsák több egymással összehangolt gazdaságpolitikai lépés megtétele szükséges.

„Magunkon is spórolnunk kell” – fogalmazott a városvezet?, így az els? lépések egyikeként, a hivatalnál 15 %-os létszámleépítést hajtanak végre, amelyet els?sorban nyugdíjazásokkal, valamint bels? átszervezéssel igyekeznek megoldani.


2012. 01. 17.
Svábbál Komáromban

A hétvégén, azaz 2012. január 21-én, szombaton 18.00 órai kezdettel rendezik meg a hagyományos Komáromi Svábbált a Molaji Kultúrházban.

A táncos m?sorral egybekötött nemzetiségi esten a zenét a Die Lausbuben együttes szolgáltatja.

További információ:

Mihalik Mariann: 06-20-961-82-69
Ötvös Kata: 06-20-430-09-07
Kocsis Étterem: 34–342-400

Kapcsolódó letölthető dokumentum


2012. 01. 17.
?szintén a tényekr?l

Amíg külföldön arról megy a társadalmi, gazdasági és politikai diskurzus, hogy az Európai Unió és vele az euró képes-e túlélni a jelenlegi válságot, addig idehaza is komoly finanszírozási gondokkal kell szembesülnünk. Komáromban mindezidáig csupán kismértékben éreztette hatását a pénzügyi hitel és adósságválság, az idei évre vonatkozó el?rejelzések azonban sajnos kedvez?tlenebb jöv?képet mutatnak. A város helyzetér?l, a problémákról és a lehetséges kiútról dr. Molnár Attila polgármesterrel beszélgettünk.

-Polgármester úr a városban hónapok óta megy a találgatás arról, mennyi pénz volt a kasszában, mikor az új városvezetés átvette a büdzsét. Vannak olyan hangok, amelyek több milliárd forintos megtakarításról pletykálnak…

- Nézze, nem szeretnék visszafelé mutogatni, hiszen ez így valamivel több, mint egy év elteltével nem lenne korrekt részemr?l, viszont, ha már rákérdezett, most utoljára és még egyszer szeretném leszögezni, az új városvezetés 1.3 milliárd forinttal vette át a komáromi kasszát, ugyanakkor ennek az összegnek minden egyes fillére el?re el volt költve. Hogy érthet? legyen, olyan ez, mikor valaki megkapja a fizetését. Ott van a számláján a pénz, viszont minden fillérnek megvan a helye: f?tés, villany, víz, közös költség, törleszt? részletek stb. Pontosan így van ez egy város költségvetésével is.

Ilyenformán tehát egyetlen szabadon elkölthet? forint sem állt rendelkezésünkre a 2010-es átvételnél, s?t most már azt is tudom, amit akkor sajnos még nem láttunk, és a helyi adók sajátos rendszere miatt nem is láthattuk, hogy már az el?z? években megkezd?dött a város m?ködési kiadásainak címkézett pénzekb?l való finanszírozása. Komáromban az esztelen módon felduzzasztott és irreális méret? intézményrendszer fenntartása jelentette és jelenti most is a legnagyobb problémát.

A város korábban egyszer?en tovább nyújtózkodott, mint ameddig a takarója ért. Ezért hangsúlyozom újra meg újra, hogy szakítanunk kell az elmúlt évek elhibázott gazdaságpolitikájával, és vissza kell térnünk a takarékos, racionális és ésszer? gazdálkodásra, egy olyan útra, amely fenntartható pályára állítja Komáromot.

-Mégis ilyen körülmények között - gondolok itt a lesújtó állapotban lév? gazdaságra, az általános piaci bizonytalanságra és befektet?i bizalmatlanságra - milyen lehetséges alternatívák állhatnak a város el?tt?

-Ha egy mondatban kívánnám megfogalmazni, akkor azt mondanám: azonnali és hatékony intézkedések kellenek. Ebben a helyzetben azonban nem lehetünk ennyire általánosak. Nézzük a konkrétumokat. A város 2009-ben 4,4 milliárd, 2010-ben 3,6 milliárd, míg tavaly mindössze 2,2 milliárd forint helyi adót könyvelhetett el. Ugyanakkor meg kell érteni, hogy az intézményrendszerünk fenntartása több, mint 2 milliárd forintot emészt fel. Így könnyen belátható, hogy fejlesztésekre, beruházásra nem marad egyetlen fillérünk sem, s?t már annak is örülhetünk, ha a m?ködést tudjuk biztosítani. Ez tehát az els?dleges célunk: az intézmények m?ködési költségeinek zökken?mentes biztosítása, ezen intézmények kiadásainak racionalizálása mellett.

Célunk továbbá a napi likviditás, a fizet?képesség fenntartása is. Gondolok itt a közüzemi és egyéb az önkormányzathoz érkez? számlák id?ben történ? kiegyenlítésére. Mindezeknél azonban egy valami még fontosabb: átalakítani az elmúlt évek ésszer?tlen, pazarló gazdasági berendezkedését. Erre vonatkozóan nem kevés lépés született már a tavalyi évben is, ugyanezen szigorú költségvetési várospolitika mentén kell meghoznunk idén is a döntéseinket. Summa summarum: a kiadásokat csökkentetnünk, a bevételeket pedig növelnünk kell.

- E lépések megtételéhez rendelkezésre áll-e már részletes terv?

-A helyi adózási rendszer átalakításában látom az egyik lehetséges forrásnövelési lehet?séget. Az önkormányzat adóosztálya a tavalyi év végén megtette a szükséges változtatási javaslatokat. Szintén óriási gazdasági potenciált látok az ingatlanértékesítésekben, továbbá az ipari parki cégek betelepülésének ösztönzésében, el?segítésében. Kollégáim folyamatos tárgyalásban vannak. Ennek eredményeképpen néhány hónapja vetette meg a lábát nálunk egy amerikai tulajdonú nyomdaipari cég, és ha az egyeztetések eredményesek lesznek, idén tovább b?vülhet a park cégeinek száma. Ha a kiadáscsökkentésr?l beszélünk, el?ször a saját házunk táján kell szétnéznünk.

A tavalyi esztend? végén valamennyi önkormányzati tulajdonú cég vezet?jével leültem személyesen tárgyalni. Arra kértem ?ket, tekintsék át büdzséjüket, tegyenek javaslatot, hol, milyen tételekb?l lehetne ésszer? mértékben lefaragni. Úgy látom cégeink vezet?i pontosan megértették a helyzet komolyságát és súlyát és legjobb tudásuknak megfelel?en fogják az elkerülhetetlen változtatásokat végrehajtani. Ugyanilyen takarékos gazdálkodásra kértem és ösztönöztem az önkormányzat által fenntartott intézményeket is.

A nagyobb volumen? kiadáscsökkent? átszervezések közé tartozik a városi közétkeztetés új struktúrában való m?ködtetése, a szociális intézményeinek összevonása, továbbá épületeink fenntartási költségeinek csökkentése. Ez utóbbiról, ha megengedni külön szólnék néhány szót.

Koppánymonostort, Sz?nyt és a MOLAJT is beleértve Komáromnak több mint egy tucat közm?vel?dési célú ingatlana van. Ezek mindegyikét f?tjük, fizetjük világításukat, és vízfelhasználásukat. Jelen gazdasági körülmények között egyszer?en nem engedhetjük meg magunknak ezt a luxust. Így lesz olyan épület, amely kizárólag a tavaszi-?szi id?szakban fog nyitva tartani. Fontos kiemelnem, hogy mindezen döntések meghozatala el?tt egyeztettünk a városi szakmai kollégiumok tagjaival, valamint a városban m?köd? meghatározó gazdasági társaságok vezet?ivel, és a döntéseket velük egyetértésben hoztuk meg.

-Polgármester úr lépten-nyomon azt hallani a városban: „persze értjük mi, hogy ezekben a zord id?kben meg kell húzni a nadrágszíjat, mégis az önkormányzat a tavalyi évben mást se csinált, csak támogatásokat osztott… akkor, hogy is van ez?

-Magam is hallom ezeket a hangokat, tisztában vagyok a kritikával. Nézze, a komáromi városvezetés a teljes költségvetés 3-4 százalékát fordította a tavalyi esztend?ben a helyi civil és sportegyesületek támogatására. Ez az összeg nagyságrendekkel nem több, mint a korábbiak, viszont mi minden egyes forint elköltésének széles nyilvánosságot biztosítottunk. Épp azért, hogy ne legyen sumákolás, és a helyiek pontosan tisztában legyenek azzal, hogy mire költjük a közpénzeket. Korábban nem ez volt gyakorlat. Ha pedig figyelembe vesszük azt a tényt, hogy éveken át a pénz egyszer?en kifolyt a város kasszájából, mi viszont meghatározott célokra költöttük el azt, akkor látható, hogy minden fillér a városunk javát szolgálja.

Megjegyzem azonban, sajnos az idei évben nem tudunk még ekkora összeget sem támogatásokra fordítani. Ahogy most látom az ezen célokra elkülönített keret a teljes költségvetés 2 százaléka körül fog alakulni.

-Beszéltünk takarékoskodásról, átszervezésr?l, de mégis ezen körülmények között várhatóak-e fejlesztések, beruházások?

-Természetesen, minden er?nkkel azon vagyunk, hogy városunk gyarapodjon, szépüljön, hogy az idelátogató, remélhet?leg növekv? számú turista jól érezze magát nálunk, hiszen nem gy?zöm hangsúlyozni: városunk kitörési pontja az idegenforgalom. Az alapvet? kötelez? feladatok ellátása mellett épp ezért küls? források bevonásával több fejlesztést is tervezünk, ugyanakkor ezek pontos mentene még a pályázati kiírások függvénye.

Egy beruházásról viszont külön kell szólnom, igaz ez nem turisztikai, városszépít? jelleg?, viszont rendkívül fontos. A költségcsökkent? geotermikus rendszer kiépítésr?l van szó. Elkötelezett vagyok az irányban, hogy Komárom közintézményeinek nagy részét a jöv?ben a termálvíz f?tse, ezzel nemcsak a környezetterhelés csökkenne, de megújuló energiafajtáról lévén szó a f?tés költsége is. Ezzel együtt nem mehetünk el szó nélkül a tények mellett.

A helyzet nehéz. A 2010-es önkormányzati választásokkor azzal a vállalással indultunk útnak, hogy városunkat, közös elképzelések útján, egy jó közérzet?, prosperáló településsé formáljuk, ahol minden fejlesztés, beruházás az itt él?k érdekeit szolgálja. Sajnos ezt a tervet átírta az élet, egyel?re válságkezelésre kell berendezkednünk. Bevallom városvezet?ként magam is szenvedek a kialakult helyzett?l, ugyanakkor nem menekülhetek el el?le. A feladat adott, meg kell oldani. A megoldást pedig legjobb tudásunk szerint, a nap minden percében megfeszített munkával keressük. Bízom benne, hogy rövidesen túl leszünk ezen a mélyponton.

Ehhez kérem a komáromiak támogatását. Össze kell fognunk, hiszen mint ahogy azt számos történelmi példa is bizonyítja: a legnagyobbnak látszó akadály is könny?szerrel legy?zhet?, ha azt a közösség valamennyi tagja akarja.


2012. 01. 13.
A h?sökre emlékeztünk

Az Endresz Csoport és a Komáromi Er?dök Barátainak Egyesülete január 12-én közösen emlékezett meg a doni katasztrófa 69. évfordulójáról, emléktábla-avatással és történészi el?adással. A méltó helyszínt a Monostori er?d patinás falai adták. Míg korábban mindössze egy maroknyi ember vett részt a megemlékezésen, addig idén kicsinek bizonyult a terem. Az eseményen tiszteletét tette dr. Molnár Attila polgármester is.

Ahogy azt az Endresz Csoport részér?l Arlett Tamás elmondta, le kell számolni a tévhitekkel és féligazságokkal, amelyek Magyarország második világháborús vonatkozásait illetik. A Don kanyarban történtekr?l sokáig beszélni is tilos volt. Pedig az ott elhunyt katonák h?sök voltak!

„Feltehetjük a költ?i kérdést, hogy érdemes volt-e az életüket áldozni. Azok a férfiak nagy szerepet játszottak abban, hogy a nyugat nagy része nem került szovjet megszállás alá“ – fogalmazott Arlett Tamás.

A megemlékezésen részt vett az észak-komáromi Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás elnöke, Knirs Imre is, akinek családját is érintette a doni katasztrófa. Anyai nagyapja, Töltési Károly és apai nagyapja, Knirs Gyula is odaveszett a harcok során. A családot mélyen érintette a férfiak elvesztése, amelyr?l a mai napig semmiféle hivatalos dokumentumot nem kaptak.

„Próbáltam kutakodni, de Nagykeszin a ‚40-es évekt?l kezdve minden hivatalos iratot megsemmisítettek, ugyancsak falakba ütköztem az egyházi feljegyzések terén is. Édesapám a tragédia történtekor mindössze 2 éves volt, így én már csak a hallottak alapján tudok minderr?l beszélni. Bízunk benne, hogy hamarosan a Felvidéken is lehet?ségünk nyílik méltó módon megemlékezni a doni katasztrófa áldozatairól“ – mondta Knirs Imre.

A rendezvényen jelen volt a Don kanyar cím? könyv szerz?je, dr. Szabó Péter alezredes, hadtörténész is, aki részletes történelmi beszámolóval szolgált a katasztrófa el?zményeir?l, a Don-kanyarnál történtekr?l, és azok hatásáról egyaránt. Elmondta, hogy Magyarország 1942-ben a német igényeket megtagadni már nem tudta, vállalnia kellett a szövetségesi kötelezettségeket. A 2. Hadsereg kialakításánál figyelembe vették, hogy a terhelés egyenl?en érintse az ország valamennyi részét, ugyanakkor ügyeltek arra is, hogy ne a legképzettebb honvédeket küldjék a Donhoz.

A hadsereg anyagi felszereltsége, fegyverzete tekintetében viszont arra törekedtek, hogy az a lehet? legjobb legyen. Azonban az ország sz?kös anyagi lehet?ségei miatt ez a "legjobb" így is elmaradt a korabeli nemzetközi színvonaltól. A katonai vezet?k alapvet?en egy közép-európai hadszíntérben gondolkodtak, így esélyük sem volt a -40 fokos orosz télben. A Don-kanyarban 100-120 ezer katona vesztette életét.

A 69. évforduló alkalmából a komáromi KEBEL Egyesület emléktábla-avatással tisztelgett a h?sök el?tt.


2012. 01. 13.
Fát ültettek a Tóparti Óvodában

Az év kezdetén különleges ünnepséget szerveztek a Tóparti Óvodában. Az intézmény három évvel ezel?tt nyerte el az Oktatási Minisztérium „Zöld Óvoda” címét.

A környezeti nevelés terén való elhivatottság jelképeként egy fát, mint az örök fejl?dés és megújulás jelképét állítottak fel az óvoda aulájában.

Az óvoda díszét a KEMÖ Móra Ferenc Tagintézményének Szakiskolájában készítették a diákok Mózes László tanár úr vezetésével, Farkas Tünde igazgatón? támogatásával.


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768