Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 9
2301762 látogatás

Komárom - hírek

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - Református templom


2013. 05. 10.
Problémamegoldás els? kézb?l

Idén is folytatódnak a városi körzetbejárások. A komáromiak ezúttal is személyesen, testközelb?l mondhatták el problémáikat a város vezet?inek.

Dr. Molnár Attila polgármester, Hamrák Zsófia és Dombay Gábor önkormányzati képvisel?k, továbbá a Saxum Kft., a közterület-felügyelet-, és a városháza m?szaki osztályának munkatársai ezúttal a Mártírok úti ingatlanok-, illetve tóparti tömbök lakóihoz látogattak el.

A Mártírok úti tömbökben él?knek, csakúgy, mint a Rüdiger tó környékieknek idén ismét sok gondot okozott a belvíz, több pince is beázott. Bár az ingatlanok magántulajdonban vannak, kezelésük pedig szövetkezeti rendszerben történik, a városvezetés ett?l függetlenül megpróbálja orvosolni a problémát.

A bejáráson szó esett továbbá a járdák állapotáról, az úthibák kijavításáról, a fakivágások ütemezésér?l, a fák pótlásáról, valamint a helyi kisebb parkosítások menetér?l, és azok megszervezésér?l is.

A polgármester elmondta, hogy a lakosok egyebek mellett a kutyatulajdonosokkal szemben felmerül? „szokásos” problémára is várják a megoldást.

- Sajnos a város csaknem valamennyi területén szóba kerül az a gond, hogy a kisállatok tulajdonosai a homokozók környékén, illetve forgalmas közterületeken végeztetik el házi kedvenceik dolgát, az ürüléket viszont nem takarítják el. Ez a hozzáállás nem csupán a jó erkölcsbe ütközik, de egészségügyileg is káros. Épp ezért kértem a közterület-felügyelet munkatársait, hogy amennyiben ilyen magatartást tapasztalnak, úgy a lehet? leghatározottabban lépjenek fel.


A bejárások tapasztalatinak összegzése után a városvezetés azonnal megkezdi a felmerült, és helyi szinten kezelhet? ügyek megoldását.

A körzetbejárások május 28-án a Jókai téren folytatódnak majd.


2013. 05. 09.
Provictim szakmai nap a Mag-házban

Az Utcai Szociális Segít?k Egyesülete 2011 ?szén az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „PROVICTIM” cím? pályázatát a Humán Er?forrás Programok Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte. A 2012. július 1-t?l indult és 2 évig tartó projekt célja az áldozatok segítése és az áldozattá válás megel?zése.

Az Egyesület a projektet a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának Áldozatsegít? Osztályával, a Komárom-Esztergom Megyei Rend?r-f?kapitányság B?nmegel?zési Osztályával, és Oroszlány Város Szociális Szolgálatával, mint kiemelt együttm?köd? partnerekkel valósítja meg.

A Projekt keretei között az áldozatokkal munkájuk során kapcsolatba kerül?, de nem a szorosan vett áldozatsegítési szakterületen dolgozó szakemberek részére szervezünk szakmai fórumot. A képzés átfogó tájékoztatást biztosít a résztvev?knek az áldozatok számára elérhet? szolgáltatásokról, különös hangsúlyt helyezve a hozzátartozók közötti er?szakot elszenvedett áldozatok támogatására.

A szakmai nap id?pontja:

2013. május 15. szerda

A szakmai nap helyszíne:

Mag-ház, 2903 Komárom (Koppánymonostor), Csendes u. 8.

A szakmai nap tervezett programja a következ?:

 • 9.00 - 10.00 A résztvev?k bemutatkozása, találkozás az áldozattá válással
 • 10:00 - 10:30 A Provictim projekt bemutatása, az Igazságügyi Szolgálat tevékenysége, az áldozatsegítés rendszere, (dr. Szalay Zoltán - KEM Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat, igazgató)
 • 10: 30 - 10:45 Szünet
 • 10:45 - 11:15 Sz?nyi Adél pártfogó felügyel? bemutatkozása (Fiatalkorú B?nelkövet?k Pártfogó Felügyel?i Osztálya)
 • 11:15 - 12:15 A fiatalkorúak áldozattá válása, veszélyek, prevenciós eszközök.
 • 12:15 - 12:45 Ebédszünet
 • 12.45 - 13.15 A büntet?ügyekben alkalmazható közvetít?i tevékenység (mediáció). (Garzó Anita KEM KH ISZ, pártfogó felügyel?, mediátor)
 • 13.15 - 13.45 A jogi segítségnyújtás lehet?ségei, különös tekintettel az áldozatok támogatására. (dr. Szalay Zoltán - KEM KH ISZ igazgató)
 • 13:45 - 14:00 Szünet
 • 14.00 - 16.00 Esetmegbeszélés, kérdések, válaszok, a szakmai nap zárása.

A szakmai nap az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg, így a részvétel ingyenes.

Kérjük a résztvev?ket, hogy a szakmai napra szíveskedjenek készülni 1-1 szakmai munkájuk során el?fordult olyan eset bemutatásával, mely köt?dik az áldozatsegítéshez!

Kérjük, a résztvev?k számát 2013. május 13. napján 12 óráig szíveskedjenek jelezni a szalayz@kimisz.gov.hu elektronikus levélcímen.

A meghívó letöltése:
http://www.eletteregyesulet.hu/dokumentumok/provictim20130515.pdf

Mag-ház
http://www.eletteregyesulet.hu
tel/fax: 0634/526-955 | mobil: 0620/584-2860
eletter@novonet.hu
http://www.facebook.com/maghaz.monostor


2013. 05. 09.
A tudásra mindig szükség lesz

Egy könyvtár életében két dolog biztos: az állandóság és a változás. Egyrészt örök értéket képvisel, másrészt haladnia kell a korral, hogy a számítógép-használó társadalom is könyvtárbaráttá váljon. Az idén 60 éves fennállását ünnepl? komáromi Jókai Mór Városi Könyvtár igyekszik a lehet? legjobban megfelelni ezeknek az elvárásoknak. Hogy hogyan, arról a könyvtár igazgatón?jét, György Károlyné Rabi Lenkét kérdeztük.

A Jókai Mór Városi Könyvtár egy kisváros könyvtára. Állományában mennyiben igazodik ehhez a „szerepkörhöz“?

Az elégedettséget els?sorban az olvasóktól kell kérdezni. Ha ?k elégedettek, akkor mi is azok vagyunk. Az elmúlt években a könyvek és más dokumentumok ára folyamatosan emelkedett, így a könyvtár beszerzési keretét is ehhez kellett igazítani. A 2000-es évek els? felében a beszerzési keretünk nem érte el azt a szintet, ami a szakmai normáknak megfelelt volna. Ezért érdekeltségnövel? és felzárkóztató pályázatok segítségével biztosítottuk a gyarapodást. 2005-ben egy nyomdaipari termékeket el?állító cég települt be az ipari parkba, és kifejezetten gyermekkönyvek vásárlására kaptunk a cég chicagói alapítványától 5000 dollárt. A következ? években a fenntartó megemelte a beszerzési keretet 5 millió forintra. Ebb?l 4 milliót költöttünk könyvekre, és 1 milliót folyóiratokra. Nagyjából ekkora összeg kell a könyvtártípusnak el?írt gyarapodáshoz. Jelenleg több mint 55 millió forint összértékben ?rzünk dokumentumokat a könyvtárban.

Hogyan kell elképzelni az állományb?vítést? Ilyenkor figyelembe veszik az olvasói igényeket?

Ez egy érdekes és hosszú folyamat. A Könyvtárellátóval kötünk szerz?dést, t?lük kapjuk meg az Új Könyvek állománygyarapítási tanácsadó füzeteket, évi 26 számot. Ebben a füzetben minden forgalomba kerül? könyvr?l recenzió jelenik meg. A kollégák átnézik, javaslatot tesznek a beszerzésre, figyelembe véve az olvasói igényeket és a könyvtár gy?jt?köri szabályzatát. A gyarapításért felel?s kollégan? összesíti a javaslatokat, végül pedig én átnézem. Bizony szigorúnak kell lennem, hogy az adott évre biztosított pénzösszeg elegend? legyen!

Érdemes lenne szót ejteni arról is, hogyan változott a könyvtárba beiratkozók száma az elmúlt évtizedben.

Azt mondhatom, hogy tagságunk létszáma szinte állandó. Egy évben mondjuk ötvennel kevesebb, a következ?ben pedig ennyivel több. Átlagban Komárom lakosságának 10 százaléka a beiratkozott olvasó. Kiemelném, hogy a könyvtári tagok 16-19 százaléka a határon túlról érkezik. Nemcsak Észak-Komáromból, illetve a Selye János Egyetemr?l jönnek, hanem más oktatási intézményekb?l és a környez? településekr?l is. Ez a lehet?ség er?síti a külhoni kapcsolatot, továbbá segíteni tudjuk a határon túl él? magyarok információhoz jutását is.

Tagadhatatlan, hogy egy számítógép alapú társadalomban élünk. Mit mutatnak a tapasztalatok, van még igény a könyvtári szolgáltatásokra?

Egyértelm?en van. A könyvtári szolgáltatásoknak mindig követniük kell a társadalmi változásokat. Például a ‘60-as években a kiadott szépirodalmat és szakirodalmat kellett biztosítani az olvasóknak, a rendszerváltás után pedig azokat a könyveket keresték, amelyek addig tiltólistán voltak. Az internet megjelenésével átalakult a könyvtár is. Új szolgáltatások kellettek. Nálunk már 10 évvel ezel?tt is használhattak számítógépet, internetezhettek olvasóink, szolgáltattunk CD-ROM és más adatbázisokat, de az igazán nagy változást az informatikai fejlesztés területén a pályázatok hozták. 2010-ben a TIOP pályázat színvonalas informatikai eszközpark kialakítását biztosította.

Megújult a könyvtár honlapja is, amely így többnyelv? és a gyengén látók számára „akadálymentes” lett. Új szolgáltatásokat indítottunk: az egyedi regisztrációval rendelkez? olvasók otthonról hosszabbíthatják meg a kölcsönzési határid?t, és jegyeztethetik el? a kívánt könyvet, ha az éppen kölcsönzés alatt van. A Nemzeti Kulturális Alap digitalizálási pályázatának eredménye az elektronikus könyvtárunk kialakítása lett. Az Országos Széchényi Könyvtártól megvásárolt folyóiratok képeit digitalizáltuk. Informatikusunk kitartó szorgalmának köszönhet?en mára 10 régi komáromi újság és folyóirat (1824-1944 közöttiek) található meg a digitális könyvtárunkban.

A kutatóknak, lokálpatriótáknak nem kell bejönniük személyesen a könyvtárba és órákig silabizálni az ódivatú mikrofilm-olvasón. Ezeket a lapokat pdf formátumban bárhonnan elolvashatják. Ha valaki a Magyar Elektronikus Könyvtárban keresi ezeket a komáromi újságokat, a link a mi könyvtárunk honlapjára mutat. Így kapcsolódtunk be az országos könyvtári rendszerbe. A digitalizálás területén a városi könyvtárak között az élen járunk.

A komáromiak tapasztalhatták, hogy az elmúlt években egyre él?bbé vált a könyvtár. Hogyan sikerült ezt elérni?

Egyrészt törekedtünk az otthonosságra, egy egészségesebb és esztétikusabb környezet létrehozására. 2007-ben egy sikeres pályázat jóvoltából szép, kárpitozott székek kerültek az olvasóterembe, a gyermekkönyvtárban kialakítottunk egy meseszobát, új polcokat és a kiállító vitrineket vásároltunk, és kicseréltük a neonvilágítást is. Számos könyvbemutatónak és író-olvasó találkozónak biztosított helyet a könyvtár. Járt már nálunk – a teljesség igénye nélkül – Závada Pál, Jász Attila, Jókai Anna, Grecsó Krisztián, Böszörményi Gyula vagy Leiner Laura.

A sok érdekes és hasznos el?adást pedig, ami elhangzott a falak közt, szinte felsorolni is lehetetlen. 2004 újdonsága volt az Irodalmi Kávéház, amelyet azért hoztunk létre, hogy megmutassuk a közönségnek az irodalom szórakoztató oldalát, és hogy bemutatkozási lehet?séget adjunk a helyi szerz?knek, el?adóknak. Az azóta is közkedvelt rendezvény népszer?síti a könyvtárat és új olvasói réteget is vonz. Fellépett nálunk a Délibáb Színház, Orosz Mihály, Egyed László, Dráfi Mátyás, Écsi Gyöngyi, Benk? Géza, Derzsi György, Ölveczky Tamás és barátai ...

Még a ’90-es években indítottuk a minitárlatot, amelyen helyi alkotóknak biztosítottunk bemutatkozási lehet?séget. Ezt a hagyományt is felújítottuk. Helytörténeti évfordulós és tematikus kiállításokat rendeztünk a Jókai- és helyismereti gy?jtemény anyagából. Több kiállításról katalógust adtunk ki. Családi rendezvényekkel bekapcsolódtunk a „Könyves vasárnap“ és az Országos Könyvtári Hét programjába.

Az Ön véleménye szerint a következ? 60 évben lesz létjogosultságuk a könyvtáraknak?

A digitális és a nyomtatott alapú könyvtár együtt fog tovább élni. A különböz? informatikai eszközök, hordozók és e-bookok nem jelentik a könyvek halálát. Az igazi olvasás élményt szerintem a nyomtatott könyv adja. Ha id?nk engedi, szívesebben olvasunk a Duna-parton vagy a kandalló mellett, kényelmesen lapozgatva egy könyvben. Sokan olvasnak buszon, vonaton, hogy a munkába járás utazási idejét is kihasználják. Ha azonban tanuláshoz, munkához rövid id? alatt kell elolvasnunk valamit, vagy a nyaralásra nem akarunk több könyvet cipelni, akkor kiváló megoldás egy e-book, melyre akár több tucat könyvet is feltölthetünk. Szerintem nincs messze az az id?, amikor a közkönyvtárak is kölcsönöznek majd digitális köteteket.

Mire lenne még mindenképpen szükség ahhoz, hogy a Jókai Mór Városi Könyvtár a jöv?ben is lépést tudjon tartani a folyamatos fejl?déssel?

Néha – kicsit ironikusan - azt mondom, hogy a könyvtár címe nem változott. A központi könyvtár - 45 éve - a megkopottan is szép, de a könyvtárnak már sz?kös Táncsics Mihály utcai épületben m?ködik. Többször felvet?dött a feln?tt- és gyermekrészleg egyesítése és új helyre költözése. Vagyis egy komplex tudástár létrehozása, ahol minden korosztály kényelmesen igénybe veheti a szolgáltatásokat. Az új épületben helyet kapna a kölcsönz?tér, olvasóterem, kutatószobák, foglalkoztató szoba a gyermekeknek, rendezvény- és el?adóterem, ahol szükség esetén oktatás is folyhatna.

Szeretném, ha a Jókai Mór Városi Könyvtár egy olyan könyvtár lenne, ahol az óvodásoktól az id?sekig mindenki jól érzi magát, ahol mindenki hozzájuthat az ?t érdekl? információhoz és dokumentumhoz. Számomra fontos, hogy a könyvtárnak mindig legyen arculata és szellemi légköre, a munkatársak legyenek képzettek, megfelel? m?veltséggel, pedagógiai és pszichológiai érzékkel, empátiával rendelkezzenek. A könyvtár legyen Komárom tudástára, a város dolgozószobája, ahol minden az olvasókért történik.

Dr. Molnár Attila polgármester:

Nekünk, komáromiaknak, mint Jókai városában él?knek talán még fontosabb, még különlegesebb hely a könyvtár, mint más települések polgárainak. Emlékszem, diákéveim alatt nem volt olyan hét, hogy valamilyen kötetet után kutatva meg ne fordultam volna a Jókai Mór Városi Könyvtárban. Az intézményben kiválóan képzett, magas szakmai színvonalon dolgozó, mindig segít?kész kollektíva várt, és várja az odalátogatókat ma is. Városvezet?ként, és komáromi lakosként is büszke vagyok a könyvtárunkra. Az intézmény jelenlegi épületének kiváltására, így a gyermek és feln?tt részleg, illetve a sz?nyi fiókkönyvtár új, modern épületbe való átköltöztetésére konkrét elképzelésünk van. A tervet reményeim szerint a közeljöv?ben meg is valósítjuk, így az oda látogatók egy még otthonosabb, és még jobban felszerelt környezetben adhatják majd át magukat az olvasás örömének.

Részletes program

Jubileumi hét a könyvtárban

Május 13-a és 17-e között a Jókai Mór Városi Könyvtár egyhetes rendezvénysorozattal ünnepli meg 60 éves fennállását.

 • Május 13-án, hétf?n 15 órakor: Jubileumi ünnepség – meghívottak a fenntartó és a megye közm?vel?dési könyvtárainak képvisel?i (szakmai rendezvény)
 • A május 14-én, kedden 17 órakor Irodalmi Kávéház: Magyar klasszikusok –a Kicsi Hang versénekl? együttes el?adásában (nyilvános rendezvény)
 • Május 15-én, szerdán 18 órától író-olvasó találkozó Pálffy Istvánnal (nyilvános rendezvény)
 • Május 16-án, csütörtökön 10.00 órától Jedlik Á. utca 8. : Drámapedagógiai foglalkozás gyermekkönyvtárosok részére (szakmai rendezvény)
 • Május 17-én pénteken 16 órától: Könyvtáros baráti találkozó, melyre meghívást kapnak az intézmény egykori és jelenlegi dolgozói. (szakmai rendezvény)

Kapcsolódó letölthető dokumentum


2013. 05. 09.
Javában tart a kátyúzás

A tél jelent?s károkat okozott az aszfaltburkolatban. Komáromban és a környékén a tavasz beköszöntével a Saxum Kft. és a Magyar Közút is megkezdte az utak kátyúzását.

Balabás Tihamér, a Magyar Közút osztályvezet?je elmondta, hogy a csapadékos, hideg id?járás miatt az év els? hónapjaiban ötször annyi bejelentés érkezett hozzájuk mint a tavalyi évben összesen. A törvényi el?írásoknak megfelel? sorrendben végzik az utak helyreállítását. Télen ömlesztett hidegaszfalt-keveréket alkalmaznak, amely egy ideiglenes megoldás, tavasszal pedig a sokkal hatékonyabb meleg aszfaltot használják. A Magyar Közút Komáromot érint? szakaszain 2012 végén 21 alkalommal végeztek hidegaszfaltozást mintegy 2,1 millió Ft+ÁFA értékben, áprilisban pedig 136,5 tonna meleg aszfaltot használtak fel 11 millió Ft+ÁFA értékben.

A jó id? beköszöntével, április végén a Saxum Kft. is megkezdte a komáromi utak rendbetételét. 16 f?vel és 4 munkagéppel várhatóan május végéig, június elejéig dolgoznak majd. Útlezárásokra, forgalomelterelésre nem kell számítani.

- Komáromot megviselte a hosszú és sokszor extrém id?járási viszonyokat okozó tél. Sok új kátyú keletkezett és a régi egyenetlenségek is kiütköztek. Körülbelül 1000-1100 négyzetméternyi kátyút kell kijavítanunk. Ennek 85 %-a egyszer? kátyúzás, a fennmaradó 15 százalékban pedig pályaszerkezet-cserére is szükség lesz - mondta a Saxum Kft. vezet?je, Neuwirth Imre.

A kátyúk mellett a megsüllyedt víznyel?k cseréjét is elvégzik majd.


2013. 05. 09.
Minden gyermek tanuljon meg úszni

Második éve zajlik Komáromban az a program, amelynek célja, hogy minden helyi gyermek tanuljon meg úszni. Nemrég dr. Molnár Attila polgármester és Turi Bálint alpolgármester az iskolásoknak adott át oklevelet egész éves munkájukért.

- Ez a legszebb pillanat, amikor oklevelet adhatunk át. Örömmel mondhatom el, hogy szinte valamennyi gyerek túlteljesítette az évet, hiszen a cél az volt, hogy a medence felét biztonságosan átússzák, azonban többségük az egész távot gond nélkül teljesíti. A kicsik azt mesélték, hogy szeretnek úszni, és már most azt tervezik, hogy nyáron is kamatoztatják az elsajátított tudást. Ez azért nagyon fontos, mert a statisztikák nem túl kedvez?ek. Ma Magyarországon csak a feln?tt lakosság 9 százaléka sportol rendszeresen, a gyerekek 77 százaléka pedig kizárólag a testnevelésórán mozog - mondta az oklevél átadása után dr. Molnár Attila polgármester.

Turi Bálint alpolgármestert?l megtudtuk, hogy az oktatás három lépcs?ben zajlik. A nagycsoportos óvodások, az els? és második osztályos tanulók vesznek részt benne.

- Tavaly 200 óvodással indult el a program, idén további 200-250 gyerek csatlakozott, jöv?re csúcsosodik ki, amikor 600-an tanulnak majd úszni. Óriási szakmai sikernek tekinthet?, hogy a gyerekek a program végére víz-biztosan úsznak majd három úszásnemben. A kicsikkel 6-8 oktató foglalkozik. A cél amellett, hogy minden komáromi gyerek megtanuljon úszni, az, hogy a versenysportnak is utánpótlást biztosítsunk. Nagyon büszkék lennének rá, ha esetleg Komáromban születne meg a jöv? Egerszegi Krisztinája, vagy Darnyi Tamása - nyilatkozta az alpolgármester.


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768