Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 13
2299267 látogatás

Komárom - hírek

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - A szőnyi római katolikus templom belső tere


2012. 06. 21.
Szekeresgazdák a városházán

A komáromi Kecskés László Társaság nemrég a hagyomány meg?rzésének és ápolásának céljával több szekeresgazda öltözetet is adományozott Komárom Város Önkormányzatának. Az egyik leg?sibb helyi mesterséget bemutató állandó kiállítás a városházán tekinthet? meg.

A Kecskés László Társaság kuratóriumi elnöke, Nemes Andrásné elmondta: szívügyüknek érezték, hogy a város több száz éves, nagy múltú társadalmi rétegének viseletét bemutató tárlat végre ill? helyre kerüljön. Épp ezért a gy?jteménynek nem is találhattak volna a város közigazgatási központjánál méltóbb helyet.

A szekeresgazdák érdekes, regényes élete már a múlté. Emlékezetüket ?rzik a regények, és szájról szájra adják az utódok. A Kecskés László Társaság csatlakozni szeretne ehhez a törekvéshez, így terveink között szerepel az a nemes cél is, hogy felébresszük és meg?rizzük a szekeresgazdák emlékét. Ennek a tevékenységnek leglátványosabb eredménye ez a három gyönyör? szekeresgazda-öltözet, ami megegyezik az ?sökével. A Molnár Imre által tökéletesre készített remekbeszabott gombok a mentelánccal egyetemben példaként hirdetik a mában a régi korok munka iránti igényességét” – fogalmazott Nemes Andrásné.

Dr. Molnár Attila polgármester a köszön? szavak után hozzátette: fontos, hogy a komáromiak ismerjék városuk múltját, hiszen csak a megfelel?, és alapos történelmi tudattal és tudással rendelkez?k alkothatnak igazi, a városért tenni akaró, lokálpatrióta közösséget.

A tárlat a városhaza els? emeletén a díszterem mellett kétoldalt, valamint a központi bejárattal szemközt kapott helyet.

A szekeresgazdák

Komárom lakosságának leg?sibb, tekintélyes, országos hír? rétege voltak. Vágtató szekereikkel télen-nyáron repítették, a keresked?t, az utast. Szervezetük, amely részben a hajóvontatásból fejl?dött ki, valóságos katonai szervezet volt. Ünnepeiken lóháton, ezüstláncosan, ezüstgombos feketemagyarban vonultak fel; oldalukról nem hiányzott a fringia, csizmájukról a sarkantyú, prémes kucsmájuk mell?l a sas- vagy kócsagtoll. Maguk a komáromi szekeres gazdák, büszkén vallották és vallják magukat a városukat alapító honfoglaló magyarok egyenes ági leszármazottainak.

A mesés szigetnek, a Csallóköznek, és legnagyobb településének, Komáromnak ?slakosságára többen is felfigyeltek. Bél Mátyás (1684-1749), korárának nagy tudósa, f? m?vében, a Notitia Hungariae Novae historicogeographica cím?ben így ír a csallóközi magyarokról: ,,Ami a magyarokat illeti, az egész vidéken, amelyen széltében megfészkelt a nemzet, aligha találsz fajtabelibbeket, vagy kik jellemvonásukat jobban meg?rizték. …az dicsekedhetik azzal, hogy látott magyar embert, aki látott már csallóközi férfit.“

Hermann Ottó (1835-1914) a kit?n? természettudós kiváló példa gyanánt hozza fel a komáromi szekeres gazdákat. Ezt írja róluk : “A magyar arcra és tekintetre nézve a próbakövet ott találjuk meg legbiztosabban, ahol a viszonyok, úgy alakulnak mint pl. Rév-Komáromban, ahol a változó, könnyen enged? városi elemekkel szemben tömör elem áll fenn, mely hajlam és hivatás szerint egynem?, nem vegyül, és csak kevés töredéke veszi fel a divat mázát. Ezt az ún. szekeres gazdák, alkotják. Megfelel? renden, bármely más nemzetnél, ehhez fogható tekintetet hiába keresünk.

A török háborúk óta valamennyien “hétszilvafás nemesek” voltak. Ebb?l kifolyólag azonban semmiféle kiváltságot nem élveztek Komáromban. Egy tömbben laktak, egy közösségben végezték munkájukat, a vigalom órait is együtt töltötték. Külön vendégl?jük volt. Itt rendezték meg id?nként a mulatságokat is, melyen valamennyien részt vettek. Reggelig fújták a nótát és járták a híres „megyercsi utcait”. Így nevezték azt a verbunkosszer? dallamot, melyet sehol másutt nem hallottunk, eredeti komáromi dallam.

A hajókat a g?zhajók megjelenéséig árral szemben vontatással juttatták el a rendeltetési helyükre. A szekeres gazdák lovakkal és ökrökkel végezték a hajóvontatás nehéz és veszélyes munkáját. A komáromi szekeres gazdák valószín?leg már a magyar hajózás megindulásakor bekapcsolódtak a dunai vontatóláncba, melynek mindvégig fontos részesei voltak. 1820-ban 190 vontatót tartottak nyilván Komáromban azzal a megjegyzéssel, hogy számuk nagy hajózás idején 300 volt.

A szekeres gazdák Komárom többi polgárával együtt részt vettek a közös városi rendezvényeken. 1837-38 telén például több mint háromszázan jelentkeztek arra az ünnepélyes díszes felvonulásra, amikor lovas szánokon járták be a város utcáit.

Szemet gyönyörködtet? látvány volt mindig, ha kivonult a szekeres gazdák lovas bandériuma. A bandérium nem volt állandó jelleg? alakulat. Csak különleges ünnepségeken szerepelt, és alkalomszer?en állott össze. Vezet?jük a maguk választotta kapitány volt, tisztségvisel?ik a zászlótartó, az alabárdos és a két buzogányos.

A szekeres gazdák reformátusok voltak, így alapismereteiket olyan iskolában kapták, melyet nagynev? nyugati egyetemeken (Lipcse, Jéna, Bern, Genf, Utrecht, Heidelberg) tanult, felvilágosult szellem? prédikátorok irányítottak. A biblia ott volt minden szekeresgazda család asztalán, s?t esténként rendszeresen olvasták. 1711-t?l kezdve, az akkor induló Komáromi Kalendárium egy-egy száma minden évben egy kötettel b?vítette a szekeres gazdák könyvállományát. Egyes családok szép, változatos könyvtárral rendelkeztek.

1891-ben nagyszabású ipari és gazdasági kiállítást rendeztek Komáromban. Ezen a szekeres gazdák közül többen részt vettek. Gabonanem?eket állítottak ki, ezzel is bizonyságot téve arról, hogy terményeik piacképesek.

Nemcsak tájjelleg?, hanem országos kiállításokra is beneveztek terményeikkel, melyek itt is állták a versenyt, s?t kitüntetést is kaptak. Ezt bizonyítja az 1885-ben Budapesten megrendezett országos Általános Kiállítás m?vészi kivitel? emlékérme, melyet Kecskés János kapott “Az érdem jeléül”.

Azok a kapcsok, amelyek a szekeres gazdákat évszázadokon keresztül összetartották, különféle küls? hatásokra egymás után pattantak szét. A 19. század második felében a g?zhajózás feleslegessé tette a hajóvontatást. A megszaporodott gépkocsik a második világháborúval egy id?ben kiszorították a teherfuvarozást. Megsz?nt tehát az egyik legf?bb összetartó er?, az azonos foglalkozás.

A múlt század els? negyedében Komáromban hozzávet?legesen még 112 szekeresgazda-család élt, kb. 500 személy. A második világháború után a zárt közösség végképp felbomlott és szétszóródott. Azóta sokan meghaltak, a megmaradlak más foglalkozási ágakra tértek át. A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy szekeres gazdák már nincsenek. Utódaik orvosok, munkások, keresked?k és mérnökök. Becsülettel állják helyüket, úgy, mint apáik és nagyapáik tették.

(Forrás: Kecskés László: A komáromi szekeresgazdák)


2012. 06. 21.
Épülhet az új kerékpárút

Kerékpárút épülhet uniós támogatással Észak-Komárom és Gúta között, mintegy 17 kilométer hosszan. A dél-komáromi Monostori Er?d körül 2 kilométeres szakaszt építenek ki, amely az Eurovelo 6 kerékpárútra kapcsolódik.

Elfogadta a Pons Danubii pályázatát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, aminek köszönhet?en 19 és fél kilométerrel b?vülnek a kerékpárutak az észak-komáromi régióban. A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttm?ködési programjának keretén belül kiépül a bicikliút Észak-Komárom és Gúta közt, továbbá Dél-Komáromban a Monostori Er?d környékén b?vül a kerékpározás lehet?sége - hangzott el csütörtökön Komáromban azon a sajtótájékoztatón, amelyen Anton Marek észak-komáromi, dr. Molnár Attila dél-komáromi, és Horváth Árpád gútai polgármester, valamint Bara Zoltán, a Pons Danubii igazgatója vett részt.

Bara Zoltán közölte, a szlovákiai oldalon a tervezett kerékpárút a pár éve megvalósított Vág-Duna parti szakasz b?vítése lenne, amely során akkor 7,2 km bicikliút épült a Vág-hídtól a Holt-Vágig. A mostani projekt részeként a Vág-Duna jobb partján haladna végig a bicikliút 17,324 kilométeres távolságban, összekötve Észak-Komáromot és Gútát. A szlovákiai projekt összköltsége 2,1 millió euró, ebb?l 10 százalék az állami hozzájárulás, 5 százalék a városok önrésze - 105 ezer euró -, a fejlesztés 85 százaléka pedig uniós forrásból valósul meg (részletek a galériában).

Dr. Molnár Attila elmondta: a magyarországi b?vítés a Monostori Er?d környékét érinti 2,2 kilométeres szakaszon, amely rákapcsolódik az Eurovelo 6 kerékpárútra a Duna magyarországi oldalán. Magyarországon kiemelt kormányzati projektként épül meg ez a kerékpárút, amely az ausztriai határtól húzódik Budapestig a Duna mellett és onnan elvezet egészen a Balatonig. A dél-komáromi kerékpárútszakasz összköltsége 360 ezer euró, s ebben az esetben is 5 százalékos a város önrésze, illetve 10 százalék az állami hozzájárulás.

A polgármester hangsúlyozta, a többi EGTC-vel összehasonlítva a Pons Danubii kiemelked?en teljesít, a legjobban m?ködik.

A Pons Danubii a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttm?ködési programjának negyedik hullámában pályázott a bicikliút b?vítésére. A projekt elfogadása után 45 nap áll rendelkezésre az engedélyek elküldésére, majd ezt követ?en valósul meg az egyeztetési szakasz. A mostani elfogadást követ?en jöv? év elejére várható a szerz?dések aláírása, amit a közbeszerzési folyamat követ. Az építkezés megvalósulása 2013 végén, illetve 2014 els? felében várható - hangsúlyozták a jelenlév?k.

A Pons Danubii EGTC-r?l

A Pons Danubii EGTC hivatalos bejegyzésére 2010. december 16-án került sor. A Pons Danubii EGTC Társulás tagjai: Magyarország: Dél-Komárom, Tata, Kisbér, Szlovákia: Észak-Komárom, Gúta, Ógyalla. 2011. október 12-én csatlakozott Oroszlány városa.

A Pons Danubii EGTC Társulás a 15. hivatalosan bejegyzett az Európai Unióban és célja a megkülönböztetés-mentesség: a helyi szerepl?k a határon belül és a határ két oldalán ugyanazon lehet?ségekkel bírjanak.

A csoportosulás célja, hogy az Európai Unió társfinanszírozásában, területi együttm?ködésben megvalósuló programok végrehajtása révén, a Csoportosulás jogi személyiségének el?nyeit kiaknázva, a meghatározott települések közigazgatási határain belül lehet?vé tegye és el?mozdítsa a gazdasági és társadalmi kohézió el?segítését, meger?sítését.

(Forrás: bumm.sk)


2012. 06. 21.
Komáromba látogatott a finn nagykövet

Jari Vilén szerda délután tett látogatást a városban. A Finn Köztársaság magyarországi nagykövetét dr. Molnár Attila polgármester, dr. Vida Sándor Finnország tiszteletbeli konzulja, és Yrjö Eskola a Nokia Komárom Kft. ügyvezet? igazgatója fogadta a városházán.

A találkozó Komárom bemutatásával, így nevezetességeinek, történelmének, hagyományainak, infrastruktúrájának, gazdasági környezetének, valamint a középtávú fejlesztési irányainak ismertetésével kezd?dött. A nagykövet ezt követ?en rövid látogatást tett a Monostori Er?dben, és a gyógyfürd?ben, továbbá találkozott a Finn-Magyar Baráti Társaság vezet?ivel, képvisel?ivel is.

Dr. Molnár Attila elmondta: Finnország és hazánk kapcsolata példaérték?, Komárom és Finnország kapcsolata pedig különösen gyümölcsöz?, hiszen a Nokia helyi szerepvállalása óta gazdasági, és személyes kapcsolatok is összef?znek minket az északi országgal.


2012. 06. 21.
KomáROMA Tehetségkutató

A június 30-án szombaton, reggel 9 órakor kezd?d? tehetségkutató célja a fiatal roma tehetségek segítése.

A tehetségkutatóra fiatal roma fellép?k jelentkezését várjuk egyéni és csoportos, zenei és/vagy táncos produkcióval. Az el?jelentkezés után a komáromi Cathedra Oktatási Központban (Komárom, Laboráns u. 5.) megrendezend? nyilvános versenyen 3 f?s szakmai zs?ri dönt a díjazottakról. Jelentkezni a brigetioegyesulet@gmail.com címen lehet.

A díjazottak felléphetnek a 2012. július 1-én megrendezésre kerül? I. Borsodi Családi Hétvégén, Komáromban. E mellett a jöv?ben további fellépési lehet?séget biztosítunk számukra komáromi, Komárom környéki és felvidéki fesztiválokon és más kulturális eseményeken, hogy minél nagyobb körben ismerjék meg tehetségüket.

A jelentkezés feltételei:

• Roma származású magyar és határon túli fiatalok jelentkezését várjuk.
• Alsó korhatár 7 év, fels? korhatár 30 év.
• Magyarországi és határ menti országok állampolgárai nevezhetnek.
• Jelentkezési lapot határid?n belül pontosan kitöltve kell elküldeni.
• Ingyenes jelentkezés!
• Zenei produkciónál él?zenei vagy félplayback kíséret fogadható el (playback nem megengedett).
• Saját szerzemény vagy feldolgozás el?adása el?nyt jelent.
• A szervez?k hangosítást biztosítanak, de hangszert nem.

Nevezési kategóriák:

I. kategória (zenei): AUTENTIKUS, HAGYOMÁNY?RZ? ZENE
cigány népzene, magyar népzene, magyar cigány éttermi zene,
manele, mahala, balkáni cigányzene, világzene.

II. kategória (zenei): KLASSZIKUS ZENE

III. kategória (zenei): ROCK, POP, KÖNNY?ZENE
hip-hop; R&B, funky, soul, rap, pop, musical, operett, tánczene, filmzene, opera, bárzene, jazz, fúziós

IV. kategória (táncos): AUTENTIKUS, HAGYOMÁNY?RZ? TÁNC

V. kategória (táncos): VEGYES TÁNC
Balett, jazzbalett, versenytánc, kortárs táncel?adások, tánckoreográfiák, hip-hop, break, stb.

A jelentkezés és rendezvény menete:

Jelentkezni 2012. június 18-tól folyamatosan,

• E-mailen a brigetioegyesulet@gmail.com címen és a hivatalos weboldalon (www.komaroma.hu) a jelentkezési lap pontos kitöltésével legkés?bb 2012. június 29. péntek 23.59-ig,
• vagy a tehetségkutató napján: Június 30-án, szombaton reggel 8 órától a helyszínen lehet.
• A nyilvános tehetségkutatás pontos kezdési id?pontja a jelentkez?k létszámától függ.
• A 3 tagú zs?ri egyesével értékeli a produkciókat
• A produkció ideje maximum 5 perc (technikai ráállás/hangolás maximum 3 perc)
• A zs?ritagoknak 1-1 perce van a produkció véleményezésére, de pontot nem adnak.
• A zs?ritagok az összes produkciót követ?en kiértékelik a fellép?ket, majd a legtehetségesebbeket díjazzák.
• A díjazott tehetségek névsora a www.komaroma.hu weboldalon is olvasható lesz.
• A rendezvény nyilvános, a produkciók ideje alatt a közönség is a teremben tartózkodhat.

Mindenkit nagy szeretettel vár a szervez? Brigetio Egyesület!


2012. 06. 20.
Bajnok lett a KVSE feln?tt csapata!

Az ifjúsági csapat régi riválisa otthonában zárta a szezont. Fiatalok magabiztos gy?zelme egy percig sem forgott veszélyben, megérdemelt sikert arattak.

Gy?zelem esetén izgulhattak a Tardos-Zoltek eredményért, amelyen nem mindennapi körülmények között a hazai fiatalok két gólos hátrányból egyenlítettek a fejüket elveszt? nyergesiek ellen, akik közül 3 játékost is kiállított a játékvezet?. Ennek az eredménynek köszönhet?en az ifjúsági csapat ismét dobogón zárta a szezont úgy, hogy 3 alapembert is sikerült a feln?tt keretbe beépíteni!

A feln?tt csapat abban a tudatban lépett pályára, hogy pontszerzés esetén a kilencvenes évek közepe után újra Komárom ül fel a megyei bajnokság trónjára. Esélyeshez méltón, magabiztos gy?zelemmel zárta a szezont az együttes, és méltán ünnepelhette a bajnoki címet is! Fiaink végül 5 pontos el?nnyel zártak, messze a legkevesebb gólt kapva.

A bajnoki címmel adott a csapat NB III-as szereplésre, amellyel lehet?ség nyílik 4 utánpótlás csapat NB II-ben történ? versenyeztetésére. Ezekben a bajnokságokban szerepl? fiatalok folyamatos utánpótlást nyújthatnak majd a feln?tt csapat keretének, biztosítva, hogy minél több helyi fiatal játszhasson a város NB III-as futball csapatában.

A megyei I. osztályú bajnokság utolsó, 30. fordulójának eredménye:

Környe Se - Komárom VSE


feln?tt: 1:5
gólszerz?k: Marikovec G., Mezei A., Bán R., Machata T., Csécsei R.

ifi: 1:4
gólszerz?k: Kovács J., Torday M., Mesterházi M., Tóth M.

A 2011/12-es szezonban a feln?tt csapatban pályára lépett játékosok:

Agg Norbert, Bakura Zoltán, Bán Roland, Csécsei Richárd, Dávid Richárd István, Dián Zsolt, Gécs Pál
Horváth Dániel Márk, Járfás István, Köllner Tamás, Lengyel Ferenc, Machata Tomás, Marikovec Gábor, Mezei Antal, Nagy Tibor, Pekler Barna, Pintér László, Pirik Géza, Pirik József, Sebestyén Balázs, Szakolczay Balázs, Torday Dávid Géza, T?csér Gyula, Vass Renátó, Vigh László, Zentai Róbert


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768