Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 6
2273642 látogatás

Komárom - hírek

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - Petőfi Iskola


2012. 04. 16.
Kiválóan szerepeltek a zeneiskolások

A 2012. február 25-én, Tatabányán megrendezésre került Komárom-Esztergom Megyei Zeneiskolák XLVII. Kamarazenei Fesztiválján arany fokozatot kapott: Czidlina Vivienn, Németh Nikolett, Gy?rfi Dániel és Horváth Márk gitár kvartett. Felkészít? tanáruk Hajnóczky Béla volt.

Bronz fokozatot kapott Medveczky-Horváth Györgyi kamaracsoportja: Zemplényi Zsófia, Koppán Kata (heged?), Bese Imre (gordonka), és Kecskeméti Dávid (zongora).

A márciusban Szombathelyen megrendezett X. Sistrum Regionális Zenei Versenyen Hozák Adrienn és Prágay Marianna tanítványai, Méri Péter szolfézsból arany, zongorán ezüst fokozatot ért el. Peth? Marcell gordonkajátékáért ugyanitt ezüst fokozatot érdemelt ki. Felkészít? tanára Karsai-Tirnbach Sára volt.

A március 29-i nyergesújfalui IX. Vértes-Dunazug Régió Zeneiskoláinak Furulyás Találkozóján, szóló kategóriában Horváthné Sajti Erzsébet által felkészített Oláh Krisztina ezüst fokozatot érdemelt ki.

A 2012. március 30-ai tatai Menner Bernát Szólóhangszeres Versenyen fúvós kategóriában Miletics Anton Dániel szép trombitajátékával 1. helyezést ért el. Felkészít? tanára: Szilli Ákos volt.

Az ajkai Vörös János Trombitaversenyen április 4-én Szilli Ákos tanítványa, Miletics Anton Dániel nívódíjat kapott kimagasló trombitajátékáért.


2012. 04. 13.
Az egészségr?l, és a balesetvédelemr?l

A városi prevenciós program keretében két gyermekkoncertre is sor került e hónapban.

Az els?söknek szóló „A tisztaság-fél egészség!" cím?, a személyi higiéné, így a kézmosás, a testápolás, és a fogmosás fontosságával foglalkozó el?adás április 17-én, kedden, 13.00 órakor kezd?dik a Jókai moziban.

A harmadik osztályosok részére összeállított, a háztartási és a közlekedési balesetek megel?zésének témakörére épített „Vigyázz magadra” cím? programra pedig április 24-én kedden, 13.00 órakor kerül szintén a moziban.

A koncerteken a Fülke Zenei Egyesület lép fel.

Az el?adásokat Komárom Város Önkormányzata támogatja.

Kapcsolódó letölthető dokumentum


2012. 04. 13.
Nyílt napok a Waldorfban

A Waldorf Óvoda nyitott kapukkal várja az érdekl?d?ket április 10-t?l április 18-ig minden délel?tt 9.30-tól 11.30-ig.


A beiratkozás id?pontja: április 19-én és 20-án lesz, de az intézmény a két dátumon túl is várja a beiratkozni vágyókat.

Cím: Óperenciás Waldorf Óvoda, Komárom, Molaj ltp. M?szerész utca 2.
Tel: 30-212-48-68
Web:
www.operenciasovoda.blog.hu


2012. 04. 13.
Gyermekruha-börze

Április 22-én vasárnap, reggel 8.00 és 12.00 óra között gyermekholmi börzét rendez a Waldorf Óvoda. A szervez?k várnak minden kedves érdekl?d?t. A vásáron a tavaszi ruhák mellett, minden szezonális piciknek, kicsiknek és nagyobbaknak való gyerekholmi is megtalálható lesz.

A börzén lehet?ség lesz a jó min?ség? feleslegessé vált holmik leadására is. Az adományokat a Családsegít? Szolgálat számára gy?jtik.

Helyszín: Komárom Városi Sportcsarnok Czuczor Gergely utca 62.

Telefon: 30-212-48-68
Asztaljegy: 600Ft


2012. 04. 12.
A felvidéki kitelepítettek emléknapja

Dr. Molnár Attila polgármester, országgy?lési képvisel? javaslatára a Magyar Országgy?lés a közeljöv?ben napirendre veszi a felvidéki kitelepítettek ügyét. A hivatalosan „kölcsönös lakosságcserének” deklarált államközi intézkedések során 1946 és 1948 között 73 ezer magyar állampolgárságú szlovák hagyta el hazánkat, és telepedet le Csehszlovákia szlovákok lakta területeire. A szlovák hatóságok ugyanakkor közel 100 ezer magyar származású, f?leg volt ház- és földtulajdonost telepítettek át kényszerrel hazánkba.

A magyarországi szlovákokat a magyar állam nem kitelepítette, hanem azok mentek csak, akik önként át szándékoztak költözni Szlovákiába, míg Szlovákiában er?szakos kitelepítés folyt. Történelmünk e korszakáról a kádári évek alatt beszélni sem volt szabad. A Csehszlovák állam által megbélyegzett kitelepítettek sorsát egyszer?en agyonhallgatta a kommunista diktatúra. Épp ezért bír rendkívüli fontossággal, hogy most húsz évvel a rendszerváltás után a szül?földjükr?l el?zött kitelepítettek végre megkapják az ?ket megillet? figyelmet.

Komárom Város Képvisel?-testülete április 12-én délel?tt 10.00 órakor emlékülést tartott a Monostori Er?dben. Azért ezen a napon, mert 1946-ban ez volt az az dátum, amikor több ezer magyar honfitársunkkal az els? transzportok elindultak Csehszlovákiából a teljes ismeretlenség, és kilátástalanság felé.

A testületi ülésen a város elöljárói mellett, a Kecskés László Társaság tagjai, Potápi Árpád, a nemzeti összetartozás bizottságának elnöke, országgy?lési képvisel?, Prohászka Marcell nyugalmazott pedagógus, a kitelepítések komáromi tanúja, Stubendek László, a CSEMADOK észak-komáromi szervezetének elnöke, valamint a helyi intézmények igazgatói, a városi diáktanács tagjai, és az iskolák küldöttségei vettek részt.

Az Evangélikus Egyház Kórusának el?adását követ?en dr. Molnár Attila polgármester szólt a megjelentekhez, történelmi áttekintést adva a kitelepítések id?szakáról. Potápi Árpád és Prohászka Marcell ünnepi beszéde és a himnusz közös eléneklése után a program a kitelepítettek emlékm?vének megkoszorúzásával ért véget.

A városvezetés szándéka szerint a jöv? évt?l kezd?d?en minden esztend?ben megrendezik majd a Kitelepítettek Emléknapját, amellyel Komárom az „er?dök városa” állandó jelz? mellett, mint „a felvidéki kitelepítettek emlékvárosa” is bevonulhat majd történelemkönyveink lapjaira.

A Beneš-dekrétumok

A Beneš-dekrétumok tágabb értelemben a második világháború utáni csehszlovák államiságot megalapozó, 143 elnöki rendelet. Gyakrabban csak azt a 13 jogszabályt nevezik így, amelyek a csehszlovák nemzetállam megteremtése érdekében az ország területén él? németek és magyarok kollektív b?nösségét rögzítették. Az e dekrétumok alapján a német és magyar kisebbséggel szemben alkalmazott bánásmód összeegyeztethetetlen volt az emberi jogokkal, ellentétes volt a nemzetközi jog általános elveivel, a diszkrimináció és a kényszermunka tilalmával továbbá a tulajdon sérthetetlenségének elvével.

A dekrétumokat az egykori Csehszlovákia mindkét utódállama, Csehország és Szlovákia is jogrendje mind a mai napig részének tekinti. A dekrétumok összeegyeztethetetlenek az Európai Unió Alapjogi Chartájával, a szlovák parlament 2007-ben mégis meger?sítette azok sérthetetlenségét.

Beneš dekrétumai

Az 1945. április 5-én kiadott kassai kormányprogram megvalósulását a következ? id?szakban kiadott elnöki rendeletek és a Szlovák Nemzeti Tanács által kibocsátott törvények biztosították (ez utóbbiak nem egyszer megel?zték a prágai intézkedést). Edvard Beneš rendelkezései els?sorban a németeket sújtották, azonban a magyarokról sem feledkezett meg. 1945. május 14. és október 27. között 143 dekrétum született, melyek közül 13 közvetlenül, körülbelül 20 közvetve érintette a két kollektívan b?nösnek tekintett etnikumot.

Ezek közül valószín?leg Beneš 1945. augusztus 2-án kiadott 33. elnöki dekrétuma járt a szlovákiai magyarság számára a legsúlyosabb következményekkel. A rendelet – híven a kassai programban megfogalmazottakhoz – automatikusan megfosztotta ?ket állampolgárságuktól, ami a nyugdíj és más állami járadékok megvonását, az állami alkalmazásból való elbocsátást is maga után vonta. A magyar nemzetiség? magánalkalmazottak elbocsátását egy júniusban kiadott rendelet írta el?. Betiltották a magyar nyelv használatát a közéletben, kizárták a magyar hallgatókat az egyetemekr?l, feloszlatták a magyar kulturális egyesületeket, befagyasztották a magyarok bankbetétjeit. Lehet?vé tették és szabályozták a németek és magyarok földjeinek elkobzását, melyekre cseheket és szlovákokat telepítettek.

A magyar kisebbséget sújtó intézkedések

Kényszermunka, deportálások

A szudétanémetek teljes kitelepítését követ?en, 1946 tavaszán megkezd?dött a „munkaer?-toborzás”. A Szlovák Telepítési Hivatal által kidolgozott elképzelések szerint, Szlovákia magyar járásaiból minden magyar nemzetiség? személy „átcsoportosítására” sor kerülhetett. A tömeges deportálások 1946 novemberét?l 1947 februárjáig tartottak. Ebben az id?szakban 44 ezer személyt (férfiakat, n?ket, gyerekeket és öregeket) szállítottak f?tetlen marhavagonokban Csehországba.

Az akció végrehajtását a hadsereg segítette. A sokszor napokig tartó utazás után a csehországi vasútállomásokon valóságos emberpiacot tartottak, ahol a cseh gazdák kiválaszthatták az igényelt munkaer?t. A deportáltak vagyonát az állam ún. bizalmiak számára utalta ki, akik kezdetben a vagyon kezel?i lettek volna, id?vel pedig tulajdonosai is. A bizalmiak zöme volt partizánokból és az északi járásokból „kolonistának” jelentkez?kb?l állt.

Lakosságcsere – a kitelepítések

A magyarok kényszermunkára való elhurcolása része volt a Magyarországra irányuló nyomásgyakorlásnak, amelynek célja a lakosságcsere-egyezmény végrehajtatása volt. A lakosságcsere terve azután vet?dött fel a csehszlovák vezetésben, miután a potsdami konferencián illetve a párizsi békekötést megel?z? tárgyalásokon elutasították a magyarok egyoldalú kitelepítését – ellentétben a hárommilliós német kisebbséggel.

A Szovjetunió támogatásával végül sikerült rábírni a magyar kormányt, hogy 1946. február 27-én aláírja az err?l szóló egyezményt. A Gyöngyösi János magyar külügyminiszter és Vladimír Clementis csehszlovák külügyi államtitkár által aláírt egyezmény értelmében, a csehszlovák hatóságok annyi szlovákiai magyart voltak jogosultak Magyarországra áttelepíteni, amennyi magyarországi szlovák önként jelentkezett a Szlovákiába való áttelepülésre. Az egyezmény megkötése után a szlovák hatóságok nagyarányú toborzási akcióba kezdtek a Magyarországon él? szlovákok körében. Érveiket els?sorban arra alapozták, hogy a többnyire szerény vagyonú szlovákok számára jól m?köd? gazdaságokat és könnyebb életet ígértek.

A Magyarország számára rendkívül hátrányos egyezmény szerint a magyar fél vállalta, hogy a meghatározott kvótán felül átveszi a háborús b?nösöket is. Ezzel visszaélve a csehszlovák bíróságok tömegesen vonták felel?sségre a háború alatt állítólag elkövetett b?neikért a felvidéki magyarokat, s végül több mint 70 ezer személyt írtak össze, akinek háborús b?nösként kellett volna elhagynia szül?földjét. Csehszlovákia végül a deportálások elindításával bírta rá a magyar kormányt a lakosságcsere lebonyolítására, amely 1947 áprilisában kezd?dött a dél-alföldi szlovákok és a mátyusföldi magyarok kicserélésével.

A vasúti szerelvények naponta szállították összes ingóságukkal együtt a kijelölt családokat hazánkba. Óriási különbség mutatkozott a hátrahagyott vagyonban. Mivel a szlovák hatóságok általában a módosabb gazdákat jelölték ki az áttelepülésre, a szlovákok által Magyarországon hagyott 15 ezer kataszteri holddal s 4400 lakóházzal szemben a Magyarországra áttelepített magyarok 160 ezer holdat és 15 700 lakóházat hagytak maguk mögött. Az utolsó áttelepül?k 1949 nyarán lépték át a csehszlovák–magyar határt.


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768