Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 8
2299232 látogatás

Komárom - hírek

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - Petőfi Iskola


2012. 01. 24.
A Pet?fi tárlattal ünnepelt

A magyar kultúra napja tiszteletére január 19-én nyílt tárlat a Pet?fi Sándor Általános Iskola aulájában. Szabó Tamásné igazgató elmondta: a kiállításon komáromi szemmel igyekeztek fejet hajtani Kölcsey Ferenc, a Himnusz költ?je el?tt, megemlékezve nemzeti ódánk megszületésér?l is.

Az érdekl?d?k „Híres Komárom” régi-új arcát is láthatják a kiállításon.
Az iskola pedagógusai képek és dokumentumok segítségével szeretnék tanulóik és a látogatók figyelmét felhívni Komárom neves embereire, eseményeire, jellegzetes épületeire.

Az intézmény hagyományteremt? céllal január 26-án közös kulturális foglalkozást rendez a Tóparti Óvoda nagycsoportosai és a 2.a osztályos gyermekekkel közösen.


2012. 01. 24.
A felemelkedés lehet?sége

A tavalyi esztend? végén a kormány döntött a köznevelés átalakításának kérdésében. Az új törvény legfontosabb kitételeit Berczellyné Nagy Mariannal a komáromi önkormányzat intézményfelügyeleti osztályvezet?jével elemeztük ki.

- Sokan fogalmaztak meg kritikát az új közoktatási törvénnyel kapcsolatban. Maga a miniszterelnök is többször kért módosítást. Végül mégis sikerült kompromisszumra jutni.

- Azt gondolom, hogy ez a törvény új alapokra helyezi az oktatást nevelést, és jóval inkább a generációk nevelésére helyezi a hangsúlyt, mint az eddigi jogszabályi környezet. Végre olyan alapértékeket fogalmaz meg az új köznevelési törvény, amelyek minden állampolgár számára példaként állíthatók. Pedagógusként állítom, hogy a gazdaság teljesítményénél sokkal fontosabb az oktatásügy „teljesítménye”.

A tanárok, oktatók feladata, hogy olyan kim?velt emberf?ket adjanak a jöv?nek, akik kés?bb stabil pontjai lehetnek majd a társadalomnak, így persze a gazdaságnak is. Ezért vallom, hogy az oktatás színvonala nagyban kihat a következ? generációk mérhet?, közgazdaságilag is kifejezhet? teljesítményére. Az utóbbi évek romboló jelleg?, széls?ségesen liberális, szabadelv? oktatáspolitikája után azt gondolom, végre sikerült olyan törvény alkotni, amely új alapokra helyezi az oktatásügyet.

- Kezdjük az óvodánál. Itt vannak-e, és ha vannak, milyen természet?ek a változások?

- Az új köznevelési törvény alapján három éves kortól lesz kötelez? az óvodába lépés. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezd? napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell, hogy részt vegyen.

A jegyz?, egyházi és magánintézményben a fenntartó a szül? kérelmére és az óvodavezet?, valamint a véd?n? egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem el?tt tartva, felmentést adhat a kötelez? óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete ezt indokolja. Az a gyermek, akinél azt a szakért?i és rehabilitációs bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában maradhat, és ezt követ?en válik majd tankötelessé.

-És mi a helyzet az alsó fokú oktatás területén?

-A törvény rögzíti, az iskoláknak sokoldalúan és tárgyilagosan kell közvetíteniük az ismereteket, a vallási, világnézeti információkat, tiszteletben tartva a gyermek, a tanuló, a szül? és a pedagógus vallási, világnézeti meggy?z?dését. Lehet?vé kell tenni továbbá, hogy a gyermek egyház által szervezett hit- és vallásoktatásban vehessen részt. Azt gondolom, a mai lelkiélett?l mentes világban az erkölcsi útmutatás a legfontosabb a diákok életében. Tartást ad.

További fontos változás, hogy a jöv?ben valamennyi iskola állami fenntartású lesz, a települési önkormányzatok azonban egyedi megállapodás alapján visszavehetik azokat. Így a rendszer átláthatóbbá válik, a fenntartási költségek pedig nagyságrendekkel kisebbek lesznek, mint a jelenlegi körülmények között. A tankötelezettség korhatárát ezzel együtt 18 évr?l 16-ra szállították le.

-Ez is egy sokat támadott pont volt…

-Igaz, viszont megkérdezném azokat, akik támadták, vagy épp támadják az új tankötelezettségi korhatár bevezetését, hogy tanítottak-e már olyan 28 f?s hatodikos osztályban, ahol több 16-17 éves túlkoros ül. Ezek a gyermekek magatartásproblémáik mellett általában számos tanulási problémával is küzdenek. Nincsenek jó hatással társaikra, a pedagógus munkáját pedig ellehetetlenítik. Azt hiszem egy ország döbbent le a pár hónappal ezel?tt a médiában bemutatott „tanárver?s” videók láttán. Nos, ezek az esetek is azt bizonyítják, a kiugrón túlkoros gyermekeknek, fiataloknak inkább a munka világában, semmint az iskolapadban a helyük.

Persze mindezzel nem azt akarom mondani, hogy, aki túlkoros, az eredend?en rossz magaviselet?, csak a napi gyakorlatban, a pedagógusokat ért tapasztalatok fényében gyakran ez a tény. Hogy a gyermek ne csatangolhasson az iskolán kívül, a jogszabály pontosan meghatározza az egész napos iskola feltételeit is. Ez természetesesen egy választható oktatási forma. Ezen iskolaszervezési metódus esetén nincs mód arra, hogy a tanulókat felmentsék foglalkozások alól. Itt jegyzem meg, hogy általános iskolában a nevelés-oktatást a délel?tti és délutáni tanítási id?szakban oly módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább 16.00 óráig tartsanak, továbbá 17.00 óráig - vagy addig, amíg a tanulók jogszer?en tartózkodnak az intézményben - gondoskodni kell a tanulók felügyeletér?l.

- A bírálók gyakran azzal támadták a törvényt, hogy az túlzottan is lesz?kíti a gyermek mozgásterét, nem veszi figyelembe az egyedi eseteket.

- Erre csupán egyetlen törvényi kitétellel válaszolnék, miszerint az iskola igazgatója a szül? kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola els? évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az el?írt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Ebben az esetben a megismétlend? évfolyamról nem kap bizonyítványt a tanuló. A szül? kérésére az iskola magasabb évfolyama is megismételhet? legfeljebb egy alkalommal.

Azt gondolom ez törvényi kitétel messzemen?en tekintettel van az egyéni érdekekre. További fontos, jogokat véd? szabály, hogy a gyermekeknek, a pedagógusoknak és a szül?knek joga lesz az oktatási jogok biztosához fordulni.

- A testnevelés órák számának meghatározásával kapcsolatban végül is mit mond a törvény. Emlékszem, korábban err?l is ment a találgatás.

-Már a törvénytervezet els? változata is leszögezte, hogy a nappali rendszer? iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti oktatás is folyik, a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében kell megszervezni. Ebb?l legfeljebb heti két óra meghatározott feltételek mellett kiváltható. Azt gondolom, hogy ma, amikor a diákok szabadidejük nagy részében a számítógép el?tt ülnek, esetleg televíziót néznek, fontos, hogy legalább az iskola próbálja ?ket rávenni a mozgásra. Ez persze nem csupán személyes érdekük, de nemzeti érdek is.

Az a nemzet, amelyik egészségesebben él, valószín?leg egészségesebbé is válik, mind szellemileg, mind pedig testileg. Arról nem is beszélve, hogy érdemes megvizsgálni mennyit költ ma az egészségügy a szív és érrendszeri betegségekkel él?kre, vagy épp az elhízás miatti szervi bajokkal küzd?kre. A testnevelés, és a rendszeres testmozgás segít abban is, hogy ezen bajokat megel?zzük, így egészségügyi kiadásainkat is jelent?sen csökkentsük.

- A pedagógusok társadalmi és anyagi megbecsülésén, hogyan kíván pozitív irányban változtatni a törvény?

- Az elfogadott szöveg tartalmazza a pedagógus életpálya-modell bevezetését, amely 2013-ban léphet életbe. A pedagógusok gyakornok, pedagógus I., pedagógus II., mesterpedagógus, és kutatótanár fokozatokat érhetnek el. Az egyes fokozatokhoz meghatározott fizetési kategóriákat rendel a törvény. Ugyanakkor némileg szigorodnak az elvárások is. A pedagógusok a heti teljes munkaid? nyolcvan százalékát, azaz kötött munkaid?t az intézményvezet? által meghatározott feladatok ellátásával kötelesek tölteni, a munkaid? fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maguk jogosultak meghatározni.

A teljes munkaid? 55-65 %-ban tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhet? el. A kötött munkaid? fennmaradó részében a pedagógusok a nevelés-oktatást el?készít?, nevelés-oktatással összefügg? egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést látnak el. Megjegyzem ugyanakkor, hogy ez eddig sem volt másképp. Hazánk pedagógusai eddig is erejükön felül teljesítettek, és az elvárható maximumot nyújtották.

- A törvény számos programot is kínál, melyek ezek?

- Az általános és középfokú iskolákban lehet?ség nyílik köznevelési Híd programok megszervezésére, amelyek segítséget nyújtanak a tanulónak a középfokú nevelés-oktatásba, és a szakképzésbe való bekapcsolódáshoz, vagy épp a munkába álláshoz, valamint az önálló életkezdéshez. A tehetséggondozás kereteit a Nemzeti Tehetség Program adja, amelyet a Nemzeti Tehetség Alap támogat. A program célokat jelölhet ki a köznevelési intézményeknek, és tartalmazza a feladatok finanszírozásának módját is.

A Határtalanul tanulmányi kirándulási programokat a jöv?ben nem a 9-10. évfolyamon, hanem a 7 -12. évfolyamra járó diákoknak szervezik meg. A határon túli kirándulásokat a központi költségvetés támogatja. Ezzel a programmal jelent?sen növelhet? a nemzeti egység megteremtése, amely nemcsak célunk kell, hogy legyen, de kötelességünk is. Összességében az új törvény tehát a nevelésre helyezi a hangsúlyt, és olyan alapvet? emberi és nemzeti értékek is megjelennek benne, mint a magyarságtudat er?sítése, és a hazaszeretetre való nevelés.

- Az elmondottak alapján az elfogadott törvény tehát valóban a nemzet érdekeit szolgálja majd. Ugyanakkor egyel?re úgy t?nik, az unió válsága nemcsak elért minket, de fojtogat is. A válság Komáromban is érezhet?.

- Igen, sokáig úgy t?nt, hogy kivételes a város helyzete, de aztán legnagyobb adózóink által fizetett ipar?zési adó mértéke b?ven elmaradt a prognosztizált mértékt?l. Kényszerpályán vagyunk, napi fizetési problémákkal küzdünk. Így sajnos, ahogy az hazánk legtöbb településén már évek óta gyakorlat, az idei évben nem tudjuk biztosítani a közalkalmazottak részére adható cafeteriát.

A juttatást csupán hitelb?l tudnánk finanszírozni, ez viszont újabb adósságspirálba sodorná az önkormányzatot, ami vállalhatatlan. Ugyanakkor rendkívül fontosnak tartjuk a közalkalmazottak ilyetén megbecsülését, így polgármester úr határozottan azt kérte, hogy amit lehet?ség van rá, vezessük vissza a rendszerbe az egyébként kiegészít? juttatásként adható cafeteriát.


2012. 01. 23.
Házasság hete a Mag-házban

2012 A család éve. Ehhez kapcsolódóan Házasság Hete címmel kezd?dik rendezvénysorozat február közepén a koppánymonostori Mag-házban.

Február 12., 16.00
A jó esküv?szervez?, önálló esküv?szervezés, újdonságok
A ruhaválasztás, trendek, hagyományok, harmónia – ruha, smink, köröm, díszek

Február 13., 17.30
A v?fély feladatai, játékok; hagyományok az esküv?n
(beszélgetés)

Február 14., 17.30.
Házastársi és élettársi viszony különbsége, miért el?nyösebb a házasság
A házassági szerz?dés (beszélgetés)

Február 15., 17.30
Vallásgyakorlás és a házasság kapcsolata (beszélgetés)

Február 16., 17.30
Esküv? körüli válsághelyzet kezelése, férfi-n?i kapcsolat fontossága, a család megtartó ereje (beszélgetés)

Február 17., 17.30
Kárpát-haza – haza, ház, házasság
Dr. Papp Lajos szívsebész professzor el?adása
(utána könyvvásárlási és dedikálási lehet?ség, kötetlen beszélgetés)

Az el?adásra el?zetes regisztrációt kérünk. Belép?: 1.000,- Ft/f?.

Az el?adások helyszíne:
Mag-ház, Komárom-Koppánmonostor, Csendes utca 8.,

Családbarát rendezvény.
Programunk mellett gyermekfelügyeletet biztosít az egyesület.

Infó: 06-20/584-2860, eletter@novonet.hu

Érdekl?dését köszönjük!
www.eletteregyesulet.hu2012. 01. 23.
Paradigmaváltás gazdálkodásban

Önfenntartó házak, önellátó falvak, megújuló energiák, helyi gazdaságfejlesztés, helyi kistermel?k, élelmiszerláncok, piacok, paradigmaváltás az életben és a gazdálkodásban. A Tóth Kálmán Népf?iskola Hiszek Nándor kollégiumának felhívása öt egymásra épül? el?adásból áll, amelyre olyan tapasztalt, elkötelezett neves hazai el?adók érkeznek, akik saját szakma- és szakterületükön új módszereket dolgoztak ki, valósítottak meg, alkalmaznak s tárnak a nagyközönség elé.

Az el?adások lezárásaként az elhivatott érdekl?d?k m?helymunkán vehetnek részt.

A népf?iskolai el?adásokra, képzésekre jelentkez?knek az Élettér Egyesület tanulókönyvet állít ki.
Családbarát rendezvény.

Programunk mellett gyermekfelügyeletet biztosít az egyesület.

Részvételi díj alkalmanként 1000Ft/f?, az 5 el?adásra együttesen 4.000Ft.

A kollégium vezet?je:
Ötvösné Horváth Gyöngyi agrár közgazdász – 30/663-2066,
gyongyi.horvath@humagro.hu

Részletes programterv:

Január 31. 17.00 óra
Túristvándi önfenntartó település
– Lakatosné Sira Magdolna polgármester, országgy?lési képvisel?
Népf?iskolák – Dr. Balázsi Károly f?iskolai tanár

Február 7. 17.00 óra
Falumegújítási díj, Alsómocsolád – Dics? László polgármester
Szociális szövetkezetek, id?szer?ségük – Mészáros Zsuzsa közösségfejleszt?

Február 14. 17.00 óra
Önfenntartó gazdálkodás, a gazdaságfejlesztés egy lehetséges útja Komáromban – Ötvösné Horváth Gyöngyi agrár közgazdász
Helyi termel?k a közétkeztetésben – Szabadkai Andrea a Szövetség az Él? Tiszáért Egyesület elnöke

Február 21. 17.00 óra
Termel?i piacok, m?köd? kezdeményezés – Konrád Istvánné a Magyar Piac Szövetkezet elnöke
Helyi élelmiszerláncok. Piacok, egészséges táplálkozás külföldi mintái – Prof. Dr. Vörös Mihály Ph.D. Modern Üzleti Tudományok F?iskolája

Február 28. 17.00 óra
Paradigmaváltás az életben és a gazdálkodásban – Elric Freeman természetgyógyász
Oké. De hogyan? – Elric Freeman természetgyógyász

Helyszín: Komárom-Koppánmonostor, Csendes utca 8. Mag-ház,
Infó: 06-20/584-2860, eletter@novonet.hu

Jelentkezéséhez kérjük, töltse ki és küldje vissza részünkre a jelentkezési lapját.

Mag-ház
www.eletteregyesulet.hu

tel/fax: 0634/526-955 | mobil: 0620/584-2860
eletter@novonet.hu

Kapcsolódó letölthető dokumentum


2012. 01. 23.
Fókuszban a Civil Törvény

A civil szervezetek m?ködésér?l és támogatásáról szóló törvény, valamint végrehajtási rendelete érinti a szervezetek jogi helyzetét, könyvelését, támogatási viszonyait is. A jogszabály jelent?s változásokat hoz a civil szervezetek m?ködési, könyvelési, támogatási helyzetében, már 2012. januárjától. A törvény hatálya kiterjed az alapítványokra, egyesületekre, valamint a közhasznú szervezetekre, illetve az egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezetekre is. Az el?adók összefoglalják a változásokat, és hasznos tanácsokat adnak az új szabályokhoz való alkalmazkodásra.

Jelentkezzen az el?adásokra, amelyeken megismerheti a fontosabb változásokat!

F?bb témák:

• Gazdálkodás általános keretei, könyvvezetés és beszámolás szabályai
• Beszámoló közzétételi és letétbehelyezési kötelezettsége, mint a költségvetési támogatás el?feltétele
• Egységes, közhiteles civil adatbázis létrehozása
• A civil társaság szervezeti formájának bevezetése
• Közhasznúság egyfokozatúvá tétele objektív szempontrendszer mellett
• A gazdálkodó tevékenység és a vállalkozási tevékenység megkülönböztetése
• Adománygy?jtés, az adományok adókedvezménye
• Végelszámolás, cs?d- és felszámolási eljárások civil szervezetekre adaptálása.
• Nemzeti Együttm?ködési Alap
• Forrásteremtés és pályázati lehet?ségek a civil szektorban


Az el?adások lezárásaként az elhivatott érdekl?d?k m?helymunkán vehetnek részt.
A népf?iskolai el?adásokra, képzésekre jelentkez?knek az Élettér Egyesület tanulókönyvet állít ki.

Családbarát rendezvény.
Programunk mellett gyermekfelügyeletet biztosít az egyesület.

Részvételi díj alkalmanként 1000Ft/f?, az 5 el?adásra együttesen 4.000Ft.

A kollégium vezet?je: Monostori Éva közösségfejleszt? – 20/468-1798, emonostori@gmail.com

Részletes programterv:

Február 22. 17.00 óra
Az új civil törvény sarkalatos pontjai
- Dr. Nagy Ádám egyetemi tanár

Február 29. 17.00 óra
Gazdálkodási-, vállalkozási tevékenység, adománygy?jtés, adókedvezmény, közhasznúság, könyvvezetés a civil szervezeteknél - Ravasz Sándor adótanácsadó

Március 7. 17.00 óra
A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefügg? eljárási szabályok
– Dr. Farkas Roland ügyvéd

Március 21. 17.00 óra
Nemzeti Együttm?ködési Alap, hazai források és felhasználásuknak Szabályozása
– Smudla Kata Wekerle Sándor Alapkezel? területi koordinátora

Március 28. 17.00 óra
Forrásteremtés és pályázati lehet?ségek a civil szervezeteknek
– Dr. Bényei Andrásné ügyvezet? igazgató Nonprofit Szövetség
Helyszín: Komárom-Koppánmonostor, Csendes utca 8. Mag-ház,
Infó: 06-20/584-2860, eletter@novonet.hu

Érdekl?dését köszönjük!

Jelentkezéséhez kérjük, töltse ki és küldje vissza részünkre a jelentkezési lapját
(www.eletteregyesulet.hu).

Mag-ház
www.eletteregyesulet.hu

tel/fax: 0634/526-955 | mobil: 0620/584-2860
eletter@novonet.hu


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768