Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 6
2299233 látogatás

Komárom - hírek

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - A szőnyi római katolikus templom belső tere


2012. 10. 25.
Már lehet pályázni a Bursa Hungaricára

Komárom Város Önkormányzata az Emberi Er?források Minisztériumával együttm?ködve
ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Fels?oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
fels?oktatási hallgatók, valamint fels?oktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

Részletek a csatolásban!

Kapcsolódó letölthető dokumentum


2012. 10. 25.
Bejárás a MOL városrészben

Rövid id?n belül a harmadik bejárásra került sor Komáromban. A város vezet?i ezúttal a MOL városrészbe látogattak ki. A cél most is az volt, hogy jobban megismerjék az itt él?k mindennapi problémáit, és azokra közösen keressenek megoldást.

- Többször jeleztem én is a hivatal felé, illetve a lakók is szeretnék, ha a kamionparkoló megsz?nne. Szükség lenne néhány út felújítására, és elhangzottak gondok a kukoricacsíra-üzemmel kapcsolatban is. F?ként az, hogy id?nként szinte elviselhetetlenül büdös van. Sajnos azonban ez nem az önkormányzat hatásköre, hanem a gy?ri Környezetvédelmi Hivatal ellen?rzése alá tartozik.

Rendszeresen továbbítjuk a problémákat. Jelzések jöttek a közterületekkel kapcsolatban, itt gondolok a parkra, a játszótérre. Ez utóbbival kapcsolatban pozitív visszajelzéseket kaptunk. Felvet?dött a gáz bevezetésének kérdése, amely nem kis horderej?, de valóban fontos lehet
- mondta el a körzet képvisel?je, Takács József.

- Nagy igény van ezekre a lakókörzeti bejárásokra, mert most is sokan jöttek el. A lakókörzetekben szinte ugyanazok a problémák vet?dnek fel. A MOL városrész azonban egy speciális része Komáromnak, hiszen ez egy ipari jelleg? övezet. A kisebb problémákat a jöv?ben orvosolni fogjuk. A bejárás a jöv? héten a Laktanyában folytatódik, valamint városrészenkénti fogadóórákon is várjuk a komáromiakat - nyilatkozta dr. Molnár Attila polgármester.


2012. 10. 25.
Íme, hát megleltem hazámat...

1956. máig ható példája annak a h?sies er?feszítésnek melynek következtében a nemzet újra fel tudott emelkedni létének egyik mélypontjáról és ha csak néhány napra is, de ki tudta vívni szabadságát. 56 év után meséltek az 56-os események újra október 23-án Sz?nyben, az ünnepi m?sorban. A forradalomhoz vezet? történelmi tényeket ezúttal is a Bozsik iskola diákjai idézték a m?vel?dési ház színpadán.

Az összeállításban visszacsengett az az id?szak, amikor az ország az újjáépítést remélte az 1945. áprilisában véget ér? második világháború után. A romokban hever? ország akkor még nem sejtette, hogy felszabadítója lesz megnyomorítója is. Az emlékez? közösség a sz?nyi m?vel?dési házból átvonult a H?sök terére, itt folytatódott az ünnepség, Egyed László, Szabó László Dezs?: Október 23. cím? versét szavalta.

Az ünnepi beszédet a nemrégiben kitüntetett Szabóné dr. Mühlenkampf Erika, a Jókai Mór Gimnázium igazgatója mondta.

- A magyar társadalom egy szelete még mindig nincs tisztában 1956 jelent?ségével. Sokan nem tudják, vagy nem akarják megérteni, mit jelent a széls?ségekt?l mentes, egészséges hazaszeretet. Az, hogy büszkék vagyunk arra, hogy magyarok vagyunk, nem jelent nacionalizmust, sovinizmust, még magyarkodást sem. Err?l eszembe jutottak Márai Sándor szavai.

„Nem érti azt a sok ember, mi áradt itt meg, mint a tenger.
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott, aztán csend lett.
De most sokan kérdik: mi történt?
Ki tett itt a csontból, húsból törvényt?
S kérdik, egyre többen kérdik, egyre hebegve, mert végképp nem értik.
?k, akik örökségbe kapták.
Ilyen nagy dolog a szabadság?”

Igen, ilyen nagy dolog a szabadság. Ha nem abban élnének, akkor biztosan éreznék a hiányát azok is, akik nem fogják fel. 2012. októberében az ’56-os forradalom 56. évfordulóján ugyanazokat a kérdéseket kellett feltennem magamnak, mint Márai Sándornak. Ugyanazt kellett megtapasztalnom, mint Kepes András csodálatos regényének, a Tövispuszta két f?szerepl?jének? Amikor az egyikük így szólt a másikhoz: „Itt nincs középút öregem. Vagy mi öljük ?ket, vagy ?k minket.” S a Corvin közbe menet úgy kellett éreznem magam, mint egy 2012-es forradalmár? Valaki sztoikusnak nevezett, mert nevem jelentését: malomharc, szélmalomharc, kivetítem az életemre. A minap is egy értelmetlen harcot kellett megvívnom. Bár elgondolkodtató, hogy lehet-e egy harc bármikor értelmetlen? Határozott válaszom az, hogy nem! Mindenb?l levonható a tanulság. A harc csak akkor hiábavaló, ha nem okulunk bel?le. Ezért kell tanulnunk ’56-ból!

"Hiszek a békében, hiszek a harmóniában, melyre vágy a lélek, a szépségben, melyért kiáltoz az anyag, a szeretetben melyért epednek a népek. Hiszek a nehézben, hogy nem lehetetlen, ha nem hinnék benne, magam tenném lehetetlenné, oly b?n, melyre nincs feloldozás, csak a hit teheti lehetségessé." Babits Mihály ezen szavait idézve zárta ünnepi, emlékez? gondolatait az iskolaigazgató, majd a koszorúzás következett. A megemlékezésen a Duna Népdalkör m?ködött közre.

Felavatták Csémi Máté '56-os mártír emléktábláját

A városi megemlékezés helyszíne, a Lengyár, az 1956-os forradalom bölcs?je volt Komáromban. Itt szervez?dtek az események, és a legtöbben innen kerültek a rend?rség fogdáiba vagy kaptak évekig letöltend? szabadságvesztést, pénzbüntetést. A megemlékezésen részt vettek Csémi Máté hozzátartozói, az ’56-osok, vitéz Keszi Jen?né, dr. Pákh Tibor, Komárom díszpolgára, a Szent László Raj, a Duna Népdalkör, dr. Molnár Attila polgármester valamint a városvezetés több tagja, továbbá az intézmények és a pártok képvisel?i. A Lengyárnál Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott mondott beszédet.

- 1956. október 23-a beleégett történelmünkbe. Beleégett Európa történelmébe és beleégett a világtörténelembe. Beleégett kitörölhetetlenül és mindnyájunknak egyet jelent: a magyar szabadság napját. De hogy is van ez? A magyaroknak minden évszázadban meg kell harcolniuk a saját szabadságukért, újra meg kell szülessen minden magyar lélekben a szabadság. A szabadság pedig olyan, hogy ha egyszer megszületett, élni akar. Ha a lélek érzi, hogy elnyomják, ha a szív érzi, hogy bilincsben van, akkor feltámad. 1956-ban a fiatalok a M?egyetemen valami csodát tettek. Ez a csoda a mai napig tart, pedig sokan akarták eltiporni. Börtönbe vetették, megkínozták, kivégezték azokat, akik szívükben hordozták a szabadságot. A szívet, az elmét és a lelket nem lehet elnémítani. A testet meg lehet nyomorítani, de a lélek szabad. 11 nap talán a szabadság 1956-ban, mégis Európának, a világnak adtunk mintát arról, hogyan kell összefogni, hogyan kell egynek lenni, és egy akarattal egyként felállni a szabadság mellett.

Vannak történészek, akik úgy vélik 1956-nak köze volt ahhoz, hogy megsz?nt a Szovjetunió. Csak sokára. Addig nyomor volt, eltiprás és némaságra ítéltetés. Addig szenvedtek, mert a hóhér együtt élt az áldozattal. Mert a hóhérok még ma is köztünk élnek. De élnek azok is, akik az emlékeiket átadják. Életem egyik legszebb emléke, hogy Wittner Máriával egy parlamenti sorban ülhetek. Marika él? tanúságtétele ’56-nak és annak, ami utána következett. Azt szokta mondani, hogy ? életre ítéltetett. Életre ítéltetett a halálos ítélet kimondása után. Küldetése van. Tovább kell adnia azt, amit nekik 1956 jelentett. Amit '56 nekünk kell, hogy jelentsen, ma 2012-ben – zárta gondolatait a kormánymegbízott.

Boldoghy Olivér észak-komáromi színész szavalata, valamint a tisztelet virágainak elhelyezése után az emlékez?k a rend?rség egykori bejáratához indultak, ahol 1956-ban Csémi Mátét lel?tték. Tiszteletére emléktáblát avattak. A leleplezésnél a Duna Népdalkör m?ködött közre.

Unokahúga, Lencséné Csémi Erika köszönetet mondott mindazoknak, akik támogatták, hogy ez az emléktábla elkészülhessen. Ezt sajnos Csémi Máté felesége és fia már nem élhette meg.

- Nagyon hálásak vagyunk dr. Pákh Tibornak, aki támogatta és segítette, hogy ez az emléktábla elkészüljön, Dr. Molnár Attila polgármester úrnak, Hamrák Zsófia tanácsnokasszonynak és a komáromi polgári körnek. Köszönjük, hogy 56 év után támogatták, hogy ez a dics?séges tábla elkészüljön.

Dupcsik Györgyné sógora, vagyis n?vérének férje volt Csémi Máté. 1956-ban még csak 6 éves volt, de az akkori események élénken élnek benne. N?vére és két gyermeke velük laktak. Reggel 7 óra körül érkezett a hír Csémi Máté haláláról.

- Amikor a n?véremmel közölték a hírt, olyan sokkot kapott, hogy elájult. A családban a sógorom halála ezt követ?en mindennapos témává vált. A n?vérem nem kapott munkát, a gyerekeket nem tudta mib?l eltartani. Arra emlékeszem, hogy a Vöröskeresztt?l kaptak néha támogatást, illetve a szüleinkt?l. Ellenforradalmárnak kiáltották ki, így még a gyermekeit sem taníttathatta - emlékezett vissza Dupcsik Györgyné.

Csémi Mátét a Történelmi Igazságtételi Bizottság és a köztársasági elnök posztumusz kitüntette a rendszerváltás után. Özvegye dr. Pákh Tibor segítségével kérvényt nyújtott be kárpótlásért. Meg is ítéltek neki egy életjáradékot, de mire folyósították volna az összeget, sajnos elhunyt.

A megemlékezés harmadik állomása Ács Lajos '56-os forradalmár szül?háza volt. ?t 21 évesen végezték ki 1959-ben. A megemlékezés koszorúzással és a Vox Femina valamint az észak-komáromi Concordia Vegyeskar által a Jézus Szíve Római Katolikus Templomban a szent mise után tartott el?adással ért véget.


2012. 10. 24.
Sidi Péter megint nyert az Iráni GP-n

A légpuska és a 3x40 lövéses összetett szám után a kisöb? szabadpuska fekv? versenyét is megnyerte Sidi Péter a sportlöv? Iráni GP-n.

Az összetettben világ- és Európa-bajnok, olimpiai hatodik magyar sportoló tájékoztatása szerint mögötte két hazai puskás végzett a második és harmadik helyen.


2012. 10. 24.
II. Báboda napok Komáromban

Október 26-án és 27-én rendezik meg városunkban a II. Báboda napokat a Jókai moziban.

Részletes program:


Október 26. péntek

10.00 Ládafia Bábszínház, Vásásári Bábcirkusz, Játék gravitációval, súrlódással, légellenállással. Egyensúlyozás, kötéltánc, állatszelídítés, t?zfújás, kígyób?völés bábokkal.

Tiritarka, s bábos népség” címmel Bobály Kati nemezm?vész és Somogyi Kati babakészít? közös kiállítása.

Október 27.

10.00 Aranykapu Bábszínház: Paprikajancsi és az ördögök – klasszikus vásári, keszty?bábos el?adás
10.30 Bábkészít? játszóház, bábozó sarokkal

A belépés mindkét napra díjtalan!

További információ:

telefon: 06-70-436-01-40
e-mail:
horvath.krisztina@kominfo.hu

Kapcsolódó letölthető dokumentum


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768