Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás portál

Online: 6
2299233 látogatás

Komárom - hírek

Komárom kezdőoldala
www.komarom.hu

Hírek
Hirdetmények
A hónap rendezvényei
Eseménynaptár


Köszöntő
Település történet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Testvérvárosok


Alapadatok
Elérhetőségek
Osztályok, dolgozók
Ügyfélfogadási idők


Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülés
Meghívó, előterjesztések
Rendeletek
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Önkormányzati szerződések
Közbeszerzések
Pályázatok


Étterem
Szállás
Múzeum
Gyógyfürdő
Monostori Erőd


Intézmények
Egészségügy
Helyi adók

Komárom - Petőfi Iskola


2012. 12. 07.
Az igaz életre nevelnek

Kett?s jubileumot ünnepelt december 1-jén a Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda. A rendezvény szentmisével kezd?dött, majd kiállítás megnyitóval és m?sorral folytatódott. Az ünnepségen megjelent dr. Pápai Lajos megyés püspök, Dékány Ferenc atya, a Gy?ri Egyházmegyei Katolikus Iskolai F?hatóság igazgatója, Pados József c. apát, plébános, az egyházmegye f?papjai, a katolikus intézmények és a helyi intézmények vezet?i, valamint a városvezetés.

- Az iskola idén ünnepli fennállásának 15., míg az óvoda a 10. évfordulóját. Egyik sem számít nagy id?nek, ám az itt dolgozók nap mint nap azért küzdenek szívvel-lélekkel, hogy a gyerekek nevel?djenek, Szent Imre példáját követve igaz erkölcs?vé és jó hazafivá váljanak. Az idei ünnepségünket próbáltuk egy kicsit máshogy megszervezni, és inkább a m?vészetek felé terelni. Ezért kapcsoltuk össze Kónyainé Kovács Ildikó szobrászm?vész, keramikus kiállításával. Az ünnepséget megel?z? szentmisét dr. Pápai Lajos püspök atya celebrálta. Nagyon örültünk, hogy elfogadta meghívásunkat, hiszen 1997-ben ? volt az, aki újraalapította az iskolát - mondta el az intézmény igazgatója, Peredi Ágota.

A kiállítást Dékány Ferenc atya méltatta.

- Olyan világban élünk, ahol széles körben értelmez?dnek át a szavak, ahol a közgondolkodás mesterségesen állítja el? az ellentmondásokat, ahol szépségr?l és jóságról éppúgy értelmetlennek t?nik szót ejteni, mint a m?vészetr?l, a hitr?l, az erkölcsr?l. Egy olyan világban élünk, ahol a csúfság, a hazugság, a hitványság a szabadság és a tolerancia jegyében ki?zni igyekszik életünkb?l a valódi értékeket. Egy ilyen világban nagy öröm ünnepelni egy katolikus iskola és óvoda jubileumát, amely, akárcsak a kiállító, Kónyainé Kovács Ildikó, az igaz és örök értékek mellett kötelezte el magát. Az ihletet a hitb?l, a Bibliából és a családi életb?l meríti. A szeretet köszön vissza ezekb?l az alkotásokból. A teljességhez vezet? út reményét üzeni számunkra.

Az ünnepi m?sorban felléptek az iskola növendékei és az intézmény színjátszó csoportja is. A darabok témája Szent Imre herceg volt.

- A gyerekek f?leg az irodalmi alkotások fel?l közelítették meg Szent Imre alakját, míg a színjátszó csoport a történelmet vette alapul. Szent Imre egy tiszta lelk?, tiszta élet? ember volt, aki vívódott hite és fogadalma, illetve a trónutódlás mikéntje között. Házas ember volt, de megfogadta, hogy tiszta életet él, így kérdéses volt, hogyan oldódik meg az olyan fontos trónutódlás kérdése - tudtuk meg Peredi Ágota igazgatótól.

Az intézmény az évforduló kapcsán kiadta második jubileumi évkönyvét is, amelynek munkálataiban az egész tanári kar részt vett.


2012. 12. 07.
A Felvidékr?l kitelepítettek emléknapja

317 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, hét tartózkodás mellett az Országgy?lés megszavazta, hogy ezentúl április 12. a Felvidékr?l kitelepített magyarok emléknapja legyen. A törvény alapjául szolgáló el?terjesztést dr. Molnár Attila polgármester, országgy?lési képvisel? nyújtotta be még atavaszi ülésszakon.

Az Országgy?lés határozatban rögzítette, hogy szükségesnek tartja méltóképpen megemlékezni a Beneš-dekrétumok következtében a Csehszlovák Köztársaságból kizárt, Magyarországra telepített mintegy százezres magyarságról; tisztelettel adózik azon családoknak, akik állampolgárságuktól, közösségükt?l, vagyonuktól megfosztva, szül?földjükr?l el?zve kemény akarással otthont teremtettek maguknak, továbbá támogatja olyan megemlékezések szervezését, oktatási anyagok készítését, amelyek a Felvidékr?l való kitelepítéssel kapcsolatosak.

Az Országgy?lés emellett kifejezi nagyrabecsülését mindazoknak, akiket az adott id?szakban csehországi kényszermunkára deportáltak, és ebben a szenvedésekkel teli helyzetben is igyekeztek meg?rizni magyarságukat.

A városházán tartott sajtótájékoztatón a polgármester mellett Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott, a Kecskés László Társaság elnöke, Nemes Andrásné, valamint a kitelepítéseket átélt Keller Tiborné, Anci néni vett részt.

Dr. Molnár Attila egy Anci néni visszaemlékezéséb?l származó idézettel kezdte beszédét:
1962-ben eljöttünk Komáromba. Sajnos ekkor már csak egy pótkocsis teherautóra volt szükségünk. Még az éves termésünk is rajta volt. Elszedtek t?lünk mindent. Itt mindent el?röl kezdtünk, de legalább az vígasztalt, hogy a szül?földhöz közelebb kerültünk. Soha ezt a borzalmas kitelepítést el nem fogom felejteni, pedig már megöregedtem, de most is hallom a sok sírást, és látom ezt a sok fájdalmat.

- Komárom polgármesterként, és országgy?lési képvisel?ként kötelességemnek éreztem, hogy történelmünknek ezt a tragikus fejezetét minél szélesebb körben ismerje meg a hazai közvélemény, hiszen ezekr?l az eseményekr?l évtizedekig még beszélni sem volt szabad. A Kecskés László Társaság már több mint egy évtizede munkálkodik azon, hogy a felvidéki kitelepítettek tragédiáját súlyának megfelel?en kezelje a hazai történelemtudomány, és a politika. Fáradozásaik nagypolitikai szinten mindeddig süket fülekre találtak. Most azonban végre sikerült elérnünk, hogy a Magyar Országgy?lés külön emléknapot szavazzon meg a felvidéki kitelepítetésekre való emlékezés ügyének.

Komárom képvisel?-testülete ez évben már tartott egy emlékülést az er?dben. Szándékunk szerint a jöv? évt?l kezd?d?en minden esztend?ben megrendezzük majd a Kitelepítettek Emléknapját, amellyel Komárom az „er?dök városa” állandó jelz? mellett, mint „a felvidéki kitelepítettek emlékvárosa” is bevonulhat majd történelemkönyveink lapjaira.

Meggy?z?désem, hogy az átélt, megélt sorsokon változtatni nem tudunk, de emlékezni és emlékeztetni kötelességünk
– zárta gondolatait a városvezet?.

Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott rámutatott, hogy közös dolgaink rendezése az egész nemzet legfontosabb feladata, hiszen amennyiben sikerül történelmünk fehér foltjainak maradéktalan feltárása, a magyarság végre ismét meger?södhet öntudatban, hitben és cselekv?képes akaratban egyaránt.

A felvidéki kitelepítések ügyéért mintegy évtizede rendületlenül küzd? Kecskés László Társaság részér?l Nemes Andrásné elnök elmondta, hogy azon a napon amikor a Parlament kihirdette a törvényt sms-ek, és üzenetek tömkelegét kapta. Az egykori kitelepítettek és a családok leszármazottjai örömkönnyek között tudatták vele, mennyire nagyra tartják, hogy ez a határozat megszülethetett.

- A Kecskés László Társaság kis lépésekben haladt az évek során. El?ször megszerveztük a Felvidéki Kitelepítettek Emléknapját a Monostori Er?dben. Kés?bb ugyanitt emléktáblát is avattunk, majd, hogy a fiatalokat is megszólítsuk rockopera megírására kértük fel a Magyarock Dalszínházat. Ebb?l lett az azóta is nagy sikerrel játszott Fehérlaposok cím? darab. Ma már elmondhatjuk, hogy a Felvidéken Izsán és Martoson is egy-egy emléktábla hirdeti ügyünket. Most pedig dr. Molnár Attila el?terjesztésére az Országgy?lés elfogadta az emléknapról szóló határozatot. Köszönjük!

Keller Tiborné, Anci néni könnyeivel küszködve emlékezett vissza a kitelepítések id?szakára:

- Szétszakították a családunkat. Két óra alatt kellett döntetünk. Húsz kilót vihettünk magunkkal. Mindenünk oda lett. Bevagoníroztak minket, és el?ször Tolna megyébe telepítettek le. Onnan költöztünk kés?bb vissza Komáromba. Itt aztán nagy akarattal, és sok munkával kellett új otthont teremtenünk - mondta Anci néni.

Lakosságcsere – a kitelepítések

A magyarok kényszermunkára való elhurcolása része volt a Magyarországra irányuló nyomásgyakorlásnak, amelynek célja a lakosságcsere-egyezmény végrehajtatása volt. A lakosságcsere terve azután vet?dött fel a csehszlovák vezetésben, miután a potsdami konferencián illetve a párizsi békekötést megel?z? tárgyalásokon elutasították a magyarok egyoldalú kitelepítését – ellentétben a hárommilliós német kisebbséggel.

A Szovjetunió támogatásával végül sikerült rábírni a magyar kormányt, hogy 1946. február 27-én aláírja az err?l szóló egyezményt. A Gyöngyösi János magyar külügyminiszter és Vladimír Clementis csehszlovák külügyi államtitkár által aláírt egyezmény értelmében, a csehszlovák hatóságok annyi szlovákiai magyart voltak jogosultak Magyarországra áttelepíteni, amennyi magyarországi szlovák önként jelentkezett a Szlovákiába való áttelepülésre. Az egyezmény megkötése után a szlovák hatóságok nagyarányú toborzási akcióba kezdtek a Magyarországon él? szlovákok körében. Érveiket els?sorban arra alapozták, hogy a többnyire szerény vagyonú szlovákok számára jól m?köd? gazdaságokat és könnyebb életet ígértek.

A Magyarország számára rendkívül hátrányos egyezmény szerint a magyar fél vállalta, hogy a meghatározott kvótán felül átveszi a háborús b?nösöket is. Ezzel visszaélve a csehszlovák bíróságok tömegesen vonták felel?sségre a háború alatt állítólag elkövetett b?neikért a felvidéki magyarokat, s végül több mint 70 ezer személyt írtak össze, akinek háborús b?nösként kellett volna elhagynia szül?földjét. Csehszlovákia végül a deportálások elindításával bírta rá a magyar kormányt a lakosságcsere lebonyolítására, amely 1947 áprilisában kezd?dött a dél-alföldi szlovákok és a mátyusföldi magyarok kicserélésével.

A vasúti szerelvények naponta szállították összes ingóságukkal együtt a kijelölt családokat hazánkba. Óriási különbség mutatkozott a hátrahagyott vagyonban. Mivel a szlovák hatóságok általában a módosabb gazdákat jelölték ki az áttelepülésre, a szlovákok által Magyarországon hagyott 15 ezer kataszteri holddal s 4400 lakóházzal szemben a Magyarországra áttelepített magyarok 160 ezer holdat és 15 700 lakóházat hagytak maguk mögött. Az utolsó áttelepül?k 1949 nyarán lépték át a csehszlovák–magyar határt.
A parlamenti emléknap méltó dátuma április 12-e, mivel 65 esztendeje, 1947. április 12-én indult az els? transzport Magyarország felé.

A parlamenti emléknap célja, hogy a magyarság el?zésével kapcsolatos érzelmek helyükre kerüljenek, történészek, jogászok és az érintett szervezetek képvisel?inek részvételével. A XXI. századi Európának rendelkeznie kell azzal a demokratikus eszköztárral, amely lehet?vé teszi az elmúlt század hibáinak tárgyilagos, higgadt, ugyanakkor minden részletre kiterjed? felülvizsgálatát, és a szükséges konklúziók levonását.


2012. 12. 06.
Ünnepi Gyermekkönyvhét

A Jókai Mór Városi Könyvtár gyermekrészlege december 11-14-e között Ünnepi Gyermekkönyvhetet rendez.

Részletes program

December 11.

10 óra: Döbrentey Ildikó: A fekete bárány árnyjáték (A Délibáb-Színház produkciója)
15-17 óra: Karácsonyi üdvözl?lapok készítése

December 12.

10 óra: Író olvasó találkozó Berg Judittal
15-17 óra: karácsonyfadíszek régi könyvekb?l

December 13.

10 óra: Író olvasó találkozó Finy Petrával
15-17 óra: karácsonyi angyal gyöngyb?l

December 14.

10 óra: Zsebsün koncert
15-17 óra: Karácsonyi diavetítés

Információ és jelentkezés: 540-067


2012. 12. 06.
A jöv? évi költségvetést tárgyalták

Komárom Város Képvisel?-testülete 2012. december 6-án tartotta rendes ülését. A képvisel?k megvitatták és elfogadták a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993-as, valamint a gyermekek védelmér?l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997-es törvény helyi végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet, valamint a helyi közm?vel?dési tevékenységr?l, annak támogatásáról és m?ködési feltételeir?l szóló rendelet-tervezet.

Beszámoló hangzott el a város költségvetésének állásáról. Ezek szerint Komárom azon 26 város közé tartozik ma hazánkban, amelynek nincs hitele és adóssága, és ez annak a munkának köszönhet? amelyben valamennyi komáromi lakos, helyi gazdasági társaság, az ipari parki multinacionális cégek, illetve a városi intézmények mindvégig partnerek voltak. Az elmúlt hónapokban meghozott racionalizálást célzó döntések (helyi adórendszer átalakítása, intézmények összevonása, átalakítása, a gazdálkodás teljes áttekintése), valamint a vártnál jobb adóbevételek teljesülésének eredménye, hogy városunk költségvetései helyzete az egyik legstabilabb az országban. A 2013-as évi költségvetés összeállításánál ugyanakkor továbbra is a kötelez? feladatok ellátására kell összpontosítani, feszes gazdálkodást kell folytatni, hogy a város m?ködtetése mindvégig biztosítva legyen.

A testület megvitatta a 2013-as költségvetési koncepció meghatározását is. Összességében elmondható, hogy a kiadások tervezésénél els?dleges szempont kell, legyen a takarékos gazdálkodás. Racionális döntésekre van szükség annak érdekében, hogy az önkormányzat kötelez? feladatainak teljesítése kifogástalan legyen, illetve, hogy az önként vállalt feladatok megvalósítása is jó színvonalon történjék meg.

Ezek után a Saxum Kft. a téli hó – eltakarítási munkákra és forgalomra való felkészülésr?l tájékoztatta a városvezetést. A szükséges technika és fizikai állomány rendelkezésre áll, részben saját eszközökkel és emberekkel, részben alvállalkozók bevonásával.

A testület elfogadta a 2012 – 2013-es oktatási év indításának tapasztalatairól szóló el?terjesztést, amelyb?l kiderül, hogy oktatási intézményeink jól, eredményesen m?ködnek, felszereltségük jó. Az intézmények gyermek- illetve tanuló létszámai megfelelnek a jogszabályokban megfogalmazottaknak.

A megyei katasztrófavédelem, illetve a Komáromi Hivatásos T?zoltóság részér?l beszámoló hangzott el a város t?zvédelmi helyzetér?l, továbbá a már lezárult és még elbírálás alatt álló önkormányzati pályázatokról, és a közfoglalkoztatási programokról.

A testület elfogadta a múzeum tagintézményei és kiállítóhelyei további m?ködtetésér?l szóló el?terjesztést is, amelynek értelmében a város a Klapka György Múzeum átvételével kapcsolatos Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központtal kötend? megállapodást aláírja.


2012. 12. 05.
Finn est a városházán

December 4-én délután került sor az immár hagyományos finn-magyar estre a komáromi városháza dísztermében.

A megjelenteket els?ként dr. Molnár Attila polgármester köszöntötte, aki a város részér?l ez alakalommal búcsúztatta el a Nokia helyi gyáregységének december 31-vel leköszön? vezérigazgatóját, Yrjö Eskolát. Az rendezvényen sor került az új igazgató bemutatására is.

A polgármester méltatta az eddigi tevékenységet, és üdvözölte azt, hogy a társaság minden gazdasági nehézség ellenére is hazánkban és városunkban maradt, és mint a környék legnagyobb foglalkoztatója továbbra is több ezer ember megélhetését biztosítja.

Az igazgató munkáját Dr. Vida Sándor tiszteletbeli finn konzul és a Komáromi Magyar-Finn Baráti Kör elnöke Proczeller Tamásné is megköszönte.

Az est apropójául természetesen nem csupán a cég élén történt ügyvezet?váltás szolgált, hanem, hogy együttesen emlékezzünk meg a finnek legnagyobb nemzeti ünnepér?l, az ország függetlenségének napjáról.

Dr. Molnár Attila a történelmi összefonódások tekintetében a következ?képpen fogalmazott: „Finnország autonóm nagyhercegségként volt az orosz birodalom része egészen 1917. december 6-ig, mikor kikiáltották függetlenségüket, és elszakadtak Oroszországtól. A II. Világháború során a Szovjetunió újra megtámadta Finnországot, amelyet követ?en a finnek kénytelenek voltak területeket átadni a szovjeteknek, azonban az ország meg?rizhette függetlenségét. A magyar nemzet 1956 októberében és novemberében vívott véres forradalmat és szabadságharcot az akkori szovjet megszállás és a kommunista diktatúra ellen. Így minden magyar nevében mondhatom: értjük és nagyra értékeljük az Önök tetteit, hiszen pontosan tudjuk, hogy mit jelent elnyomottként élni saját hazánkban.

Az esten közrem?ködött a zeneiskola igazgatón?je Hozák Adrienn és tanítványa Sipos Barnabás, akik jazzmuzsikából adtak ízelít?t a jelenlév?knek.


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259
| Statisztika | Honlap térkép | Adatvédelem | Honlap: Musitz Balázs, Komárom Város Polgármesteri Hivatala | javasolt felbontás:1024 * 768